Με ξεχωριστό νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το υπουργείο Παιδείας προωθείται τελικώς η ίδρυση της ανεξάρτητης Αρχής που θα αναλάβει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της νέας Αρχής θα είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και η παρεχόμενη ποιότητα του έργου των σχολικών μονάδων, καθώς και η εποπτεία των διαδικασιών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, θα είναι το αρμόδιο όργανο που θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους. Το συμβούλιο διοίκησης της Αρχής θα έχει τετραετή θητεία και θα αποτελείται από έναν επιστήμονα υψηλού επιπέδου ως πρόεδρο, που θα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθμιας με βαθμό τουλάχιστον Γ’, κατόχους διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου με αντίστοιχη ειδίκευση.
Για τη λειτουργία της νέας Αρχής εκτιμάται ότι θα προκύψει ετήσιο κόστος άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος για τη στελέχωσή της με 25 υπαλλήλους.