– Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης
– Προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης
– Σχολικοί σύμβουλοι
– Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού
– Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)
– Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων
– Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων
– Διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ),
– Υπεύθυνοι λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
– Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ),
– Προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης
– Προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
– Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
– Υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ),
– Υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ)
– Υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)
– Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
– Υπεύθυνοι αγωγής υγείας,
– Υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων
– Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων
– Υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων ΣΕΚ και Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και
– Υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης ΣΕΚ και ΣΕ.