1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος MATZ. ΓΟΥΜΑΝ. 2ος ΘΩΡΙΑ. 3ος ΝΑΤΑΛΙΑ. ΓΚ: 1,23. ΠΛ: Επ.
ΔΙΔ: 1X3=1,48. ΦΟΡ: 1X3=2,87. TP: 1X2X3=1,40. TPA: 1X3X2=6,74.


2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος AMY. 2ος ΛΙΜΠΕΡΤΥ. ΓΚ: 0,69. ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 1X4=1,68. ΦΟΡ:
1X4=2,01. ΣΥΝ: 1X1=1,74. ΣΥΝ ΔΙΔ: 1X3X1X4=6,28. ΣΥΝ ΦΟΡ: 1X3X1X4=12,85. TP:
Επ. TPA: Επ. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ίππος Νο 3, Ίππος Νο 7.


3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΙΛ ΣΟΛΕ. 2ος ΞΑΝΘΙΚΛΗΣ. 3ος ΣΑΝΞΟΝ. 4ος ΞΕΝΟΦΩΝ. ΓΚ: 9,01.
ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 1X9=6,45. ΦΟΡ: 1X9=15,12. ΣΥΝ: 1X1=12,90. ΣΥΝ ΔΙΔ: 1X4X1X9=24,44.
ΣΥΝ ΦΟΡ: 1X4X1X9=100,49. TP: 1X2X9=5,58. TPA: 1X9X2=60,12. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
1X9X2X7=180,40.


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ίππος Νο 8.


4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΠΕΛΑΡΓΙΝΑ. 2ος ΝΑΜΜΟΣ. 3ος ΟΡΣΗΙΣ. 4ος ΦΡΙΓΓΑ. ΓΚ: 2,57.
ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 2X5=2,85. ΦΟΡ: 5X2=6,21. ΣΥΝ: 1X5=38,46. ΣΥΝ ΔΙΔ: 1X9X2X5=54,29.
ΣΥΝ ΦΟΡ: 1X9X5X2=768,16. TP: 2X4X5=6,66. TPA: 5X2X4=34,41. ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
5X2X4X9=58,66.


5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ. 2ος ΚΗΠ IT ΓΚΟΙΝΓΚ. 3ος ΜΠΙΛ ΔΕ ΚΙΝΓΚ. 4ος
ΔΑΦΝΑΚΟΣ. ΓΚ: 0,82. ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 3X6=34,64. ΦΟΡ: 3X6=33,00. ΣΥΝ: 5X3=5,94. ΣΥΝ
ΔΙΔ: 2X5X3X6=166,46. ΣΥΝ ΦΟΡ: 5X2X3X6=813,05. TP: 3X5X6=57,27. TPA:
3X6X5=281,49. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 3X6X5X13=2707,17.


6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΛΗΓΚΑΛ ΤΑΣΚ. 2ος ΠΥΡΣΟΣ. 3ος ΗΠΙΟΣ. 4ος ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΤΑΡ. ΓΚ:
3,32. ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 1X3=20,23. ΦΟΡ: 1X3=39,70. ΣΥΝ: 3X1=6,83. ΣΥΝ ΔΙΔ:
3X6X1X3=421,99. ΣΥΝ ΦΟΡ: 3X6X1X3=3731,10. TP: 1X2X3=15,55. TPA: 1X3X2=162,29.
ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 1X3X2X5=664,00.


7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ENY TPAK. 2ος ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΥ. 3ος ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ. 4ος MAPI ΣΟΦΗ.
ΓΚ: 4,74. ΠΛ: Επ. ΔΙΔ: 3X6=15,20. ΦΟΡ: 6X3=30,93. ΣΥΝ: 1X6=21,86. ΣΥΝ ΔΙΔ:
1X3X3X6=579,82. ΣΥΝ ΦΟΡ: 1X3X6X3=3192,48. TP: 3X5X6=10,68. TPA: 6X3X5=55,69.
ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 6X3X5X9=493,10.


8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΔΗΜ. ΦΟΥΣΚ. 2ος ΒΟΡΕΑΣ. 3ος ΜΑΡΑΘΩΝ MAN. 4ος ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ.
ΓΚ: 14,11. ΠΛ: 4,22-0,83. ΔΙΔ: 1X3=14,24. ΦΟΡ: 3X1=65,03. ΣΥΝ: 6X3=87,65. ΣΥΝ
ΔΙΔ: 3X6X1X3=536,16. ΣΥΝ ΦΟΡ: 6X3X3X1=3569,30. TP: 1X3X8=55,34. TPA:
3X1X8=356,46. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 3X1X8X6=1767,59.


9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΑΘ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ. 2ος ΦΥΤΟΥΛΗΣ. 3ος ΦΑΕΘΩΝ. 4ος ΤΣΙΡΙΓΟ. ΓΚ:
1,52. ΠΛ: 0,95-1,95. ΔΙΔ: 2X10=7,88. ΦΟΡ: 10X2=10,85. ΣΥΝ: 3X10=59,30. ΣΥΝ
ΔΙΔ: 1X3X2X10=289,06. ΣΥΝ ΦΟΡ: TZAK ΠΟΤ=11089,60. TP: 1X2X10=10,30. TPA:
10X2X1=14,07. ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 10X2X1X4=51,55.


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ίππος Νο 11. Σ. ΓΚ 4: 2612,80. Σ. ΓΚ 6: TZAK ΠΟΤ. Σ. ΓΚ 9: TZAK ΠΟΤ.