Κατατέθηκε σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία από τον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2003.


Η Ελλάδα, μετά την επιτυχή εισαγωγή του νέου νομίσματος, συνεχίζει την
προσπάθεια μείωσης της απόστασης που τη χωρίζει σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. και παράλληλα θωρακίζει την
οικονομία της για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις από τον παγκόσμιο
ανταγωνισμό.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002


Με τον προϋπολογισμό του 2002 επιδιώχθηκε, εκτός από τους οικονομικούς στόχους
της ανάπτυξης, της συγκράτησης και του ελέγχου των δαπανών, της αποκλιμάκωσης
του χρέους και της ενίσχυσης της απασχόλησης και η επίτευξη συγκεκριμένων
κοινωνικών και αναπτυξιακών στόχων όπως:


* η στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων και εργαζομένων,


* η ενίσχυση τομέων πρώτης κοινωνικής προτεραιότητας, όπως η υγεία, η
παιδεία, η απασχόληση, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η άμυνα και η ενίσχυση των
νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα,


* η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών και
επενδυτικού χαρακτήρα προγραμμάτων, και


* η συνέχιση της προετοιμασίας της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004.


Η αναταξινόμηση ορισμένων δημοσιονομικών μεγεθών που έγινε μετά από συνεργασία
με τη Eurostat προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων
μεταξύ των κρατών μελών, αφορά απεικόνιση σε εθνικολογιστική βάση ορισμένων
μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης και δεν επηρέασε τα μεγέθη του κρατικού
προϋπολογισμού.


Η αναταξινόμηση αυτή, η οποία δεν αφορά την καταγραφή αλλά τη λογιστική
αποτύπωση δημοσιονομικών στοιχείων δεν επηρέασε ούτε την πορεία ούτε τους
στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής.


Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού του 2002 δεν θα
εμφανίσει σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τους στόχους που είχαν αρχικά
τεθεί παρά το γεγονός ότι το 2002 ήταν έτος αυξημένων αβεβαιοτήτων για την
παγκόσμια οικονομία.


Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού


Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (πριν την αφαίρεση των επιστροφών
αχρεωστήτως καταβληθέντων εσόδων) εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 6,6% σε σχέση
με τα αντίστοιχα έσοδα του 2001 και θα διαμορφωθούν στα 38.970 εκατ. ευρώ.


Η θετική πορεία των εσόδων, παρά τις συνεχείς μειώσεις φορολογικών συντελεστών
(φόρος εισοδήματος, φόρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κ.λπ.) και
καταργήσεις φόρων (ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, χαρτόσημο) που έγινε τα
τελευταία χρόνια, οφείλεται στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας που είναι
υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.


Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού


Οι συνολικές ­ πλην χρεολυσίων ­ δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εκτιμάται
ότι θα αυξηθούν έναντι του 2001 κατά 4,7% σημειώνοντας υπέρβαση κατά 840 εκατ.
ευρώ έναντι των αρχικών προβλέψεων.


Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στην κάλυψη δαπανών για τόκους, δαπανών με
έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, όπως οι αποζημιώσεις σε αγρότες, η χορήγηση
επιδόματος σε μακροχρόνια άνεργους, η καταβολή ενισχύσεων σε νοικοκυριά με
χαμηλά εισοδήματα, η κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και δαπανών για
την ολυμπιακή προετοιμασία ή τη συμμετοχή της χώρας μας σε ειρηνευτικές
αποστολές.


Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Μέσω του ΠΔΕ, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την αποπληρωμή έργων του Β'
ΚΠΣ, την ένταξη έργων του Γ' ΚΠΣ και την υλοποίηση των ολυμπιακών έργων.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003


Η δημοσιονομική πολιτική του 2003 κινείται στο πλαίσιο του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.


Τα μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτά έχουν καταγραφεί και αναλυθεί στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται στη μεθοδολογία
που συμφωνήθηκε με τη Eurostat, με βάση την οποία έγινε και η ανακατάταξη των
μεγεθών του 2002. Έτσι το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι το
2003 θα εμφανίσει έλλειμμα 0,9% του ΑΕΠ.


Βασικοί στόχοι του προϋπολογισμού είναι η διατήρηση της σταθερότητας, η
συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και η εξασφάλιση πόρων για τη
χρηματοδότηση της ασφαλιστικής και της φορολογικής μεταρρύθμισης.


Με τον προϋπολογισμό του 2003 συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκράτηση των
τρεχουσών δαπανών του Δημοσίου και η σημαντική ενίσχυση των δαπανών
επενδυτικού χαρακτήρα για τη στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας
και την αύξηση της απασχόλησης.


Προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού αποτελούν η ανάπτυξη της υπαίθρου, η
περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η
ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών με έμφαση στις δαπάνες για την παιδεία, υγεία,
πρόνοια και η χρηματοδότηση της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος.


Το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης θα παραμείνει ως ποσοστό του ΑΕΠ στα
επίπεδα του 2002 (3,5%) παρά το γεγονός ότι προβλέπονται σημαντικά κονδύλια
για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.


Η ενίσχυση του τομέα της υγείας - πρόνοιας, της παιδείας, της κοινωνικής
ασφάλισης και η διάθεση κονδυλίων από το ΠΔΕ για την υλοποίηση έργων του Γ'
ΚΠΣ και την ολοκλήρωση των ολυμπιακών έργων θα αποτελέσουν τη βάση για τη
διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.


Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού


Τα συνολικά καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού το 2003 προβλέπεται να
αυξηθούν κατά 5,1% και να διαμορφωθούν στα 38.900 εκατ. ευρώ.


Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,4%, ενώ τα μη φορολογικά
κατά 4,5%.


Η πρόβλεψη των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στηρίχθηκε κυρίως στην
αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ (7%) και στις επιδράσεις από την αναδιάρθρωση του
ελεγκτικού μηχανισμού και την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.


Ειδικότερα με τη φορολογική μεταρρύθμιση απλοποιούνται οι κώδικες που
καθορίζουν τη φορολογική συμπεριφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


* Επέρχονται ριζικές απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στο σύστημα
κληρονομιών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων.


* Μειώνεται σημαντικά η φορολογία εισοδήματος των νοικοκυριών και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


* Ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματική λειτουργία του φορολογικού
συστήματος.


Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού


Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συνεχίζουν την πτωτική τάση των
τελευταίων ετών και μειώνονται περαιτέρω ως ποσοστό του ΑΕΠ φθάνοντας το
26,2%.


Οι πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται με ρυθμό 6% που είναι μικρότερος της αύξησης
του ονομαστικού ΑΕΠ (7%), κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καταναλωτικών
δαπανών του προϋπολογισμού (-7,8%) και των επιχορηγήσεων (-2,3%).


Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού αυξάνονται κατά 5,6%. Η αύξηση αυτή
καλύπτει την εισοδηματική πολιτική του 2003, τη φυσιολογική μισθολογική
εξέλιξη του προσωπικού, τον υπολογισμό σε ετήσια βάση των νέων επιδομάτων και
της οικογενειακής παροχής που χορηγήθηκαν το 2002, την αύξηση των δαπανών για
συντάξεις (4,5%) και τις δαπάνες για τις νέες προσλήψεις.


Σημαντικά αυξημένες είναι οι δαπάνες του προϋπολογισμού για τη στήριξη της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων
εμφανίζονται αυξημένες κατά 21,1%, κυρίως λόγω αυξημένων επιχορηγήσεων στο ΙΚΑ
(82,3%), στο ΝΑΤ (9,7%), του ΟΓΑ (5,6%) αλλά και πιστώσεων για την καταβολή
του ΕΚΑΣ (17,5%).


Τόκοι Δημόσιου Χρέους


Το αναθεωρημένο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Eurostat Δημόσιο Χρέος
προβλέπεται να ακολουθήσει πτωτική πορεία και να διαμορφωθεί στο τέλος του
έτους στο 100,2% του ΑΕΠ.


Οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να ανέλθουν στα 9.400 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 6,3%.


Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων


Οι δαπάνες του ΠΔΕ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 13,9%. Η αύξηση αυτή είναι
κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στην ιστορία της
χώρας.


Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση έναντι των αντίστοιχων πιστώσεων του 2002
προβλέπεται για τη γεωργία (35,1%), τον οικισμό και το περιβάλλον (44,2%) και
την υλοποίηση περιφερειακών έργων (59,1%).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από