Στον πίνακα 2 που αφορά στα πληροφοριακά στοιχεία, ο φορολογούμενος πρέπει
να δώσει απαντήσεις στην Εφορία για το αν ανήκει σε μια από τις ειδικές
κατηγορίες φορολογουμένων για τους οποίους ισχύουν ειδικά αφορολόγητα όρια και
συντελεστές. Με αυτόν τον τρόπο, η Εφορία θα υπολογίσει σωστά τον φόρο.


Με τον πίνακα αυτόν, η Εφορία ζητεί πληροφορίες που χρησιμεύουν στην
εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα στο βιβλιαράκι της Εφορίας
αναφέρεται ότι:


Στον πίνακα αυτό είναι συγκεντρωμένες κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι
απαραίτητες για το σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.


Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα
σημειώνετε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ». Σε αρνητική περίπτωση δεν θα σημειώνετε
τίποτα.


* Κωδικοί 327-328. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν ο ίδιος ή η
σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά.


* Κωδικοί 319-320. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν είστε κάτοικοι
εξωτερικού και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε εισόδημα στην Ελλάδα.
Συμπληρώνεται και όταν η δήλωση υποβάλλεται επειδή έχετε στην κυριότητα ή
κατοχή σας στην Ελλάδα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης χωρίς να έχετε
πραγματικό εισόδημα.


* Κωδικός 329. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν η δήλωση
υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχο ή προσωρινό
διαχειριστή.


* Κωδικός 330. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν η δήλωση
υποβάλλεται από επίτροπο, κηδεμόνα ανηλίκου ή δικαστικό συμπαραστάτη.


* Κωδικός 331. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν η δήλωση
υποβάλλεται από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε.


* Κωδικοί 013-014. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν ο ίδιος ή η
σύζυγός σας είστε συνταξιούχος και έχετε υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας σας,
δηλαδή γεννηθήκατε πριν από το 1938.


* Κωδικοί 015-016. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εφόσον αποκτήσατε
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις κτλ.) και
προσφέρατε υπηρεσίες ή κατοικήσατε, τουλάχιστον για εννέα μήνες μέσα στο 2002
σε περιοχή που βρίσκεται στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου,
Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη
βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας.


* Κωδικοί 309-310. Εάν είστε βουλευτής ή άλλο πρόσωπο που έχει την ίδια
φορολογική μεταχείριση, σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον θέλετε οι
εκπτώσεις του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 (έκπτωση ποσών αφενός λόγω αναπηρίας
67% και πάνω του ιδίου, της συζύγου του, των τέκνων τους και των
προστατευόμενων μελών τους που τους βαρύνουν και αφετέρου λόγω των δαπανών του
βουλευτή και λοιπών προσώπων των κωδικών 307 και 308 του πίνακα 4Α, που
αναφέρονται στον πίνακα 8 της δήλωσης) να γίνουν από το καθαρό εισόδημα που
αναγράψατε στους κωδικούς 307-308.


Εάν δεν θέλετε την πιο πάνω φορολογική μεταχείριση σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη
«ΟΧΙ».


* Κωδικοί 011-012. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν μέσα στο 2002
πήρατε κάποιο ποσό στεγαστικού επιδόματος από τον εργοδότη σας.


* Κωδικοί 007-008. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στα δύο
τετραγωνίδια αν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε μόνιμα σε νησί με
πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.


* Κωδικός 617. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν με βάση την
οικογενειακή και περιουσιακή σας κατάσταση την 1.1.2003 μεταβλήθηκε
οποιοδήποτε από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) που
υποβάλατε κατά τα προηγούμενα οικον. έτη 1997 έως 2002.


Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) πρέπει να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή
τους και όσοι υποβάλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να
σημειώσουν «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» μετά τον κωδικό 617, είτε έχουν ακίνητα
είτε όχι.


* Κωδικοί 385-386. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν είστε κάτοικοι
χώρας - μέλους της Ε.Ε. και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε στην Ελλάδα
πάνω από το 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματός σας.


* Κωδικοί 905-906. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν ο ίδιος ή η
σύζυγός σας είστε τυφλοί και γενικά βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί
συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος
αναπηρία). Επίσης και όταν είστε ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζετε βαριές κινητικές
αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).


* Κωδικοί 911-912. Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», αν είστε
αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ιπτάμενο προσωπικό
της πολιτικής αεροπορίας.


Τα προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένωνΟ πίνακας 1 αφορά στα προσωπικά στοιχεία του φορολογουμένου (επώνυμο, αριθμός
ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.ά.), τα οποία είναι προεκτυπωμένα
από την Εφορία. Ενδεχομένως, όμως, να απαιτείται η διόρθωσή τους αν έχουν
μεσολαβήσει αλλαγές (αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας κ.ά.). Τις αλλαγές αυτές τις
κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ο οποίος στην περίπτωση αυτή πρέπει να
διαγραμμίσει τον ειδικό κωδικό που θα υπάρχει στον πίνακα αυτό και φέρει τον
τίτλο «Μεταβολή».


Στο βιβλιαράκι της Εφορίας σημειώνεται ότι:


Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαία
γράμματα.


Στη δήλωση που λάβατε ταχυδρομικά έχουν προεκτυπωθεί από την υπηρεσία τα
στοιχεία σας (υπόχρεου - συζύγου). Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη
στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τα διορθώσετε, ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν
προεκτυπωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε. Το
επώνυμο της συζύγου πρέπει να αναγράφεται, όπως και στην ταυτότητα.


Εάν στην προεκτυπωμένη δήλωση φαίνεται ότι έχετε δηλώσει το όνομα του συζύγου
(γυναίκες σε χηρεία ή σε διάσταση ή διαζευγμένες που δεν έχουν ακόμη αλλάξει
ταυτότητα), αντικαταστήσατε το όνομα του συζύγου με το όνομα του πατέρα. Οι
στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι οποίοι δεν
αναγράφουν αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, υποχρεούνται στην αναγραφή της
υπηρεσιακής ταυτότητας.


Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα το
παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου» με τον
ΑΦΜ της συζύγου, εφόσον της έχει χορηγηθεί ΑΦΜ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους
αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις γενικά και ελευθέρια επαγγέλματα,

ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως
τους φορολογουμένους.


Επιπλέον, εάν είστε έγγαμος πρέπει να σημειώσετε «Χ» πάνω στη λέξη «ΕΓΓΑΜΟΣ».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από