Νέα συμμετοχή για την ΑΧΟΝ Α.Ε. Συμμετοχών


Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. προχώρησε στην ενίσχυση της συμμετοχής της με
ποσοστό της τάξεως του 22% στην εταιρεία Μαιευτήριο ΤΑΤΙΑΝΑ της Θεσσαλονίκης.
Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της εταιρείας ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, μετά την
εξαγορά που είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγους μήνες του 60% από την Κ.Ι.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ (που είναι μέλος του ομίλου ΑΧΟΝ), ο όμιλος ελέγχει πλέον το 82% του
μετοχικού κεφαλαίου του Μαιευτηρίου.


Κάλυψη κεφαλαίου για την ΚΟΥΜΠΑΣ


Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, όπως είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 10 Απριλίου 2000, τα δε κεφάλαια που αντλήθηκαν,
ανήλθαν σε 13.158.450.000 δραχμές. Όπως ανακοινώθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών μέσω του ΣΑΤ
στις μερίδες τους, καθώς και η ημερομηνία διαπραγμάτευσής τους στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα ανακοινωθούν έγκαιρα μέσω του ημερήσιου
πολιτικού και οικονομικού Τύπου.


Αύξηση κερδών για το Ιατρικό Αθηνών


Αύξηση παρουσίασαν τα εξαμηνιαία κέρδη του Ιατρικού Αθηνών σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο της αντίστοιχης περυσινής οικονομικής χρήσης. Πιο
συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των 5,148 δισεκατομμυρίων
δραχμών έναντι 4,781 δισεκατομμυρίων δραχμών του Α΄ εξαμήνου του 1999,
επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 7,7%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, εκτιμάται ότι σε
ετήσια βάση (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2000) ο ενοποιημένος τζίρος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών αναμένεται να φθάσει τα 50 δισεκατομμύρια δραχμές και τα
λειτουργικά κέρδη τα 10 δισεκατομμύρια δραχμές.


Αυξημένα κέρδη για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ


Οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000. Τα έσοδα από πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα
98,4 δισεκατομμύρια δραχμές, αυξημένα κατά 9,6% έναντι του πρώτου εξαμήνου του
1999. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,2% και
έφτασαν τα 28 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα, ύστερα από
πρόβλεψη για αναλογούντες φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας,
ανήλθαν σε 13 δισεκατομμύρια δραχμές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5% σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα του Ομίλου, όπως
ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, επηρεάσθηκαν θετικά από την αύξηση
της ζήτησης τσιμέντου σε σχέση με τα επίπεδα του 1999 στις βασικές αγορές του
Ομίλου. Επίσης, σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά της αιγυπτιακής Beni Suef,
που ενοποιείται για πρώτη χρονιά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αντίθετα, η
αύξηση της τιμής των καυσίμων συμπίεσε το περιθώριο κέρδους, κυρίως στην
Ελλάδα. Η άνοδος του δολαρίου ενίσχυσε τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους,
αλλά παράλληλα δημιούργησε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις
του Ομίλου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα αποτελέσματα. Ο κύκλος
εργασιών της Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ σημείωσε αύξηση κατά 4,4%. Τα καθαρά κέρδη της
μητρικής εταιρείας, μετά την πρόβλεψη για αναλογούντες φόρους, έφθασαν τα 11,8
δισεκατομμύρια δραχμές. Στα πλαίσια της στρατηγικής του για διεθνή επέκταση, ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε τη συμφωνία εξαγοράς της Tarmac America Inc.,
εταιρείας παραγωγής δομικών υλικών, έναντι 636 εκατομμυρίων δολαρίων
ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία του στις ΗΠΑ.


Σε πωλήσεις ακινήτων προχωρά η εταιρεία Λεβεντέρης


Επιπλέον έσοδα της τάξεως των 150 εκατομμυρίων δραχμών πρόκειται να προκύψουν
για την Λεβεντέρης, από την πώληση των 10 ακινήτων που διαθέτει στην
Τσαγκαράδα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε
115 εκατομμύρια δραχμές από 81 εκατομμύρια δραχμές του περυσινού εξαμήνου με
πωλήσεις στα 1,39 δισεκατομμύρια δραχμές από 1,32 δισεκατομμύρια δραχμές του
αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. Για το 2000 οι προβλέψεις της εταιρείας είναι
να αυξήσει τόσο τις πωλήσεις όσο και τα κέρδη της τουλάχιστον κατά 10%.


Νέες δραστηριότητες για τις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες


Η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εμπορία τροφίμων, καθώς και η αύξηση
της παραγωγής γόνου με τη δημιουργία δεύτερου ιχθυογεννητικού σταθμού
αποτελούν τους στόχους της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες για το
επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, το πρώτο
εξάμηνο του 2000 παρουσίασε ικανοποιητική πορεία, με αύξηση των ενοποιημένων
πωλήσεων κατά 19% στα 2,7 δισεκατομμύρια δραχμές και κερδών κατά 2% στα 755
εκατομμύρια δραχμές, ενώ το μεικτό κέρδος διατηρήθηκε στο 48,3%. Οι προβλέψεις
της εταιρείας για το σύνολο της χρήσης αναφέρονται σε ενοποιημένες πωλήσεις
5,6 δισεκατομμύρια δραχμές από 4,1 δισεκατομμύρια δραχμές πέρυσι και κέρδη 1,4
δισεκατομμύρια δραχμές από 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές το 1999.


Ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή της AS COMPANY Α.Ε.


Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με
Δημόσια Εγγραφή και Εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σύμβουλος έκδοσης είναι η εταιρεία ΣΙΓΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, κύριος ανάδοχος η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και λοιποί
ανάδοχοι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA FINANCE Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG
EUROBANK Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIME ΒΑΝΚ Α.Ε., ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ,
MARFIN ΑΕΠΕΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, ΩΜΕΓΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΑΣΠΙΣ ΑΧΕΠΕΥ, Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΑΧΕΠΕΥ, Π & Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ, TELESIS ΑΧΕ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΧΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΧΕ, EUROXX
ΑΧΕΠΕΥ, ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΠΕΥ, ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ. Η
εταιρεία διέθεσε στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή 570.800 κοινές
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 125 δραχμών και με τιμή διάθεσης 4.000
δραχμές η καθεμία.


Νέο κατάστημα από την Γρηγόρης Μικρογεύματα


Το 81ο καταστήματα εγκαινίασε η εταιρεία Γρηγόρης Μικρογεύματα στο Αιγάλεω
Αττικής. Η εταιρεία συνεχίζοντας την ανάπτυξή της προσέθεσε στο δυναμικό της
άλλα οκτώ νέα καταστήματα σε διάφορα σημεία της Αθήνας, καθώς επίσης στα Χανιά
και την Ξάνθη. Με αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης η εταιρεία πλησιάζει τον στόχο
της, που είναι τα 100 καταστήματα έως το τέλος του 2000. Επίσης, συνεχίζεται η
επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό με πρώτο σταθμό τη Ρουμανία, όπου έχει
δημιουργηθεί μονάδα παραγωγής, ενώ το πρώτο κατάστημα στο Βουκουρέστι είναι
υπό κατασκευή.


Νέα εξαγορά για την SINGULAR


Το 70% των μετοχών της International Soft, που ειδικεύεται στην παραγωγή
λογισμικού, για τον χώρο του λιανεμπορίου απέκτησε η Singular. Η International
Soft, που μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαγοράς θα μετονομαστεί σε
Singular Retail Business, απασχολεί σήμερα 60 εργαζομένους και στην τρέχουσα
χρήση, που λήγει στα τέλη Ιουνίου 2001, αναμένεται να παρουσιάσει κύκλο
εργασιών περί τα 2,5 δισ. δραχμές. Η Singular Retail Business διαθέτει ισχυρό
πελατολόγιο στον χώρο του λιανεμπορίου, όπως οι αλυσίδες πολυκαταστημάτων
Σκλαβενίτης, Μασούτης, Μπίσκας, Μετρό, καθώς και οι εταιρείες Κλαουδάτος,
Jumbo, Hondos Center. Πρόκειται, μάλιστα, να αναλάβει το σύνολο των
δραστηριοτήτων του Ομίλου Singular στον τομέα λιανικής. Ο Όμιλος κατέχει
ηγετική θέση στον συγκεκριμένο χώρο, αφού εξυπηρετεί 750 καταστήματα με
περίπου 4.500 σημεία πώλησης.


Νέα συμμετοχή για την CONNECTION


Στην εξαγορά του 51% της εμπορικής εταιρείας ενδυμάτων INTERTREND Α.Ε.
προχώρησε η εταιρεία CONNECTION Α.Ε. Η εταιρεία INTERTREND Α.Ε. διαθέτει από
το 1990 τα αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής και διανομής όλων των συλλογών
εισαγωγής και διανομής όλων των συλλογών της φίρμας Fruit Of The Loom και οι
πωλήσεις της ανήλθαν το 1999 στο 1 δισεκατομμύρια δραχμές. Με της εξαγορά του
ποσοστού αυτού της εμπορικής εταιρείας ενδυμάτων Intertrend Α.Ε., η Connection
ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με νέες φίρμες ενδυμάτων και παράλληλα το δίκτυο
διανομής της σε νέα κανάλια. Η εταιρεία απέκτησε το 51% της Intertrend και ο
πρόεδρός της κ. Σ. Τζιούφας επιπλέον 16%, ενώ το υπόλοιπο 33% παρέμεινε στον
κ. Χ. Τσόχα.


Θετικά τα αποτελέσμτα για τις Μινωικές


Θετικότερη εικόνα από αυτήν που καταγράφεται στις προβλέψεις του αντίστοιχου
προϋπολογισμού της εταιρείας παρουσιάζουν τα βασικά οικονομικά στοιχεία των
αποτελεσμάτων των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,6% και
ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,8
δισεκατομμύριο δραχμές, ενώ τα καθαρά κέρδη σε 210 εκατομμύρια δραχμές,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, ενώ σε σύγκριση με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους παρουσιάζουν μείωση, που
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην κερδοφορία
ολόκληρου του κλάδου της Ναυτιλίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι η σημαντική και
παρατεταμένη αύξηση που παρατηρείται στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και η
μεγάλη αύξηση της τιμής του δολαρίου ΗΠΑ. Για το δεύτερο εξάμηνο (Ιούλιος -
Δεκέμβριος), που αποτελεί και την παραγωγικότερη περίοδο για την ακτοπλοΐα,
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία, υπάρχει αισιοδοξία ότι τα
τελικά αποτελέσματα που θα διαμορφωθούν στο τέλος του έτους θα είναι σαφώς
βελτιωμένα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων της εταιρείας.


Σε έκτακτη γενική συνέλευση η Creta Farm


Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της συγκαλεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου,
στις 11 το πρωί, στα γραφεία της έδρας της, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, η εταιρεία
Creta Farm, με θέμα τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με την έκδοση
νέων μετοχών (split). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας
εκτιμά ότι η επικείμενη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής θα αυξήσει
ακόμη περισσότερο την εμπορευσιμότητα της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και θα την καταστήσει προσιτή σε ευρύτερο τμήμα του επενδυτικού κοινού,
με αποτέλεσμα την περαιτέρω συνέχιση της εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας της
στο ταμπλό της Σοφοκλέους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από