Πενήντα χιλιάδες εκατόλιτρα χυτοσιδήρου και εκατόν χιλιάδες εκατόλιτρα χάλυβος θα εισαχθούν εξ Αυστρίας εις την Ιταλίαν. Θα ήτο ενδιαφέρον να υπολογισθή πόσα εκατομμύρια σφαιρών και οβίδων θα κατασκευασθούν από το κολοσσιαίον αυτό φορτίον και πόσαι χιλιάδες ανθρωπίνων υπάρξεων θα το πληρώσουν εκεί κάτω με την ζωήν των. Εν τω μεταξύ με πολλήν εμβρίθειαν συνεχίζεται η συζήτησις περί των κυρώσεων.

ΡΕΚΟΡ

Οι καϋμένοι Αβησσυνοί ευρίσκονται, φαίνεται ακόμη εις την εποχήν του Μαραθώνος και του Φειδιππίδου. Η Αντίς Αμπέμπα πληροφορείται τα γεγονότα του μετώπου από δρομείς, διανύοντας με ταχύτητα την απόστασιν των 500 ή 600 χιλιομέτρων. Ο μαραθωνομάχος όμως - τουλάχιστον - δεν είχε να διατρέξη παρά μόνον 42 χιλιόμετρα διά να εξαγγείλη εις το άστυ το: νενικήκαμεν. Φαντασθήτε δε τώρα να καθιερωθή εις τους αγώνας του στίβου ο Μαραθώνειος της Αντίς Αμπέμπα εκ… 500 χιλιομέτρων!

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ…

Αι γυναίκες ήρχισαν να φιλοσοφούν επικινδύνως διά το ισχυρόν φύλον. Συμφώνως προς τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα αι επιτυχούσαι κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις της φιλοσοφικής σχολής υπερέβησαν τους άρρενας συναδέλφους των. Η φιλοσοφία συμφιλιώνεται με το θήλυ και εξωραϊζόμενη θα διοχετεύεται εις το μέλλον ανά το πανελλήνιον διά μέσου του ρουζ των χειλέων.

ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΙΣ ΝΥΜΦΗΣ

Την ογδόην εσπερινήν της προχθές - μας πληροφορεί η σχετική είδησις - επρόκειτο να τελεσθούν εις Νέαν Κοκκινιάν και συγκεκριμένως εις ένα χοροδιδασκαλείον, οι γάμοι μιας δεσποινίδος μετά του μνηστήρος της. Ενώ όμως ετελείτο το μυστήριον του γάμου και ο Ιερεύς ητοιμάζετο να ανταλλάξη τα στέφανα, η νύμφη… εδραπέτευσεν!... και άρχισε να τρέχη εις τους δρόμους διά να εξαφανισθή, φωνάζουσα: «Δεν τον θέλω». Συγχρόνως εξέσχισε την νυμφικήν εσθήτα και τα στέφανα. Καλά ο γαμβρός! Αλλά η νυμφική εσθής και τα στέφανα; Αυτά δεν έπταισαν εις τίποτε. Και επί τέλους ηδύναντο κάποτε να χρησιμοποιηθούν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από