Διατηρεί σε «Α» την πιστοληπτική διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ICAP.

Η τελευταία επαναξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου με τα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία, δηλαδή την έντονη αστάθεια και αβεβαιότητα. Εξέτασε δηλαδή τις επιπτώσεις στην πιστοληπτική διαβάθμιση της εισηγμένης. Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP αντανακλάται:

n Στο γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ (λόγω της φύσης δραστηριότητας) παρέχει σταθερό Cash flow ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες.

n Στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ως προς τη συμβολή του στα λειτουργικά αποτελέσματα, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεισφοράς των τομέων ΑΠΕ και Παραχωρήσεων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας.

n Στην εκτίμηση της επίτευξης του στόχου της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για παραγωγική δυναμικότητα 2.000 Μεγαβάτ στις ΑΠΕ σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

n Στην εκτίμηση ότι ο όμιλος διατηρεί σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων παραχώρησης στα οποία έχει συμμετοχή στη διαγνωστική διαδικασία (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, η Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας - Περάματος, το Casino Resort στο Ελληνικό) και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις μακροχρόνιες σταθερές ταμειακές ροές.

n Στη δρομολογούμενη έκδοση επταετούς ομολόγου (τηρουμένων των διαμορφωθεισών οικονομικών συνθηκών) που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

n Στη διατήρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υψηλά επίπεδα και την ανανέωσή του με υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έργα.