Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν το εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας τους κι έχουν απορίες για τις κρατήσεις που τους γίνονται. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει με τις πρόσθετες αμοιβές στο Δημόσιο, πώς γίνεται η παρακράτηση και τι πρέπει να ξέρουν οι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι οι πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018 δεν υπόκεινται σε κρατήσεις για εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Υγειονομική Περίθαλψη. Στις πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018 παρακρατείται μόνο φόρος, ΜΤΠΥ (2%), Ειδική Εισφορά ΑΛΛ. ΑΡ.38 Ν.3986 (2%) και Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ (1%).

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει:

Θέμα: Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με τις 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) και Φ80020/45578/Δ.15.780/16-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκυκλίους και προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί των αποδοχών – αμοιβών – αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, λαμβάνουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές, όπως έχουν οριστεί από την οικεία νομοθεσία. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και έχει περαιτέρω διευκρινιστεί ήδη με τις ως άνω εγκυκλίους.

Β. Επιπλέον ορισμένα εκ των ανωτέρω προσώπων, λαμβάνουν και αποζημιώσεις/αμοιβές για την παροχή πρόσθετου έργου/υπηρεσίας ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης ή μετάθεσης σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές κλπ. οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών. Οι αποζημιώσεις αυτές, από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου (σ.σ. από τον Ιούλιο), δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Σημειώνεται, ότι η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου, αρχίζει από τον επόμενο μήνα κοινοποίησής της, με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. Στ., για λόγους χρηστής διοίκησης και λόγω εμπλοκής πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών του Δημοσίου, στα πλαίσια διαμόρφωσης του ενιαίου πλαισίου εισφοροδότησης των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου.