Πέντε ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, περισσότεροι από 2 εκατ. φορολογούμενοι ή ένας στους τρεις συνεχίζουν να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας προσβλέποντας στην κλασική παράταση της προθεσμίας, η οποία τελικά ανακοινώθηκε την Τρίτη.
Η παράταση δόθηκε μέχρι τις 26 Ιουλίου και η σχετική απόφαση υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου ενώ δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στις δόσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, ενώ ο αριθμός των δόσεων για τα νομικά πρόσωπα θα είναι πέντε αντί για έξι.

Οι λογιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις αρρυθμίες που εμφανίζει το Taxisnet και κάνουν λόγο για αλαλούμ με τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ, ζητούσαν παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30 Ιουλίου. Με δεδομένο ότι με την υποβολή της δήλωσης γίνεται αυτόματα η εκκαθάριση, η παράταση δεν πρόκειται να επηρεάσει τον χρόνο πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος η οποία εκπνέει στις 31 Ιουλίου.  

Πολλοί που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μπορεί να μην έχουν πλέον άγχος αφού διαθέτουν ένα μήνα μπροστά τους αλλά δεν πρέπει να το αναβάλουν. Οσοι δεν έχουν δηλώσει τον γάμο ή τη διακοπή της έγγαμης σχέσης, όσοι δεν δήλωσαν την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν απέκτησαν ακόμη ΑΦΜ, αλλά και οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να περάσουν πρώτα από τη ΔΟΥ τους πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης.

Τα SOS

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις επόμενες ημέρες τη δήλωσή τους θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:

1 Δήλωση συζύγων: Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

2 Σύζυγοι σε διάσταση: Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τις παραπάνω μεταβολές.

3 Σύμφωνο συμβίωσης: Οσοι φορολογούμενοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν την αρμόδια ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέλος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης δηλώνεται ως υπόχρεος.

4 Δηλώσεις αποβιωσάντων: Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31/12/2018.
5 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων: Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1). Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.   
6 ΑΜΚΑ: Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται και οι υπόχρεοι οι οποίοι, για λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.  
7 ΑΦΜ: Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

8 Εξαρτώμενα τέκνα: Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.  

9 Δηλώσεις με επιφύλαξη: Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά από τις ΔΟΥ εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.
10Δήλωση εισοδημάτων: Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά τους, ανεξάρτητα από το αν αυτά φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους.

11 Προσυμπληρωμένοι κωδικοί: Ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι επ" αυτών προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης. Εναλλακτικά, για ορισμένα από τα ποσά αυτά καθώς και για λοιπά στοιχεία που πρέπει να αναγραφούν στις δηλώσεις (π.χ. τόκοι καταθέσεων, δόσεις δανείων κ.λπ.) παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να ενημερώνονται μέσω πινάκων.
12 Τόκοι: Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που έχουν προκύψει από τους πραγματικούς δικαιούχους. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά. 

13 Φιλοξενούμενοι: Οι νέοι κωδικοί 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8 ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του υπόχρεου. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενουμένου και οι μήνες φιλοξενίας.

14 Φοιτητική κατοικία: Σε περίπτωση που εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο του φορολογουμένου μισθώνει κατοικία διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση. Στον Πίνακα 6 αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται.
15 Διαφορά τεκμηρίων: Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που τυχόν προκύπτει για φορολογουμένους που ήταν άνεργοι κατά το φορολογικό έτος 2017 φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών, ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το 2017.

16 Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα: Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ θα πρέπει να δηλώσουν δαπάνες που έγιναν με ηλεκτρονικό χρήμα.
17 Μετοχές: Το συνολικό ποσό όλων των αγορών χρεογράφων (μετοχών κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν το 2017 δηλώνεται στους κωδικούς 743-744.

18 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Στις περιπτώσεις εισοδημάτων που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τα οποία προσυμπληρώνονται στους κωδικούς 619-620, αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, ή αναγράφονται στους κωδικούς 659-660, αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση) περιλαμβάνονται φέτος και τα εξής ποσά:
n Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
n Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

19 Ανταλλαγή swap: Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (swap), στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος. Ετσι απαλλάσσονται από σημαντικές επιβαρύνσεις όσοι μετείχαν στην ανταλλαγή ομολόγων, αποκομίζοντας κέρδη επί των οποίων, αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη απαλλαγή, θα επιβαλλόταν κανονικά εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές που φτάνουν – κλιμακωτά – έως και το 10%.
20 Επίδομα ανεργίας: Στους κωδικούς 661-662 αναγράφεται το επίδομα ανεργίας που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2017. Το επίδομα απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει ετησίως τα 10.000 ευρώ. Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας στους ανωτέρω κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του.

21 Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα: Στους κωδικούς 781-782, όπου συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα προκειμένου να καλυφθούν τεκμήρια (δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κέρδη από λαχεία κ.λπ.), μπορεί να αναγραφεί και το κοινωνικό μέρισμα που χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης μπορεί να συμπεριληφθεί και το ποσό που προκύπτει από πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεολυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου.

22 Εισοδήματα που δεν καλύπτουν τεκμήρια: Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», στους οποίους αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

23 Ελεγχος δικαιολογητικών: Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά την προθεσμία αυτή, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις ΔΟΥ διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται γι" αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (τα εκκαθαριστικά σημειώματα).  Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων δύναται να ζητηθεί να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ.
24 Τροποποιητικές δηλώσεις. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω Taxisnet τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο φόρος που προσδιορίζεται από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ αν η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου. 

25 Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και τα οποία τους επεστράφησαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται, καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.

26 Ανείσπρακτες αποδοχές: Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη του από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται δύναται να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔΟΥ για τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ" έτος, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το οποίο θα αποδεικνύει τον διαχωρισμό των αποδοχών στα έτη που αφορούν, όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.ά.
27 Πληρωμή φόρου: Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

28 Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο φόρος καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί. Για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής από τη ΔΟΥ.