Στο σημερινό μάθημα της Εκθεσης Γενικής Παιδείας εξετάσθηκε το θέμα της «Παιδείας». Το κείμενο που επιλέχθηκε ήταν απόσπασμα από άρθρο του Δημήτρη Μαρωνίτη, στο οποίο διαχωρίζει το περιεχόμενο των όρων παιδεία και εκπαίδευση. Τα θέματα ήταν προσεγμένα και εντός ύλης χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από προηγούμενες χρονιές. Εξετάστηκαν στην περίληψη κειμένου και στην κατανόησή του με τη μορφή άσκησης «Σωστού» – «Λάθους» σε προτάσεις, με βάση το κείμενο, ασκήσεις γλωσσικές και λεξιλογικές και στην παραγωγή λόγου. Η πρωτοτυπία εντοπίζεται στο Β4 ερώτημα καθώς ζητά τον εντοπισμό ρημάτων παθητικής φωνής, σε αντίθεση με τη μετατροπή σύνταξης που ζητούνταν συνήθως, αλλά και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου και όχι μόνο τη λειτουργία τους.Οσον αφορά την παραγωγή λόγου, το θέμα της παιδείας αναλύεται πρώτο, σύμφωνα με τη σχολική ύλη και επαναλαμβάνεται καθ" όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οπότε οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με το περιεχόμενό του, έχει όμως πολλά χρόνια να ζητηθεί «κλασικό» θέμα για τους στόχους της παιδείας. Συγκεκριμένα, ζητούσε να υποστηριχθεί ότι το σχολείο οφείλει να ασκεί τόσο εκπαιδευτική όσο και παιδευτική λειτουργία, καθώς και να προταθούν τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου.