Είπε
Ναι, βγαίνουμε από το τρίτο Μνημόνιο για να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το τέταρτο που έχει ήδη ψηφιστεί στη Βουλή και
το είχαμε καταγγείλει τότε, για όσους ξεχνούν τόσο εύκολα, όπως γίνεται συνήθως στη χώρα μας
Το αίτημα μιας νέας επαναθεμελιωμένης, σύγχρονης, ριζοσπαστικής, βαθιά δημοκρατικής και ρεαλιστικά εναλλακτικής Αριστεράς στην Ευρώπη είναι η πρόκληση και
το μέγα ζητούμενο των καιρών