«Η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), είναι μακρόχρονα προσηλωμένη στη στήριξη των δραστηριοτήτων της και αποφάσισε να επισπεύσει την ετήσια συνεισφορά της, ύψους 82 εκατ. ευρώ» απάντησε η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, στην ερώτηση 34 ευρωβουλευτών από τέσσερα κόμματα (GUE/NGL, S&D, Verts/ALE, ALDE) -την οποία συνυπογράφει και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης.

Οι ευρωβουλευτές ρώτησαν σχετικά με τη μείωση της χρηματοδότησης εκ μέρους των ΗΠΑ προς την UNRWA, από 350 σε 60 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η επίτροπος σημειώνει ότι η ΕΕ «έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της UNRWA σε παρόμοιο επίπεδο για τα επόμενα δύο έτη», ωστόσο «δεν θα είναι σε θέση να αυξήσει τη συνεισφορά της ούτε θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει ουσιαστικές περικοπές από τρίτα μέρη, λαμβανομένων υπόψη των πιέσεων που ασκούνται σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους».

Τονίζει πάντως ότι στην πρόσφατη υπουργική διάσκεψη σχετικά με την UNRWA στη Ρώμη «ανακοινώθηκαν από τη διεθνή κοινότητα πρόσθετες δεσμεύσεις, ύψους σχεδόν 100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, που καταδικάζουν την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τη συνεισφορά τους, «η UNRWA διαχειρίζεται σήμερα τη λειτουργία περισσότερων από 700 σχολεία στην Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Συρία και την Παλαιστίνη (Δυτική όχθη του Ιορδάνη και Λωρίδα της Γάζας), στα οποία φοιτούν περίπου 525.000 παιδιά», και «παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες τεράστιας σημασίας (διαχειρίζεται 140 κέντρα υγείας στα οποία διεξάγονται περίπου 9 εκατομμύρια εξετάσεις ετησίως), οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα από την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αναπαραγωγική υγεία». «Παρέχει επίσης στεγαστική βοήθεια για κατασκευή σπιτιών» τόνιζαν οι ευρωβουλευτές, χαρακτηρίζοντας «επείγον» τον χαρακτήρα της κατάστασης αυτής, «η οποία θέτει σε κίνδυνο τις βασικές υπηρεσίες που ωφελούν τα πλέον ευάλωτα τμήματα του παλαιστινιακού πληθυσμού».

Στην ερώτηση των ευρωβουλευτών για το «ποια θέση λαμβάνει η ΕΕ, έναντι της ανακοίνωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ», η Φ. Μογκερίνι σημειώνει πως «εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) για τη συνολική τους συνεισφορά στην UNRWA για το 2018, η ΕΕ επανέλαβε στο πλαίσιο των επαφών της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τη σημασία της τήρησης των δεσμεύσεων όλων των χορηγών».

Υπογράφουν:

Miguel Viegas (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Keith Taylor (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Norbert Neuser (S&D) και Marita Ulvskog (S&D).