Την πρόσληψη συνολικά 124 ατόμων ανακοίνωσε ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι προσλήψεις (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών, τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού όσο και στα καταστήματα των περιφερειακών τομέων που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας.
Οι ειδικότητες που ζητούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι μεταξύ άλλων γεωπόνοι ΠΕ, διοικητικοί ΠΕ, μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΠΕ, λογιστές ΤΕ, τεχνολόγοι γεωπονίας ΤΕ, ηλεκτροσυγκολλητές ΔΕ, μηχανοτεχνίτες ΔΕ, επόπτες υδρονομέων ΔΕ, χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ, εργατοτεχνίτες ΥΕ, υδρονομείς ΥΕ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 66 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση – είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση – έως τις 27 Μαρτίου στις παρακάτω διευθύνσεις:
Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310-543.860).
Τομέας Αλιάκμονα, Αριστοτέλους 25, Αλεξάνδρεια (τηλ. 23330-23578).
Τομέας Γιαννιτσών, Παύλου Μελά 17, Γιαννιτσά (τηλ. 23820-22730).
Τομέας Λαγκαδά, Λουτρών 59, Λαγκαδάς (τηλ. 23940-22325).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.