Επιθεωρητές στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των τροφίμων θα προσλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω γραπτού διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα προσληφθούν, κατά κύριο λόγο 20 άτομα, στη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων του τομέα υγείας και των τροφίμων και 35 άτομα στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της ΕΕ στο Grange της Ιρλανδίας.  Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία από τις δύο διευθύνσεις.
Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. Θα πρέπει, επιπλέον, να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ εκ των οποίων η μία σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και η άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο B2 (ικανοποιητική γνώση).
Η δεύτερη γλώσσα θα πρέπει να είναι μία εκ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής.
Για τις θέσεις στη διεύθυνση υγείας και ασφάλειας τροφίμων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών  πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να ασκούν όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με ελέγχους, επιθεωρήσεις, αναλύσεις και επισκοπήσεις επίσημων συστημάτων ελέγχου και θα πρέπει να αναμένουν συχνά ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ενδέχεται να απασχοληθούν σε τομείς που δεν εμπίπτουν άμεσα στον τομέα ειδίκευσής τους.
Για τις θέσεις στη διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (στην Ιρλανδία) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) στην κτηνιατρική, τη γεωργία, τη χημεία, τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή, τη βιολογία, την επιστήμη τροφίμων (π.χ. χημεία τροφίμων, βιοχημεία, τεχνολογίες τροφίμων, μικροβιολογία), την πολιτική επιστήμη, την οικονομική επιστήμη στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής ή πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) σε άλλη ειδικότητα σχετική με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα (πτυχίο) πρέπει να ακολουθείται από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, να εφαρμόζουν και να διαχειρίζονται την υφιστάμενη νομοθεσία, να ασκούν κανονιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων, να παρακολουθούν τις εμπορικές συμφωνίες και να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις στους προαναφερθέντες τομείς.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el, έως τις: 17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.