Τις πύλες της ανοίγει σήμερα - εκτός απροόπτου - η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών  σε έως 120 δόσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ, σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.
Στην πλατφόρμα αυτή μπορούν να ενταχθούν όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ενώ δικαίωμα κατάθεσης αίτησης έχουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα κλειδιά που ανοίγουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων περιγράφονται με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων:
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνουν οι οφειλέτες;
Οι οφειλέτες πρέπει:
* να έχουν κάνει έναρξη εργασιών,
* να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,
* να έχουν σε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να μην έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ.
Ποια φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις;
Στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.
Ποιες οφειλές ρυθμίζονται;
Οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση εφόσον είναι βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ωστόσο από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό.
Πού υποβάλλεται η αίτηση;
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Πότε δεν γίνονται ρυθμίσεις;
Το Δημόσιο και τα Ταμεία δεν προτείνουν ρυθμίσεις σε περίπτωση που διαθέτουν μελέτες βιωσιμότητας βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο, ενώ δεν προβλέπεται και η ρύθμιση για οφειλέτες που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής τους.
Ποιες είναι οι δυνατότητες για ρύθμιση με βάση την οφειλή;
Πρώτον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή και τους ασφαλιστικούς φορείς:
n τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
n καθορισμός του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεολυτικών μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
μέγιστος αριθμός δόσεων 36,
*αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.
Δεύτερον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:
διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.
Τρίτον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 20.000 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:
Το Δημόσιο και οι ασφαλιστικοί φορείς χορηγούν ρυθμίσεις μόνον εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας. Αυτό προκύπτει αν το κλάσμα με αριθμητή το σύνολο των προς ρύθμιση οφειλών μείον το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και παρονομαστή το εισόδημα του οφειλέτη συν το εισόδημα συνοφειλετών είναι μικρότερο ή ίσο του 8.
Εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας οι ρυθμίσεις  έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.
Πώς υπολογίζεται το επιτόκιο των ρυθμίσεων;
Το επιτόκιο των ρυθμίσεων είναι επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.
Πότε χάνεται η ρύθμιση;
Η ρύθμιση χάνεται, και έχει ως συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, όταν:
Δεν καταβληθούν έως τρεις δόσεις.
Ο οφειλέτης παραλείψει να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός   ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Ποια κριτήρια λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης;
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:
n η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και
n το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
Τι ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και συνοφειλετών;
Για τα ακίνητα:
Για οφειλές προς ρύθμιση μικρότερες ή ίσες των 20.000 ευρώ (ανά πιστωτή: Δημόσιο, ΦΚΑ) υπολογίζεται ως αξία ακινήτων η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
*Για οφειλές προς ρύθμιση μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ (ανά πιστωτή: Δημόσιο, ΦΚΑ) έκθεση εκτιμητή ακινήτων, η οποία έχει συνταχθεί σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για κινητά
Για τα κινητά που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, την αγοραία αξία όπως προκύπτει:
από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή κατόχου άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξης ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από