Το ενιαίο μοντέλο που διαχωρίζει τις αρμοδιότητες των καλλιτεχνικών διευθυντών σε κρατικές σκηνές από τις οικονομικές ή διοικητικές ενισχύει το υπουργείο Πολιτισμού με δύο τροπολογίες που κατέθεσε στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με την πρώτη, θεσμοθετείται η θέση διοικητικού - οικονομικού διευθυντή στα κρατικά θέατρα (Εθνικό και Κρατικό Βορείου Ελλάδος) και στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Η πρόσληψη του διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Για την πρόσληψη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλιώς θα αποφασίζει ο υπουργός Πολιτισμού. Ενα ερώτημα που γεννάται πάντως είναι η σχέση του ΔΣ με συγκεκριμένα κόμματα και κατά πόσον αυτή θα αντανακλά εκάστοτε στις επιλογές διευθυντών. Με τη δεύτερη τροπολογία δίνεται παράταση στις άδειες λειτουργίας θεάτρων προκειμένου να προσαρμοστούν στα μέτρα πυροπροστασίας. Σύμφωνα με αυτήν, θέατρα ή άλλοι χώροι που λειτουργούσαν νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του νόμου επιτρέπεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017. Oσα θέατρα δεν διαθέτουν άδεια, βρίσκονται σε διατηρητέα κτίρια στο ιστορικό κέντρο πόλεων ή έχουν εγκεκριμένες μελέτες από την Πυροσβεστική, επιτρέπεται να λειτουργήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τέλος, όσα θέατρα δεν διαθέτουν ακόμα πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας λειτουργούν νομίμως μέχρι 31/12/16, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει τη σχετική μελέτη στην Πυροσβεστική.