ΤΡΙΗΜΕΡΟ ειδικών τιμών προς τους καταναλωτές με αφορμή τον εορτασμό της
Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου από τις 21 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2006.


Ανάλογο τριήμερο προσφορών είχε διοργανώσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου τον περασμένο Μάρτιο με τη στήριξη και των τοπικών εμπορικών
συλλόγων, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Καταναλωτή. Επίσης, έως και
τις 9 Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τις προσφορές τους σε
συγκεκριμένα είδη.


Μετά τις εκπτώσεις


Οι προσφορές άρχισαν μετά το πέρας των θερινών εκπτώσεων και σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο επιτρέπονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ή επί προϊόντων ορισμένης
κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10)
συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των
προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου
εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά
ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος
δεν επιτρέπεται πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.