Συγκράτηση των επενδυτικών δαπανών, μείωση του προσωπικού (4.500 - 6.000
άτομα), καθώς και προσπάθεια για διατήρηση του μεριδίου αγοράς στη σταθερή
τηλεφωνία, είναι οι βασικοί στόχοι τού ΟΤΕ για το 2005.


Στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ είναι ο Οργανισμός να αποτελεί την πρώτη επιλογή
των καταναλωτών σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη στην τηλεπικοινωνιακή
αγορά


Πρόκειται για το ελάχιστο της πολιτικής που θα μπορούσε να ακολουθήσει
η διοίκηση του ΟΤΕ, προκειμένου ο Οργανισμός να εξέλθει από τα προβλήματα του
πρόσφατου παρελθόντος, όπως ήδη έχει επισημάνει η διοίκηση του Ομίλου που
προωθεί την εφαρμογή ενός προγράμματος με έξι άμεσους στόχους.


Οι στόχοι αυτοί, είναι:


1. H απλούστευση της διοικητικής δομής που είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.
Στον τομέα αυτόν, σε μέγιστο δυνατό βαθμό, θα χρησιμοποιηθούν στελέχη μέσα από
τον ίδιο τον ΟΤΕ.


2. Θα δοθεί έμφαση στην εποικοδομητική συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή
(EETT), έτσι ώστε εκείνη μεν να διευκολύνεται στο έργο της, που είναι η
ενθάρρυνση του υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αλλά και ο ΟΤΕ να
εξασφαλίσει αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεταχείριση.


3. H ενίσχυση των δραστηριοτήτων που έχουν δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης. Στο εσωτερικό, θα δοθεί έμφαση στις προοπτικές ευρυζωνικότητας (σε
επίπεδο δικτύου-υποδομών και εφαρμογών-υπηρεσιών). Στο εξωτερικό, ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στη Ρουμανία. Όπου μακροχρόνια συμφέρει, θα εξεταστούν
προτάσεις για συμμαχίες με διεθνείς εταιρείες στον κλάδο αυτό.


4. H μεθοδικότερη παρακολούθηση των θυγατρικών και η ενίσχυση της
συνεργασίας, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ΟΤΕ A.E.


5. H απαλλαγή από δραστηριότητες που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, μη
κερδοφόρες και απασχολούν, δυσανάλογα με τη σημασία τους, τη Διοίκηση.


6. H εξυγίανση του συστήματος των προμηθειών, ο περιορισμός των
επισφαλειών και η εξοικονόμηση κεφαλαίων κινήσεως.


Όσον αφορά τους συνδρομητές, στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ είναι ο Οργανισμός
να αποτελεί την πρώτη επιλογή των καταναλωτών σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική
Ευρώπη στην τηλεπικοινωνιακή αγορά.


Ο ΟΤΕ διαθέτει σήμερα ένα πλήθος υπηρεσιών και προϊόντων, που καλύπτουν τις
απαιτήσεις των πελατών-συνδρομητών του. Προϊόντα και υπηρεσίες που
προσφέρονται άμεσα, γρήγορα και εύκολα, είτε μέσω των Εμπορικών Καταστημάτων
του είτε μέσω του Διαδικτύου.


Παράλληλα, εξασφαλίζεται η διαρκής ανανέωσή τους με ό,τι πιο σύγχρονο
εμφανίζεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών από όλο τον κόσμο. Το γεγονός αυτό
επιτρέπει όχι μόνο τον εμπλουτισμό τους, αλλά και τη συνεχή αναβάθμισή τους,
με αποτέλεσμα τη μέγιστη ωφέλεια για τους χρήστες των υπηρεσιών και των
προϊόντων αυτών.


Με άσο στο μανίκι την υποδομήH εταιρεία διαθέτει υποδομή 18.182χλμ. καλωδίων οπτικών ινών. H
εγκατεστημένη χωρητικότητα ISDN-BRA φτάνει στις 395.423 παροχές και οι
ISDN-PRA τις 8.683, ενώ η κατειλημμένη χωρητικότητα στις 349.747 συνδέσεις BRA
(2 κανάλια) και στις 6.022 συνδέσεις PRA (30 κανάλια), παρουσιάζοντας αύξηση
έναντι του προηγούμενου χρόνου 75,72% και 11,83% αντίστοιχα. Επιπλέον, η
συνολική προεγκατάσταση ανέρχεται σε 100.000 παροχές BRA και σε 1.200 παροχές
PRA.


Επεκτάθηκε το δίκτυο HellasStream, που απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους
εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι έχουν ανάγκη για επικοινωνίες σε ρυθμούς άνω των
2 Mbps. Σήμερα το δίκτυο αυτό αποτελείται από 50 κόμβους πρόσβασης και εννέα
διαβιβαστικούς κόμβους. Το σύνολο των πορτών του δικτύου στο τέλος του 2002
ανερχόταν σε 3.370 και οι λειτουργούσες συνδέσεις σε 710. Επίσης ολοκληρώθηκε
η διασύνδεση των SDLAMS του Δικτύου ADSL και δόθηκε πρόσβαση στους πελάτες με
ταχύτητες 155 Mbps.


Τα τελευταία δύο χρόνια εγκαταστάθηκαν 61 κόμβοι του δικτύου ADSL με 7.868
πόρτες και άρχισε η εγκατάσταση υλικών της B' φάσης σε 140 κόμβους με 10.032 πόρτες.


Ο ΟΤΕ διαθέτει σήμερα ένα πλήθος υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν τις
απαιτήσεις των πελατών-συνδρομητών του