Στεγαστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε δανειολήπτη
προσφέρει σήμερα η τραπεζική αγορά.
Αγροτική Τράπεζα


Στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο ακόμη και για 15 χρόνια προσφέρει
η Αγροτική Τράπεζα, τα οποία καλύπτουν την αγορά έτοιμης κατοικίας, την
αναχρηματοδότηση στεγαστικών δανείων άλλης τράπεζας, την αγορά λυόμενου ή
προκατασκευασμένου σπιτιού, καθώς και την απόκτηση θέσης στάθμευσης ή
αποθήκης.


Το επιτόκιο για το σταθερό πρώτου έτους είναι 3,7%, για τα τρία ή πέντε χρόνια
6,5% και για τα 10 ή 15 χρόνια 6,8%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στο
5,5%. Η Αγροτική καλύπτει έως και το 100% της αξίας μεταβίβασης, που
αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου. Το χορηγούμενο ποσό
μπορεί να προσαυξηθεί με την κάλυψη του 100% των εξόδων μεταβίβασης. Η μέγιστη
διάρκεια των στεγαστικών δανείων της Αγροτικής Τράπεζας μπορεί να φθάσει ακόμη
και τα 25 χρόνια, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12
μηνών. Ο χρόνος προέγκρισης είναι μία έως δύο ημέρες μετά την υποβολή της
σχετικής αίτησης, ενώ ο χρόνος εκταμίευσης κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 ημερών.


EFG Eurobank Ergasias


Η EFG Eurobank Ergasias προσφέρει προγράμματα δανείων για αγορά,
κατασκευή, επισκευή ή αποπεράτωση κατοικίας. Τα προγράμματα δίνουν τη
δυνατότητα για σταθερά επιτόκια τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής. Το Eurohome 1
προσφέρεται με σταθερό επιτόκιο 3,65% για το πρώτο έτος, το επιτόκιο του
Eurohome 2 είναι 4,7% και είναι σταθερό για δύο χρόνια. Για τρία χρόνια το
επιτόκιο είναι 6,00%, για πέντε χρόνια 6,30%. Προσφέρονται δάνεια με σταθερό
επιτόκιο και για μεγαλύτερες περιόδους.


Το Eurohome Κυμαινόμενο προσφέρεται με επιτόκιο 5,75%. Παράλληλα, προσφέρονται
προγράμματα «χαμηλής εκκίνησης», «περιόδου χάριτος» και μόνον «τοκοπληρωμής».
Πρόκειται για προγράμματα που διαμορφώνουν τον τρόπο εξυπηρέτησης του δανείου
για τους πρώτους μήνες ή χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Οι πελάτες
της τράπεζας έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να πάρουν στεγαστικό δάνειο
δεσμεύοντας καταθέσεις ή επενδυτικά τους προϊόντα. Η μέγιστη διάρκεια
χρηματοδότησης για τα στεγαστικά δάνεια της Eurobank είναι 25 έτη, ενώ η
χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει ακόμη και το 100% της εμπορικής αξίας του
ακινήτου. Η προέγκριση δίνεται μέσα σε 48 ώρες, ενώ η εκταμίευση γίνεται, κατά
μέσον όρο, σε 20 εργάσιμες ημέρες.


Τράπεζα Πειραιώς


Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει άμεση γραπτή προέγκριση για το ύψος του
δανείου που μπορεί να χορηγήσει σε κάθε υποψήφιο δανειολήπτη. Στη συνέχεια, ο
δανειολήπτης μπορεί να αρχίσει την αναζήτηση του ακινήτου που επιθυμεί να
αγοράσει, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το ύψος του δανείου που έχει
εξασφαλίσει. Παράλληλά, μεταξύ άλλων, προσφέρεται η δυνατότητα εκταμίευσης
ακόμη και πριν από την εγγραφή προσημείωσης. Η εκταμίευση, πάντως, σε όλα τα
δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα σε 15 ημέρες.


Το «Στεγαστικό Πλεονέκτημα» συνδυάζει άτοκη περίοδο για τους πρώτους έξι μήνες
αποπληρωμής και επιτόκιο 3,6% για το δεύτερο εξάμηνο. Μετά τον πρώτο χρόνο του
δανείου το επιτόκιο διαμορφώνεται στο αντίστοιχο κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο.
Η μέγιστη διάρκεια του δανείου φθάνει τα 30 χρόνια και το ύψος τής
χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει ακόμη και το 80% της εκτιμώμενης αξίας τού
ακινήτου. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τα προγράμματα «Σταθερό
Σπίτι", που προσφέρουν σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής. Στη
συνέχεια, ωστόσο, οι δανειολήπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ κυμαινόμενου και
σταθερού επιτοκίου. Τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρονται για αγορά
οικοπέδου, κατοικίας και ανέγερση ή επισκευή κατοικίας. Τα επιτόκια είναι 5,5%
σταθερό για τρία χρόνια, 6,5% σταθερό για πέντε χρόνια και 7% σταθερό για δέκα
χρόνια.


Η Πειραιώς προσφέρει, επίσης, το δάνειο «Σπίτι 24», το οποίο επιτρέπει την
έναρξη αποπληρωμής του δανείου 24 μήνες μετά την εκταμίευση. Το δάνειο έχει
κυμαινόμενο επιτόκιο 5,75%. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης δανείου με
cash collateral για τους πελάτες που επιθυμούν να πάρουν στεγαστικό δάνειο
δεσμεύοντας καταθέσεις ή επενδυτικά προϊόντα που διαθέτουν στην τράπεζα.


HSBC
Η HSBC προσφέρει τα προγράμματα «Στεγαστική Φροντίδα». Το «βαρύ
πυροβολικό» της τράπεζας στον ανταγωνισμό είναι το πρόγραμμα κυμαινόμενου
επιτοκίου 4,85%. Παράλληλα, προσφέρονται προγράμματα με σταθερό επιτόκιο για
τρία και πέντε χρόνια. Για τρία χρόνια το επιτόκιο είναι 6,25% και για πέντε
χρόνια διαμορφώνεται στο 6,5%. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει
ακόμη και το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ανεξαρτήτως του ποσού του
συμβολαίου. Η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 25 χρόνια.
Σημειώνεται ότι όσοι πάρουν στεγαστικό δάνειο έως τις 15 Νοεμβρίου θα
καρπωθούν 50% έκπτωση στα έξοδα φακέλου του δανείου. Τα προγράμματα
«Στεγαστική Φροντίδα» HSBC περιλαμβάνουν, επίσης, ολοκληρωμένα πακέτα
ασφάλισης για τον δανειολήπτη και το ακίνητο, σε ανταγωνιστικές τιμές,
προεγκεκριμένο καταναλωτικό δάνειο οικιακού εξοπλισμού, καθώς και
προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα.


Εμπορική Τράπεζα


Περίοδο χάριτος έως και 18 μηνών, καθώς και δυνατότητα χρηματοδότησης
ακόμη και του 100% της αξίας του ακινήτου προσφέρουν τα προγράμματα
«Στεγαστικό Plus» της Εμπορικής Τράπεζας, τα οποία καλύπτουν αγορά, ανέγερση,
επέκταση, ανακαίνιση και κάθε άλλη ανάγκη κατοικίας, κύριας η εξοχικής.
Καλύπτουν, επίσης, την αγορά οικοπέδου (εφόσον ακολουθήσει ανέγερση) με
ευνοϊκούς όρους και άμεση απάντηση. Το επιτόκιο του δανείου με σταθερό
επιτόκιο για το πρώτο έτος είναι 3,8%. Τα επιτόκια σταθερών περιόδων για τρία
και πέντε έτη είναι 6,10% και 6,25% αντίστοιχα. Το κυμαινόμενο επιτόκιο των
στεγαστικών δανείων της Εμπορικής Τράπεζας διαμορφώνεται στο 5,5%.


Η διάρκεια των στεγαστικών δανείων της Εμπορικής Τράπεζας μπορεί να φθάσει
ακόμη και τα 25 χρόνια, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του δανείου, με
τους ίδιους όρους, σε άλλο αγοραστή του ακινήτου.


Γενική Τράπεζα


Η Γενική χρηματοδοτεί έως και το 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου
και μέχρι το 100% του συμβολαίου αγοράς. Η διάρκεια αποπληρωμής των
στεγαστικών δανείων φθάνει τα 25 χρόνια και υπάρχει η δυνατότητα περιόδου
χάριτος έως και 18 μήνες. Η τράπεζα προσφέρει στεγαστικά προγράμματα με
σταθερά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής. Τα επιτόκια είναι 3,65% για
ένα χρόνο, 5,80% για τρία χρόνια, 5,95% για πέντε χρόνια και 6,5% για δέκα
χρόνια. Το κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,75%. Υπάρχουν επίσης
ειδικά προγράμματα που επιτρέπουν την πληρωμή 11 ή 13 δόσεων ανά έτος, ανάλογα
με την επιθυμία του δανειολήπτη.


Πρόσφατα η Γενική έριξε στην αγορά το νέο πρόγραμμα «Σπίτι Complet», το οποίο
είναι συνδυασμός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 3,65% για τον πρώτο
χρόνο αποπληρωμής, καταναλωτικού δανείου για την αγορά επίπλων και οικιακού
εξοπλισμού και δανείου για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων. Ας σημειωθεί
ότι τα επιτόκια του προσωπικού, καταναλωτικού ή φορολογικού δανείου που
συνοδεύει το στεγαστικό δάνειο είναι επίσης 3,65%.


NOVA ΒΑΝΚ


Η Nova Bank έχει δημιουργήσει τη σειρά στεγαστικών προγραμμάτων
Novahome με σταθερό επιτόκιο για το πρώτο και το δεύτερο έτος, με αντίστοιχα
επιτόκια 3,65% και 3,95%. Παράλληλα, διαθέτει τα στεγαστικά προϊόντα Novahome
plus, που περιλαμβάνουν δωρεάν ασφαλίσεις πυρός και ζωής.


Τα βασικά στεγαστικά προϊόντα είναι δάνεια με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα
τρία ή πέντε έτη αποπληρωμής, με αντίστοιχα επιτόκια 6,35% και 6,55%. Το
κυμαινόμενο επιτόκιο είναι 5,90%. Η Nova διαθέτει και ειδικά στεγαστικά
δάνεια, όπως είναι τα πληρωμής μόνο τόκων για τα πρώτα έτη του δανείου ή αυτά
που χορηγούνται με εγγύηση το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή τις καταθέσεις του
πελάτη.


Η εκταμίευση πραγματοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης του δανείου και το
ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει το 100% της εμπορικής αξίας του
ακινήτου. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 30 χρόνια, ενώ
οι δανειολήπτες έχουν στη διάθεσή τους προσωπικό δάνειο 3.000 ευρώ, χωρίς
κανένα δικαιολογητικό, καθώς και πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για το
πρώτο έτος. Υπάρχει δυνατότητα περιόδου χάριτος έξι μηνών και
αναχρηματοδότησης στεγαστικού δανείου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από