Το τελευταίο διάστημα, η πτώση των επιτοκίων και η προσπάθεια εξίσωσής τους με
τα επιτόκια των αντιστοίχων δανείων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέρμανε
το ενδιαφέρον όσων δεν διαθέτουν όλα τα χρήματα που χρειάζονται για να
προχωρήσουν στην αγορά ακινήτου.


Από τη στιγμή που κάποιος θα πάρει την απόφαση να προχωρήσει στη διαδικασία
λήψης στεγαστικού δανείου και εφόσον έχει καταλήξει σε ποια τράπεζα θα
απευθυνθεί (κυρίως με κριτήριο το επιτόκιο που θεωρεί πως είναι πιο συμφέρον),
θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα επιβαρυνθεί και με κάποια έξοδα που αφορούν το
δάνειο αυτό, τα οποία διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα.


Με βάση την εμπορική αξία


Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι τράπεζες χρηματοδοτούσαν τις
αγορές κατοικιών μόνο βάσει της αντικειμενικής αξίας τους, σήμερα υπάρχουν
τράπεζες που χρηματοδοτούν την αγορά κατοικίας βάσει της εμπορικής αξίας του
ακινήτου. Αυτό αποτελεί μία επιπλέον διευκόλυνση προς τους ενδιαφερόμενους
δανειολήπτες, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αντικειμενικές και
στις εμπορικές αξίες των ακινήτων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει
ακόμα και το 50%.


Ορισμένες τράπεζες λοιπόν, αντιλαμβανόμενες το πρόβλημα αυτό, δημιούργησαν το
τελευταίο διάστημα στεγαστικά δανειακά προϊόντα στα οποία ο υπολογισμός της
χρηματοδότησης γίνεται με βάση την εμπορική αξία των ακινήτων, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία σε όσους δεν έχουν μεγάλο αρχικό κεφάλαιο να πραγματοποιήσουν τις
αγορές που τους ενδιαφέρουν. Τα προϊόντα αυτά δεν τα προσφέρουν ακόμα όλες οι
τράπεζες. Οι δανειολήπτες είναι δυνατό να πάρουν δάνειο έως και το 70% της
αξίας του ακινήτου (αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας, ανάλογα με το δάνειο),
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και το 100%. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνει το ύψος και το είδος του δανείου που
θέλει να του χορηγηθεί. Η τράπεζα, σε έναν πρώτο έλεγχο, εξετάζει τα
οικονομικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, τη φερεγγυότητά του και ποια
δυνατότητα αποπληρωμής έχει για το ύψος του δανείου που ζητεί.


Οι τράπεζες είναι δυνατό να μην εγκρίνουν το ποσό του δανείου που ζήτησε ο
ενδιαφερόμενος αλλά μικρότερο ποσό, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες αποφανθούν
ότι τα εισοδήματά του δεν διασφαλίζουν την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου
που ζητεί. Συνήθως οι τράπεζες ορίζουν η μηνιαία δόση να ανέρχεται περίπου στο
1/3 των μηνιαίων αποδοχών του ενδιαφερομένου, με στόχο ο δανειολήπτης να
μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.


Οι επιβαρύνσεις


Η έγκριση ενός στεγαστικού δανείου σημαίνει ότι η τράπεζα έχει αποφασίσει τη
χορήγηση ενός ποσού, το οποίο θα καταβληθεί στον δανειολήπτη για την αγορά του
ακινήτου. Το ποσό αυτό, εκτός από την επιβάρυνση του επιτοκίου, έχει και
ορισμένες άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στη δόση του δανείου
που υποχρεούται να καταβάλει ο δανειολήπτης, ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες
επιβαρύνσεις, οι οποίες είτε αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του δανείου είτε
καταβάλλονται από τον δανειολήπτη πριν από την εκταμίευση του ποσού.


Έξοδα τα οποία καθορίζονται από το Δημόσιο και δεν καθορίζει η Τράπεζα είναι
τα έξοδα παράστασης στο δικαστήριο για την άδεια προσημείωσης και τα έξοδα
προσημείωσης που καταβάλλονται στο Υποθηκοφυλακείο. Επίσης επιβάρυνση που
επιβάλλεται επί της δόσης ενός στεγαστικού είναι, εκτός από το επιτόκιο, η
εισφορά του Ν. 128, η οποία υπολογίζεται σε 0,12% επί του επιτοκίου. Έως το
τέλος του προηγούμενου χρόνου, επί του ποσού του τόκου της δόσης υπήρχε
επιβάρυνση 3%, ο γνωστός ΕΦΤΕ (Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών), ο οποίος
καταργήθηκε από την 1.1.2001. Εκτός όμως από τα έξοδα αυτά και ανεξάρτητα από
το αν η δανειοδότηση γίνεται με προσημείωση ή όχι, υπάρχουν ορισμένα έξοδα
φακέλου που αφορούν την εκτίμηση του ακινήτου, τα έξοδα για κάθε πιστοποίηση
προόδου εργασιών (όταν πρόκειται για ανέγερση κατοικίας) και τα έξοδα για
έλεγχο των τίτλων.


Με προσημείωση


Στα δάνεια με προσημείωση του ακινήτου ορισμένες τράπεζες επιβάλλουν αρχικά
έξοδα με την υποβολή της αίτησης στην τράπεζα. Υπάρχουν, επίσης, τα έξοδα
διαχείρισης φακέλου που είναι περίπου στο 0,75% (διαφέρουν από τράπεζα σε
τράπεζα) επί του συνολικού ποσού του δανείου με το μάξιμουμ ποσό να φθάνει τις
250.000 δραχμές. Ορισμένες τράπεζες επιβάλλουν στους δανειολήπτες και έξοδα
παράστασης δικηγόρου, καθώς και για τον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου, το οποίο
θα προσημειωθεί, από πολιτικό μηχανικό.


Χωρίς προσημείωση


Επειδή αρκετοί είναι εκείνοι που δεν επιθυμούν τη δέσμευση του αγοραζόμενου
ακινήτου και έχουν την εναλλακτική δυνατότητα δέσμευσης κάποιου άλλου
περιουσιακού στοιχείου τους, ορισμένες τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα
δανεισμού χωρίς προσημείωση. Σε περίπτωση δανείου χωρίς προσημείωση του
ακινήτου μπορεί να γίνει δέσμευση μετρητών ή τίτλων (Cash Collateral). Η
δυνατότητα δανειοδότησης υπάρχει με εγγύηση το 110% ή 120% του ποσού του
δανείου σε μορφή μετρητών (δραχμές ή συνάλλαγμα), αμοιβαίων κεφαλαίων (σταθερό
ή διαχείρισης διαθεσίμων) ή ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα
της υποβολής της αίτησης και τα έξοδα Διαχείρισης Φακέλου. Μερικές τράπεζες,
σε αυτή την περίπτωση, παρέχουν στον δανειολήπτη τη δυνατότητα δωρεάν μερικής
ή ολικής προεξόφλησης οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, καθώς και δωρεάν νομικό
έλεγχο τίτλων και εκτίμηση ακινήτου.


Για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου θα πρέπει να πληρούνται ορισμένοι
όροι και προϋποθέσεις που αφορούν τόσο τον υποψήφιο δανειολήπτη όσο και το
ακίνητο για το οποίο ζητείται το δάνειο.


1. Το ακίνητο πρέπει να είναι νόμιμα οικοδομημένο και οι τίτλοι του να
βρίσκονται σε νομική τάξη. Αν πρόκειται για οικόπεδο, θα πρέπει να είναι άρτιο
και οικοδομήσιμο.


2. Για την εξασφάλιση της Τράπεζας, εγγράφεται προσημείωση στο ακίνητο
ή, εναλλακτικά, μπορεί να γίνει δέσμευση μετρητών ή τίτλων και να μην
προσημειωθεί το ακίνητο.


3. Ο δανειοδοτούμενος δεν πρέπει να έχει δυσμενή στοιχεία (ακάλυπτες
επιταγές, διαμαρτυρημένα γραμμάτια, κατασχέσεις κ.λπ.).


Αυτό η Τράπεζα έχει δικαίωμα να το ελέγξει πριν από την έγκριση του δανείου.


4. Το ύψος του δανείου είναι συνάρτηση του εισοδήματος του
δανειοδοτούμενου και της εκτιμηθείσας αξίας του προσημειωμένου ακινήτου.


5. Η διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ανάλογα με την επιθυμία, την
ηλικία και τις οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη.


6. Η καταβολή του δανείου, όταν πρόκειται για αγορά ακινήτου, μπορεί να
γίνει με την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό ή με δίγραμμη επιταγή
και πρέπει να εμφανίζεται ισόποση οφειλή στο συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου.
Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης και επισκευής ακινήτου, το προϊόν του
δανείου αποδεσμεύεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από