UNIFON


Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας UNIFON
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών. Η συμμετοχή των μετόχων έφτασε το 61,77% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κι ελήφθηκαν αποφάσεις σε όλα τα θέματα ημερησίας
διατάξεως. Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η μέχρι τις 31/10/2000 διάθεση
των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΧΑΑ κατά την εισαγωγή της εταιρείας σε αυτό,
12.016.988.455 δραχμών, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης του επενδυτικού
προγράμματος της εταιρείας λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με την Panafon
Α.Ε. Το αδιάθετο υπόλοιπο των κεφαλαίων θα ενταχθεί στο πλαίσιο του
επενδυτικού προγράμματος της Panafon Α.Ε. με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.


ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τεχνοδομή Αφοί Μιχ. Τραυλού ΑΒΕΤΕ
αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση θα γίνει με
καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 3.388.242.000 δραχμών και με την έκδοση
16.941.210 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η
κάθε μία, σε τιμή διάθεσης 750 δρχ. Οι 16.941.210 νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές που θα εκδοθούν, θα διατεθούν στους μετόχους ως εξής:


­ 3.324.750 μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 5
νέων για κάθε 10 παλαιές και τιμή διάθεσης τις 750 δρχ.


­ Με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων για το
υπόλοιπο τμήμα της και με καταβολή μετρητών για 13.616.460 νέες κοινές
ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης τις 750 δρχ. η κάθε μία. Δικαίωμα
συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έχουν όσοι
ήταν μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις
22/12/2000. Από τις 27/12/2000 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο
ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για την
έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων, καθώς και για τα καταστήματα τραπεζών
στα οποία θα γίνεται η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, θα ακολουθήσει
ανακοίνωση της εταιρείας στον Τύπο.


ΤΕΞΑΠΡΕΤ


Τη διανομή μερίσματος 4,79 δραχμών ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας ΤΕΞΑΠΡΕΤ. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 1/7/1999 -
30/6/2000 είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης
του ΧΑΑ. στις 22/12/2000. Από τις 27/12/2000, οι μετοχές διαπραγματεύονται
χωρίς το δικαίωμα απόκτησης μερίσματος.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού 6.165.000.000 δραχμών και
με την έκδοση 6.165.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000
δραχμών η κάθε μία, αποφάσισε η γενική συνέλευση της εταιρείας. Η διάθεση των
νέων μετοχών θα γίνει δωρεάν, σε αναλογία μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής
για κάθε 2 παλαιές. Δικαιούχοι στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα
είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 28/12/2000. Από τις 29/12/2000, οι
μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα των δωρεάν
μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι σε άυλη μορφή, θα πιστωθούν αυτόματα στις
μερίδες των δικαιούχων μέσω του ΣΑΤ και θα δικαιούνται μέρισμα χρήσεως 2000. Η
ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών θα γνωστοποιηθεί αργότερα.


ΒΙΟΣΩΛ


Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΣΩΛ η σύμβαση συνεργασίας
της εταιρείας με τη συγγενή εταιρεία Ήφαιστος, η οποία θα αναπτύξει
καταστήματα λιανικής πώλησης με το σύστημα franchising σε όλη την Ελλάδα. Η
αλυσίδα των καταστημάτων θα διακινεί κατά προτεραιότητα τα προϊόντα της
ΒΙΟΣΩΛ. Επίσης, η συνέλευση των μετόχων χορήγησε την άδεια όπως μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας συμμετέχουν στο Δ.Σ. της
Ήφαιστος και αποφάσισε η ΒΙΟΣΩΛ να συμμετάσχει κατά 200 εκατομμύρια δραχμές
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ήφαιστος. Το σύνολο των εσόδων της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της Ήφαιστος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δραχμές.


ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Εγκρίθηκε ο ισολογισμός και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας
Επίλεκτος, για τη χρήση από 1/7/1999 έως 30/6/2000, από τη γενική συνέλευση
των μετόχων. Επίσης, εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση που έληξε
στις 30/6/2000 και αποφασίστηκε η απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/1999 μέχρι 30/6/2000. Κατά
τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με ελεγκτή
τον κ. Ευστάθιο Πράσσα και αναπληρωματικό τον κ. Λάμπη Πετρόπουλο για τη χρήση
1/7/20000 - 30/6/2001.


Οι μέτοχοι αποφάσισαν τη διανομή καθαρού μερίσματος 20 δραχμών ανά μετοχή. Ο
χρόνος, η αποκοπή της σχετικής μερισματαπόδειξης και όλα τα εν γένει θέματα
που αφορούν τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους θα οριστούν από το
διοικητικό συμβούλιο και θα ανακοινωθούν από τον Τύπο εντός διμήνου, ως ορίζει
ο νόμος. Τέλος, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τη
στήριξη της μετοχής η αγορά από την εταιρεία μέχρι του 10% των ιδίων μετοχών
της με ανώτερη την τιμή των 3.400 δραχμών ή 10 ευρώ, εντός 18 μηνών από
σήμερα.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ


Με τη μεταβίβαση του ποσοστού 53,6% της διαφημιστικής Mass Advertising στην
Επιφάνεια, αρχίζει να υλοποιείται η συμφωνία των βασικών μετόχων της Επιφάνεια
με τη Marfin. Όπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσουν άμεσα οι μεταβιβάσεις των
ποσοστών που κατέχει η Marfin στην επίσης διαφημιστική Leon & Partners
(50,1%) και στην εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών Stefi (50,01%) και θα
ολοκληρωθεί έτσι η πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός
ομίλου με δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, διαφήμισης και
τεχνολογίας. Η Mass έχει καταθέσει αίτηση εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά με
κύριο ανάδοχο την Πειραιώς Prime Bank και σύμβουλο έκδοσης τη Marfin ΑΕΠΕΥ.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο τζίρος εφέτος θα κυμανθεί στα 7
δισεκατομμύρια δραχμές, από 3,3 δισεκατομμύρια δραχμές το 1999, και τα κέρδη
σε 500 εκατομμύρια δραχμές, από 313 εκατομμύρια δραχμές πέρυσι. Η εισηγμένη
εταιρεία Επιφάνεια θα μετονομαστεί σε Marfin Comm Holdings και από εφέτος θα
έχει σημαντικά αυξημένα μεγέθη συγκριτικά με την παλαιά Επιφάνεια, αφού θα
κλείσει την πρώτη ενοποιημένη χρήση. Υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών θα
ανέλθει σε 18 δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη σε 1,68 δισ. δραχμές, από
5,2 δισ. δραχμές και 480 εκατομμύρια δραχμές αντίστοιχα.


PANAFON


Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΑ Α.Ε. (Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών
Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) με ποσοστό
10,555% συμμετέχει πλέον η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Panafon, όπως
γνωστοποίησε προς τις αρχές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από