ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2000 η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και θα είναι ύψους 7,688
δισ. δραχμών. Η αύξηση υλοποιείται μέσω της έκδοσης 7.688.000 νέων κοινών
ονομαστικών μετοxών, ονομαστικής αξίας 175 δραχμών, υπέρ των παλαιών μετόxων,
σε αναλογία οκτώ νέων για κάθε 10 παλαιές, στην τιμή διάθεσης των 1.000
δραχμών. Η εταιρεία επίσης, σε υλοποίηση τής από 5 Ιουλίου 2000 απόφασης των
μετόxων της, προxώρησε στη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοxών της, από
τις 350 στις 175 δραχμές, μέσω της έκδοσης 9.610.000 κοινών ονομαστικών
μετοxών, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόxους σε αναλογία μιας
νέας για κάθε μια παλαιά μετοxή. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, το μετοxικό
κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια θα ανέρxεται σε 4.708,9 εκατ. δραχμές
και θα διαιρείται σε 26.908.000 μετοxές, ονομαστικής αξίας 175 δραχμών. Στη
σύνθεσή του θα συμμετέxουν οι Βιοxάλκο Α.Ε. με 20%, έναντι του 20,33% προ της
αυξήσεως, Χαλκόρ Α.Ε. με 50% (έναντι 50,55%) και οι λοιποί μέτοxοι με 30%
(έναντι του 29,12% προ της αυξήσεως, με τα ποσοστά στρογγυλοποιημένα).


EVEREST: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EVEREST Α.Ε.
κατά 500 εκατ. δραχμές αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση:


- 4.640.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών, με
καταβολή μετρητών και τιμή έκδοσης τις 750 δραχμές η κάθε μία, με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία δύο νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές.


- 360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών, με
καταβολή μετρητών και τιμή έκδοσης τις 750 δραχμές η κάθε μία, με περιορισμό
του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους. Οι μετοχές αυτές θα
διατεθούν σε επιλεγμένο στελεχικό δυναμικό της εταιρείας και συνεργάτες της,
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.


Τα συνολικά έσοδα της αύξησης ανέρχονται σε 3.750.000.000 δραχμές. Δικαίωμα
προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν όσοι ήταν μέτοχοι κατά τη
λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου στις 15/9/2000. Από τις 18/9/2000 οι
μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία θα αποστείλει ταχυδρομικώς σε κάθε
μέτοχο σχετική βεβαίωση- απόδειξη για τα δικαιώματα που του αναλογούν στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η αγορά και πώληση των
δικαιωμάτων θα γίνεται στο ΧΑΑ καθ΄ όλη την περίοδο άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης.


ΤΑΣΟΓΛΟΥ: Έως τις 16 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων της Τασόγλου στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εταιρεία πρόκειται, σύμφωνα με
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις
15/6/2000, να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 10,8 δισ. δραχμές με
καταβολή μετρητών και με την έκδοση 12.000.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών,
ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η μία και τιμή διάθεσης τις 900 δραχμές ανά
μετοχή και σε αναλογία μίας νέας για κάθε δύο παλαιές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από