Αι ξέναι εφημερίδες αναφέρουν ένα χαριτωμένον τελευταίον ανέκδοτον του Μουσολίνι. Νεαρός καλλιτέχνης εφιλοτέχνησεν αξιόλογον προσωπογραφίαν του Ντούτσε. Οταν την ετελείωσε, παρεκάλεσεν τον υψηλόν ποζάροντα να σημειώση την μονογραφήν του εις μίαν γωνίαν του πίνακος. Ο δικτάτωρ επήρε τον χρωστήρα και ηγωνίζετο να σχεδιάση ένα Μ. Δεν τα εκατάφερνε εις την αρχήν. Βλέπεις φίλε μου, πρώτη φορά πιάνω πινέλο, εδήλωσε μειδιών. «Εξοχότατε, απήντησεν ο καλλιτέχνης, δεν ομοιάζετε με τον Χίτλερ...». Δεν εγνώσθη η απάντησις του Μουσολίνι. Θα ηδύνατο όμως να παρατηρήση ότι ο Χίτλερ αντί χρωστήρος κρατεί τώρα δαυλόν.

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΩΝ

Ζητήσατε την φορολογίαν. Είνε ο κυριώτερος υπεύθυνος της τελευταίας υψώσεως του τιμαρίθμου. Το βεβαιώνει με όλο του το κύρος ο κ. Α. Αναστασιάδης, Γερουσιαστής και Αντιπρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου.

Η παρατηρούμενη βαθμιαία αλλά σταθερά αύξησις του τιμαρίθμου, λέγει, οφείλεται εις την επιβληθείσαν υπό της παρούσης κυβερνήσεως φορολογικήν επιβάρυνσιν επί του λαού. Η επιβάρυνσις αυτή υπερβαίνει το εν δισεκατομμύριον δραχμών, το άσκοπον δε και το αδικαιολόγητον της νέας επιβαρύνσεως απεδείχθη επαρκώς κατά την διονυχιστικήν εν τη Γερουσία συζήτησιν του προϋπολογισμού της τρεχούσης χρήσεως.

Ο κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο κ. υπουργός των Εσωτερικών ανεκοίνωσεν ότι σκέπτεται να λάβη διάφορα μέτρα διά να επιτύχη υποτίμησιν των ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία, καθώς είπεν, έχουν υπερτιμηθή τελευταίως. Ιδίως κατά τας ανακοινώσεις του κ.υπουργού θα ληφθούν μέτρα δια την υποτίμησιν του κρέατος, των οσπρίων, ελαίου, ξυλανθράκων κλπ. Ο κ. υπουργός θα φροντίση να διευκολυνθή η εισαγωγή εκ του εξωτερικού ωρισμένων ειδών. Θα επιδιωχθή κυρίως να εισαχθούν τα είδη ταύτα ουχί δι' ανταλλαγής, η οποία επιβαρύνει τα είδη, αλλά δι' αγοράς εκ των ξένων κέντρων, όπου ταύτα πωλούνται εις μικροτέρας τιμάς.

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ


Νέα εκ του λαμπρού μας επινείου:

Εγνώσθη και αυτό εξ απορρήτων,

Οτι εγένετο στο τελωνείον

Κατάχρησις στην αποθήκην αζητήτων!...

Πρίμα λοιπόν πηγαίνει αυτή η χώρα,

Του ηθικού ρυθμού αι καταχρήσεις,

Που ήταν από τ' άγραφα ως τώρα,

Θάνε κι από τ' αζήτητα επίσης!....

                                         Αριστοφάνης

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από