ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2019 (υλοποίηση εντός έτους 2020).

Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα (200 ευρώ εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίες επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:

• Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους.

• Καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), για τους εργαζομένους της επιχείρησης.

• Δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%.

 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν ή να στείλουν ταχυδρομικά (courier) στο Τμήμα Μελετών και Ερευνας του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 3ος όροφος) μέχρι την 28η Αυγούστου 2020 όλα τα σχετικά έντυπα, δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών και Ερευνας του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370.183 (κ. Παπαδημητρίου) και 370.181 (κ. Εμμανουηλίδης).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 θα είναι εφικτή η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της κοινής εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η οικοδόμηση συναίνεσης των κρατών-μελών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ οι βασικοί λόγοι αναθεώρησης της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής εντοπίζονται στην ανάγκη ανταπόκρισής της στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και τα δεδομένα που προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας COVID-19.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διαβούλευση θα περιληφθούν σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί προς το τέλος του έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας γραπτά σχόλια, προκειμένου να συμβάλουν με τις απόψεις και προτάσεις τους στην αναθεώρηση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ.

Τυχόν γραπτά σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Trade-Policy-reνiew-2020@EC.Europa.EU, ενώ οι συμμετέχοντες καλούνται να κοινοποιούν τα σχόλια και στη Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου, Τμήμα Α', κ. Σ. Πετσαλάκης, τηλ. 210-3286.356) του υπουργείου Εξωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση elb@mnec.gr.