Στην εταιρεία Ορυμήλ αποφάσισε η Lamda Development να πωληθεί το σύνολο του υπολοίπου των ιδίων μετοχών της συγκεκριμένης επιχείρησης, που η εταιρεία έχει στην κατοχή της. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από διαδικασία συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και προσφορών αποφάσισε την πώληση 546.167 ιδίων μετοχών στην Ορυμήλ, πλειοδότρια εταιρεία για το σύνολο των ιδίων μετοχών.

Ως προς το τίμημα της συναλλαγής, αποφασίστηκε η πώληση των ως άνω ιδίων μετοχών να γίνει στην τιμή των 7,27 ευρώ ανά διατεθείσα μετοχή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας.