Την επαναπροκήρυξη 953 θέσεων γιατρών για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο. Η προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
Πρόκειται για θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διάρκειας δύο ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόσκληση, υπάρχει δυνατότητα για ανανέωση των συμβάσεων μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματος, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 34.510.000 ευρώ. Θα πρέπει να τονιστεί πως στην πρώτη προκήρυξη που αφορούσε τις θέσεις γιατρών στις ΤΟΜΥ, η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη.
Ειδικότερα, επαναπροκηρύσσονται 809 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και 144 θέσεις Ειδικότητας Παιδιατρικής.
Σημειώνεται πως στη νέα αυτή προκήρυξη γίνεται αποσαφήνιση του μισθολογικού καθεστώτος ενώ ξεκαθαρίζεται και το τοπίο της εργασιακής προοπτικής των γιατρών. Σύμφωνα, με το αρμόδιο υπουργείο στόχος είναι κάθε νέος γιατρός να έχει μια ευκαιρία απασχόλησης στη χώρα και παράλληλα γιατροί που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό να μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι προσληφθέντες γιατροί πρόκειται να καταταχθούν σε μισθολογική κλίμακα αντίστοιχη με αυτή του επιμελητή Α" στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ενώ θα αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και θα υπάρξει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις ακαδημαϊκές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μάλιστα, η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών αυτή τη φορά γίνεται πιο ευέλικτη και απλή ενώ η εξέταση των ενστάσεων γίνεται πιο ελαστική, καθώς στην προηγούμενη προκήρυξη παρατηρήθηκαν λάθη στις αιτήσεις με αποτέλεσμα πολλές να απορριφθούν.
Οι εκτιμήσεις των υπευθύνων του υπουργείου Υγείας κάνουν λόγο για ολοκλήρωση της διαδικασίας σύντομα και μάλιστα αναμένεται ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι να αρχίσουν οι προσλήψεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr), αίτηση συμμετοχής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Ιουνίου και ώρα 23.59. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν έναν και μόνο κλάδο και ειδικότητα με ανώτατο όριο τις πέντε θέσεις από τον πίνακα κατανομής θέσεων, που υπάρχει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Προσοχή, όμως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή διά νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας. Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, λήγει την Παρασκευή 29 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται πως οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής και μεταξύ των στόχων που επιδιώκουν είναι η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.