Ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Alpha Insurance A/S. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιώντας τη σχετική ανακοίνωση της εποπτικής Aρχής της Δανίας, όπου εδρεύει η εταιρεία. Σύμφωνα λοιπόν με τη Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority), η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής ανακλήθηκε οριστικά την 31η Μαΐου. Στην Ελλάδα, όπου η ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των ασφαλιστήριων συμβολαίων και τον προγραμματισμό πληρωμής των ζημιών μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό αντιπρόσωπο Eurostatus Ασφάλειες ΑΕ (τηλ. 216-4004.100, fax 216- 4004.198, e-mail: contact@eurostatus.gr).