Τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα προγράμματα αυτά αφορούν συνολικά 25.000 ανέργους.
Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως και 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με στόχο την πρόσληψη 10.000 ανέργων άνω των 50 ετών.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και γενικά όσοι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα απασχολούν προσωπικό άνω των 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σημειώνεται πως η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου και με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων – που είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους – η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα. Σε περίπτωση, μάλιστα, επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Από την άλλη, για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων – δηλαδή η διάρκεια της ανεργίας κυμαίνεται μεταξύ 3-12 μηνών – η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν υπάρξει επέκταση του προγράμματος, ο εργοδότης δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι ακόμη μήνες.
Το δεύτερο ανοιχτό για αιτήσεις πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανέργων είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και πάλι με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης. Αυτό το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη 5.000 ανέργων, οι οποίοι είναι σε μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ από 6 έως 12 μήνες) και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ πάνω από 12 μήνες).
Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεν πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του 12μηνου πριν από την υποβολή. Θα πρέπει, παράλληλα, να διατηρήσουν το προσωπικό τους καθ" όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και δημοτικών και περιφερειακών επιχειρήσεων, δήμων και ασφαλιστικών ταμείων. Μέσω του προγράμματος πρόκειται να απασχοληθούν 10.000 μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας 55-67 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
Επισημαίνεται πως η υποβολή των αιτήσεων έχει αρχίσει στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ωστόσο το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί το σύνολο των θέσεων.
Πάντως, για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής. Είναι ενδεικτικό πως η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος, εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, για ακόμη ένα έτος. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κάθε ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.