Νέο έντυπο Ε3 θα κληθούν να υποβάλουν φέτος περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στο νέο έντυπο ξεχωρίζουν οι πίνακες και οι κωδικοί που αφορούν:
– τη δήλωση των σειριακών αριθμών συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
– τη δήλωση των στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
– την αναλυτική δήλωση των δαπανών που πραγματοποιούνται όπως για παροχές σε εργαζομένους, «ασυνήθη έξοδα», πρόστιμα, αποσβέσεις κ.λπ.
Το νέο έντυπο Ε3 διευκολύνει τους φορολογικούς ελέγχους που προγραμματίζει η ΑΑΔΕ και από την επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλώσουν οι επιτηδευματίες θα προκύπτουν οι μέσοι όροι εσόδων και δηλούμενων ανά κατηγορία δαπανών που εκπίπτουν.