Τα αποτελέσματα 2013 ανακοίνωσε σήμερα η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα ομίλου

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της 'ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ' κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε ποσό € 51.520.326,56, έναντι ποσού € 68.019.955,88 την χρήση 2012, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,25 %, η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση .

Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό € 45.856.272,80 κατά τη χρήση 2013, έναντι ζημιών ποσού € 62.380.852,03 στην προηγούμενη χρήση 2012.

Τα αποτελέσματα του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά τη χρήση 2013 ανήλθαν σε ζημιά ποσού € 59.042.911,33, έναντι ζημιάς ποσού € 75.796.308,42 στη χρήση 2012.

Τα παραπάνω αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί κατά την χρήση 2013 με ποσό € 32.349.715,14 εναντι ποσού € 34.774.243,72 στη χρήση 2012, αποτέλεσμα που προήλθε από την αναπροσαρμογή των πλοίων στην εύλογη τους αξία.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου την 31.12.2013, εμφανίζονται θετικές κατά ποσό € 231.091,69 (31.12.2012, αρνητικές ταμειακές ροές ποσό € 18.057.591,68).

Το αποθεματικό του Νόμου 3588/2007-άρθρο 106α σχηματίστηκε από την εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης η οποία επικυρώθηκε από το Εφετείο Βορείου Αιγαίου την 12.12.2013. Το συνολικό σχηματισθέν αποθεματικό της Εταιρείας την 31.12.2013 ποσού € 129.317.925,02 αφορά όφελος από ρύθμιση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού € 102.610.324,29, όφελος από πιστωτές συνολικού ποσού € 10.068.509,13 και όφελος από απαιτήσεις μετόχων συνολικού ποσού € 16.639.091,60.

Επίσης το σχηματισθέν αποθεματικό ποσού € 9.427.273,98 προήλθε από ρύθμιση οφειλής μεταξύ της τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας SILVER FIN LTD που προέβλεπε περιορισμό της υπό τον όρο της επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης η οποία ήδη επικυρώθηκε. Τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίστηκαν την 31.12.2013 με ζημίες ειν νεό.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από