Βιβλία εσόδων - εξόδων θα πρέπει να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι αγρότες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 10.000 ευρώ ή επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε τις διατάξεις νόμου με τις οποίες περισσότεροι από 1 εκατομμύριο αγρότες θα φορολογούνται για τα κέρδη τους από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο, με συντελεστή 13%.
Τα εισοδήματα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 1.015.837 φορολογουμένων, όπως αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2012, δείχνουν ότι επτά στους δέκα δήλωναν στην Εφορία εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από 10.000 ευρώ δήλωναν μόλις 25.190 φορολογούμενοι. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ενδεικτικά του ύψους των αδήλωτων εισοδημάτων στους κόλπους των αγροτών, φαινόμενο που επιχειρείται πλέον να αντιμετωπιστεί με την  καθιέρωση βιβλίων εσόδων - εξόδων.

Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών περιγράφονται αναλυτικά οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών από την 1η Ιανουαρίου 2014 και διευκρινίζεται ότι προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων - εξόδων θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου να είναι κατώτερα των 10.000 ευρώ και οι επιδοτήσεις που ελήφθησαν να είναι χαμηλότερες των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν πληρείται ένα από τα δύο κριτήρια, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ως προς την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Παρ' όλα αυτά, όσοι αγρότες ενώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβαιναν τα παραπάνω όρια αλλά δεν θα ασκήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 την αγροτική τους εκμετάλλευση δεν έχουν υποχρέωση να τηρήσουν βιβλία ενώ απαλλαγή κερδίζουν και όσοι δικαιούνται αγροτικές επιδοτήσεις, τις οποίες όμως θα μεταβιβάσουν.
Από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ακόμα:
Ακαθάριστα έσοδα. Θεωρούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους που πραγματοποιούν οι αγρότες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, καθώς και από την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, όπως αυτές προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται είτε από τους ίδιους είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτούς (τιμολόγια πώλησης, αγοράς ή εκκαθαρίσεις). Λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία που εκδίδονται για την παράδοση προϊόντων σε λαϊκές αγορές ή καταστήματα.
Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Εάν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των επιδοτήσεων που δικαιούται ο αγρότης, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν δεν υπάρχει δικαίωμα λήψης επιδοτήσεων εντός του έτους, θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο της απαλλαγής. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που οι επιδοτήσεις αφορούν και άλλες χρήσεις, τότε λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό που αφορά μόνο τη χρήση που εξετάζεται.

Προαιρετική τήρηση βιβλίων. Οσοι, ενώ πληρούν τα κριτήρια της απαλλαγής, επιλέξουν να τηρούν βιβλία, έχουν όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας τήρησης βιβλίων που θα επιλέξουν.
Παράλληλες δραστηριότητες. Στην περίπτωση όπου αγρότες ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική - λοιπές).
Λαϊκές αγορές. Θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα από εκείνη της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι, πλανοδίως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός λαϊκών αγορών.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αγρότες οι οποίοι παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασχολούνται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, για την ένταξή τους από την 1-1-2014 σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, για τη δραστηριότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης θα κριθούν αυτοτελώς.
Ψαράδες. Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους έως 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Υποκαταστήματα. Η διάθεση αγροτικών προϊόντων από κιόσκια ή πλανοδίως δεν θεωρείται ότι διενεργείται από επαγγελματική εγκατάσταση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος.

ΦΠΑ. Οι αγρότες που υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και υποβάλλουν κανονικά δηλώσεις ΦΠΑ. Εχουν παράλληλα υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων με την προθεσμία να λήγει στις 31 Μαρτίου 2014.

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Αγρότες και φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, υποχρεούνται (έως τις 15 Φεβρουαρίου για διπλογραφικά βιβλία και έως τις 20 Μαρτίου για απλογραφικά) να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ζώων, πτηνών κ.λπ. υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3) καθώς και δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8) και δήλωση σχέσεων φορολογουμένων (Μ7). Οσοι αγρότες παραμένουν από 1-1-2014 στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.


Αντιδράσεις

Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους ξαναβγαίνουν οι αγρότες αντιδρώντας στον νέο τρόπο φορολόγησης που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σε πανελλαδική σύσκεψη αγροτών, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, αποφασίστηκε ότι από την Τρίτη θα αρχίσουν να βγαίνουν τρακτέρ στις πλατείες των χωριών.
Αποφασίστηκε επίσης την Παρασκευή να γίνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε πανελλαδικό επίπεδο έξω από τις εφορίες.
Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των αγροτών είναι η κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για τους μικρομεσαίους αγρότες που πλέον είναι υποχρεωμένοι να κρατούν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από