Με μικρές βελτιώσεις που αφορούν την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση για την αναστολή των πλειστηριασμών εις βάρος της πρώτης κατοικίας, ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς.
Ετσι αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί εις βάρος της πρώτης κατοικίας των οφειλετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια υπαγωγής για όσους θέλουν να κάνουν χρήση της διάταξης, τα οποία πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, προβλέπουν τα εξής:
1.  Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.
2. Tο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης) να είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
3. H συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ.
Aπό το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ στις 20 Νοεμβρίου 2013. Εξαίρεση αποτελούν καταθέσεις που αφορούν περιοδικές παροχές από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. Από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας τους θα μπορούν να προστατευθούν όλοι οι οφειλέτες που βρίσκονται στο κόκκινο ανεξαρτήτως ιδιότητας, όπως άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες, για κάθε είδους οφειλή σε τρίτους (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες).
Εξαιρούνται οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Oι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή τους - μέχρι 31/1/2014 ή εντός δύο μηνών από επίδοση διαταγής προς εκτέλεση - υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, περιγραφή που να αποδεικνύει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες.
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον δανειστή, κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει εντός ενός μήνα: αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής Αρχής, αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων E1 και E9, αποδεικτικό έγγραφο με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Nοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, καθώς και βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας για ανέργους ή του πιστοποιητικού αναπηρίας όταν πρόκειται για αναπήρους.
Επιπλέον, ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση.
Η δόση για μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανέργους με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας ορίζεται στο 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
Για τους υπόλοιπους οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους), εφόσον δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, καταβάλλεται ποσοστό 10% επί των εισοδημάτων τους, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Εφόσον οι οφειλέτες αυτής της ομάδας έχουν πτωχευτική ικανότητα, το ποσό της δόσης που θα πληρώνουν δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της τελευταία ενήμερης δόσης τους.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από