Τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς τους με την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία όσον αφορά παλαιές και νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, το νέο μειωμένο χαράτσι στα ακίνητα, αλλά και ανατροπές σε 17 επαγγέλματα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί αύριο στη Βουλή και αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή των επόμενων δόσεων ύψους 8,8 δισ. ευρώ προς τη χώρα μας.
Τόσο από τη ρύθμιση των οφειλών όσο και από το νέο μειωμένο τέλος ακινήτων, το οποίο πάντως κρύβει επιβαρύνσεις για ημιτελή ακίνητα με εργοταξιακό ρεύμα και για κατοικίες σε περιοχές εκτός σχεδίου, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά αύξηση των δημοσίων εσόδων. Μόνο από τη ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία προσδοκώνται επιπλέον έσοδα ύψους 2,7 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά σήμερα πίνακα με το ύψος του νέου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων σε 28 περιοχές της χώρας, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και τις αλλαγές που έρχονται στα επαγγέλματα. Για κάποια από αυτά καταργούνται περιορισμοί που ισχύουν σήμερα ενώ σε άλλα επαναφέρονται άδειες για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται ορκωτοί εκτιμητές, αρτοποιοί, λογιστές, ξεναγοί, κτηνίατροι, συντηρητές έργων τέχνης, έμποροι πετρελαιοειδών, κρεοπώλες, ακόμη και ναυαγοσώστες.

Νέα ευκαιρία να εξοφλήσουν τα χρέη τους έχουν οι  οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή των οφειλετών του Δημοσίου στις ευνοϊκές διατάξεις είναι να αποδείξουν την πραγματική οικονομική αδυναμία τους για άμεση αποπληρωμή του χρέους, αλλά και ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση που θα τους χορηγηθεί. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Το «μπουκέτο λύσεων» που προσφέρει ο νέος νόμος περιλαμβάνει δόσεις από 2 έως και 48 μήνες, ανάλογα με το είδος της οφειλής και το συνολικό ποσό του υπερήμερου χρέους εφόσον πρόκειται για ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 οφειλές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι οφειλέτες βαρύνονται με μειωμένες προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή των οφειλών τους. Η ρύθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 55 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Μάρτιο 2013 δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές 862 εκατ. ευρώ, ενώ αθροιστικά το πρώτο τρίμηνο του 2013 τα υπερήμερα χρέη τρίτων προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 2,178 δισ. ευρώ. Οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1-1-2013 και μετά μπορεί να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση που προβλέπει εξόφληση σε έως και 12 δόσεις, οι οποίες ωστόσο μπορεί να φθάσουν και τις 24 όταν αποδειχθεί οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Ειδικότερα:
Πώς θα γίνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών;
Ο φορολογούμενος οφειλέτης θα απευθύνεται στην Εφορία του ή θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω Taxisnet για να υπαχθεί στη ρύθμιση. Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις του καθώς και να είναι ενήμερος για τις οφειλές του με ημερομηνία καταβολής από την 1-1-2013. Αφού διαπιστώνεται η οικονομική αδυναμία του και παράλληλα η ικανότητά του να πληρώσει τις δόσεις του για τις βεβαιωμένες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 οφειλές, θα του παρέχεται η δυνατότητα είτε να εξοφλήσει εφάπαξ με έκπτωση 50% στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (μέχρι 31-12-2012) είτε να υπαχθεί σε προγράμματα τμηματικής καταβολής μέχρι 48 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή των εν λόγω προσαυξήσεων κατά ποσοστό που θα βαίνει μειούμενο όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από 1-1-2013 επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75% (το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά οκτώ μονάδες).
Τι ισχύει για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις;
Ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50% εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30ή Ιουνίου 2013, κατά 40% εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2014, κατά 35% εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2015, κατά 30% εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2016, ενώ θα απαλλαχθεί κατά 25% από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον η οφειλή του εξοφληθεί έως και τις  30 Ιουνίου 2017. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη με επιτόκιο υπερημερίας 15%.
Θα μπορεί κάποιος να υπαχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο;
Η ρύθμιση επιτρέπει σε οφειλέτη που για οποιονδήποτε λόγο δεν εντάχθηκε σε αυτή μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης (30 Ιουνίου 2013) να ενταχθεί μεταγενέστερα, με λιγότερες δόσεις και με καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης την 30ή Ιουνίου 2017.
Τι ισχύει για τις μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές;
Αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ, απαιτείται από τον οφειλέτη η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δύο παραπάνω από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ θα απαιτείται και η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας (π.χ. προσημείωση ακινήτου), διαδικασία στην οποία θα εμπλέκεται και ανεξάρτητος εκτιμητής.
Τι ισχύει για τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη;
Με το νέο πλαίσιο παρέχεται και η δυνατότητα πάγιας ρύθμισης για ποσά που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2013. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στις λοιπές υποχρεώσεις τους, αλλά αδυνατούν να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να υπαχθούν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής 2 - 12 δόσεων, που δύναται να αυξηθούν σε 24 σε περιπτώσεις έκτακτης και μη αναμενόμενης οφειλής. Πρέπει να σημειωθεί πως το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, ακόμη και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση.
Πώς θα αποπληρώνονται τα χρέη προς το ΙΚΑ;
Εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις ίσες με το ύψος της οφειλής θα ζητούνται για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ για όσους μπουν σε 12 δόσεις και άνω των 300.000 ευρώ για όσους ενταχθούν στις 48 δόσεις. Για τη ρύθμιση σε 48 δόσεις προβλέπεται κούρεμα των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί έως τις 31-12-2012 από 25% αν το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30-6-2017, 30% μέχρι τις 30-6-2016, 35% μέχρι τις 30-6-2015, 40% μέχρι τις 30-6-2014 και 50% αν το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.
Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ