Οι εισοδηματικές, δημοσιονομικές και φορολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα
αναδεικνύουν το ζήτημα της ανισοκατανομής του εισοδήματος ως το σοβαρότερο
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αυτό διαπιστώνει στην ετήσια
έκθεσή του για την ελληνική οικονομία (2006) το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.


Η έκθεση διαπιστώνει ότι το κεφάλαιο συνεχίζει να απολαμβάνει όλο και
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και προνόμια απο την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στον τραπεζικό δανεισμό και τη μείωση
της αποταμίευσης των νοικοκυριών, ενώ σημειώνεται επιβράδυνση στην προσπάθεια
πραγματικής σύγκλισης με τους μισθούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη
φορολογία ότι το βάρος επωμίζονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς το 44,5%
των φόρων καταβλήθηκε από αυτούς.


Άλλα ο πρόεδρος...


Κατά τη χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης (από τον επιστημονικό διευθυντή του
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, καθηγητή κ. Σάββα Ρομπόλη), οι συνδικαλιστές των παρατάξεων στη ΓΣΕΕ
διασταύρωσαν για ακόμη μια φορά τα ξίφη τους.


Τόσο ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, όσο και ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ, κ. Γιάννης Παναγόπουλος, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αδιέξοδη
οικονομική και κοινωνική πολιτική. Όλοι οι δείκτες της οικονομίας, παρατήρησε
ο κ. Παναγόπουλος, αναδεικνύουν τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του
αριθμού των πολιτών που ζουν κάτω από το ανεκτό όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης,
καθώς και τη μείωση της απασχόλησης.


... άλλα ο γραμματέας


Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, κ. Κώστας Πουπάκης, σε δηλώσεις του
είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ξέρω αν είμαι σε εκδήλωση της ΓΣΕΕ ή του ΠΑΣΟΚ». Ο
ίδιος έκανε λόγο για κομματικές και αντικυβερνητικές κορόνες, σημειώνοντας ότι
προ διμήνου είχε προτείνει αναδιοργάνωση της δομής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ώστε να
διασφαλιστεί ο πλουραλισμός. Πάντως ο κ. Πουπάκης δέχθηκε τα βασικά
συμπεράσματα της έκθεσης, σημειώνοντας ότι με την κυβερνητική πολιτική δεν
στηρίζεται η αύξηση της απασχόλησης, χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητες τις
αυξήσεις των τιμών και υπογραμμίζοντας ότι η απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων δεν συνέβαλε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.


Το ΑΕΠ - ο δανεισμός

Καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου εργασίας
της ΓΣΕΕ


Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία
(2006) έχουν ως εξής:


* Τον σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ΑΕΠ (2005) παίζει η ιδιωτική κατανάλωση η
οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στον τραπεζικό δανεισμό, στη μείωση της
ιδιωτικής αποταμίευσης των νοικοκυριών και στην αύξηση κατά 2,3% των
πραγματικών μισθών. Αντίθετα, η συμβολή των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων
στην αύξηση του ΑΕΠ (2005) είναι αρνητική. Έτσι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην
Ελλάδα τροφοδοτούμενος, κατά κύριο λόγο, από εξωεπενδυτικούς παράγοντες,
σηματοδοτεί την προοπτική της επιβράδυνσής του.


Σύγκλιση - εργατικό κόστος


* Ο δείκτης πραγματικής σύγκλισης, δηλαδή ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Μονάδες
Αγοραστικής Δύναμης, στην Ελλάδα προβλέπεται το 2007 να φτάσει στο 79,5% του
μέσου όρου της Ε.Ε.-15, έναντι 75,5% το 2004. Όμως, οι επιπτώσεις μιας
συνεχιζόμενης επιβράδυνσης μπορούν να είναι σοβαρές για την πραγματική
σύγκλιση, όπως εξάλλου το δείχνει η εμπειρία της Πορτογαλίας όπου το ΑΕΠ ανά
κάτοικο μειώθηκε από 73% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15 το 2000, σε περίπου 66% το
2005.


* Η άνοδος της κερδοφορίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας ανάγεται
εξ ολοκλήρου στη μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας.


Εισοδήματα - δαπάνες


* Οι πραγματικές αποδοχές κατά την πενταετία 2001-2005 στο σύνολο της
ελληνικής οικονομίας παρουσίασαν αύξηση κατά 19% (μέση ετήσια αύξηση 3,5%)
έναντι 4,9% στην Ε.Ε.-15. Έτσι, η αύξηση κατά 19% στην Ελλάδα αποτελεί
αντανάκλαση της σχεδόν ισόποσης (+18%) αύξησης της παραγωγικότητας.


* Από το σύνολο των φόρων που εισπράττει ο κρατικός προϋπολογισμός
(οικονομικό έτος 2005) το 44,5% (39,7% οικονομικό έτος 2004) καταβλήθηκε από
μισθωτούς και συνταξιούχους και το 42,1% (45,9% οικονομικό έτος 2004)
καταβλήθηκε από νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις).


Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι* Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται προς κατεύθυνση επιβράδυνσης.


* ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ συνεχίζει να απολαμβάνει όλο και μεγαλύτερα περιθώρια
κέρδους και προνόμια από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.


* Η ΑΥΞΗΣΗ του ΑΕΠ οφείλεται στον τραπεζικό δανεισμό και τη μείωση της
αποταμίευσης των νοικοκυριών.


* ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των φόρων που εισπράττει ο κρατικός προϋπολογισμός
(οικονομικό έτος 2005), 44,5% (39,7% οικονομικό έτος 2004) καταβλήθηκε από
μισθωτούς και συνταξιούχους και 42,1% (45,9% οικονομικό έτος 2004) καταβλήθηκε
από νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις).


* ΟΙ ΜΕΣΕΣ μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές το 2005 στην Ελλάδα ανέρχονταν
σε 1.441 ευρώ, έναντι 2.110 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-15.


* ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ κόστος εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 68% του μέσου
όρου της Ε.Ε.-15 και η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε
91% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15.


* Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού το 2005 στην Ελλάδα
ανερχόταν στο 89% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15.


* Η ΕΛΛΑΔΑ διακρίνεται για τις οικονομικές της ανισότητες, υπό την
έννοια ότι το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι συστηματικά
περίπου το εξαπλάσιο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων Ελλήνων.


Πηγή: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (2006)