ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (MEXPI TO 2002 ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)Για την εξέταση του μαθήματος ισχύει το σύστημα των πολλαπλών επιλογών.
Ειδικότερα:


H εξέτασή του περιλαμβάνει 5 ισοδύναμες βαθμολογικά ομάδες ερωτήσεων. H κάθε
ομάδα ερωτήσεων περιλαμβάνει τέσσερις ισοδύναμες βαθμολογικά ερωτήσεις και για
κάθε ερώτηση θα δίνονται πέντε δυνατές επιλογές απάντησης.


Για κάθε ερώτηση οι υποψήφιοι θα ακούνε ξεχωριστά το αντίστοιχο μουσικό
κείμενο και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σωστή απάντηση μεταξύ των
πέντε δυνατών επιλογών που τους δίνονται για κάθε ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο
εξέτασης επιδιώκεται:


α) Με την πρώτη ομάδα, αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.


β) Με τη δεύτερη ομάδα, αναγνώριση συγχορδιών.


γ) Με την τρίτη ομάδα, αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.


δ) Με την τέταρτη ομάδα, αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.


ε) Με την πέμπτη ομάδα, αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών.


H εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:


Ακούγεται το μουσικό άκουσμα κάθε ερώτησης τρεις φορές. Ο υποψήφιος έχει 10''
έως 12'' χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.


H εξέταση κατά ομάδα και ερώτησηH εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:


A. Για την πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο
φθόγγος-αφετηρία χωρίς να ονομάζεται. Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η
ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα
ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και τον
βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα, ή με τελείως
διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). H αναγνώριση δεν αναφέρεται σε
απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.


B. Για τη δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς
αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ώς και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς
αναγνώριση συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ' εβδόμης, μεθ'
ενάτης, εβδόμης ηλαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται
με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς φθόγγων) και η
αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της
συγχορδίας.


Γ. Για την τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς
αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ώς και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι
προς αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες
χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). H αναγνώριση
δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις
διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη αρίθμηση μπάσου.
Δ. Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για
τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές διαφορετικών
ρυθμικών αξιών που συγκροτούν τέσσερα ώς έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση
του μέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενδείξεις μέτρων,
π.χ. 4/4, 3/4, κ.ο.κ. Δεν δίδονται δηλαδή μέτρα όπως 4/2, 3/2 κ.ο.κ.


Με την τέταρτη ερώτηση της ομάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζομένους να
ταυτίσουν ακροώμενη διαδοχή ρυθμικών αξιών με κάποια από τις γραμμένες με
φθογγόσημα επιλογές που θα έχουν μπροστά τους.


E. Για την πέμπτη ομάδα (αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών) δίνεται στην
εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίμακα μονοφωνικών μελωδιών έξι ώς οκτώ το
πολύ μέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ώς 4). Ζητείται από τους
εξεταζομένους να ταυτίσουν την ακροώμενη μελωδία με μία από τις γραμμένες με
νότες επιλογές που έχουν μπροστά τους.


* H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


H βαθμολογία στην κλίμακα 1 - 100 κατανέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων
και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της.


ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑΔίνεται στους εξεταζομένους απόσπασμα έντυπου αυθεντικού γραπτού λόγου περίπου
180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις,
συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.


Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τρεις ενότητες. Ειδικότερα
καλούνται:


1. Να αποδώσουν το απόσπασμα στην ελληνική γλώσσα, προσδίδοντάς του τη
μορφή που θα έπρεπε να έχει, αν επρόκειτο να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο.


2. Να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα:


α) Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται όχι η δυνατότητα απλής
αναπαραγωγής ή απλής τροποποίησης φράσης του κειμένου, αλλά η βαθιά κατανόησή
του, δηλαδή για ποιον λόγο, από ποιον και για ποιον έχει γραφτεί, τι σκοπό
υπηρετεί, με ποια γλωσσικά στοιχεία υποδηλώνεται η στάση του συγγραφέα ή η
σχέση του με αυτόν στον οποίο απευθύνεται κ.λπ.


β) Σε τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η δυνατότητα του
εξεταζομένου να διαφοροποιήσει μέρη του κειμένου, στην περίπτωση που θα
άλλαζαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί το κείμενο, δηλαδή το
πρόσωπο που το γράφει ή αυτό στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο
σκοπός, η στάση του συγγραφέα κ.λπ.


3. Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 180-200
λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων
των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε
να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος σε ποιον, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό
γράφει.


* H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


H βαθμολογία στην κλίμακα 1 - 100 κατανέμεται ως ακολούθως:


H πρώτη ενότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.


H δεύτερη ενότητα βαθμολογείται με 30 μονάδες που κατανέμονται ισότιμα σε κάθε
ομάδα ερωτήσεων. Οι 15 μονάδες τής κάθε ομάδας ερωτήσεων κατανέμονται στις
τρεις ερωτήσεις τής ομάδας ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας κάθε ερώτησης.


H τρίτη ενότητα βαθμολογείται με 45 μονάδες.


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟΣτο Ελεύθερο Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός
φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου
εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου
φωτισμού το αντικείμενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των
αντικειμένων σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά
έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα.


Επίσης να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.


Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές
επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα.


Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά.


* H βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:
α) Την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του, β) τη σχεδιαστική
ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος, γ) τις τονικές
διαβαθμίσεις του θέματος, δ) τη γενική εικόνα του θέματος.
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΣτο Γραμμικό Σχέδιο η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:


α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό
αντικείμενο, κτίριο, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κτλ.). Δίνεται σε αντίγραφο
με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κτλ.).


β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις,
κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.


γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών,
αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών κτλ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα
όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.


* H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:


i. H ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή
μεταφορά κλίμακας κτλ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες.


ii. H ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα
σημείων τομής, συναρμογές κτλ.), που αξιολογείται με 20 μονάδες.


iii. H πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.


iv. H γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση,
προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες.


v. H οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10
μονάδες.


vi. Γενική εικόνα - μονάδες 10.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από