Άρθρο 18.


Εκλογιμότητα και ασυμβίβαστο και απαλλαγή καθηκόντων


1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από αυτό το Σύνταγμα ή τον νόμο,
ένα πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί ή να διοριστεί στην υπηρεσία των θεσμών του
«κοινού κράτους», αν είναι πολίτης της Κύπρου και έχει κλείσει την ηλικία των
18 ετών.


2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από αυτό το Σύνταγμα ή τον νόμο,
κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος περισσοτέρων του ενός κλάδων της
κυβέρνησης του «κοινού κράτους» ή της κυβέρνησης του «κοινού κράτους» και της
κυβέρνησης ενός «συστατικού κράτους».


3. Πρόσωπα που εκλέγονται ή διορίζονται να υπηρετήσουν στους θεσμούς
του «κοινού κράτους» θα ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον του «κοινού
κράτους».


Άρθρο 19.


Ασυλίες και εξαιρέσεις «κοινού κράτους»


1. Τα μέλη του Κοινοβουλίου, το Προεδρικό Συμβούλιο, το Ανώτατο
Δικαστήριο και το Συμβούλιο της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου, καθώς και οι
ανεξάρτητοι αξιωματούχοι θα χαίρουν ασυλίας από σύλληψη ή δικαστική δίωξη,
εκτός αν η νομοθεσία του «κοινού κράτους» ορίζει διαφορετικά.


2. Η περιουσία του «κοινού κράτους» που χρησιμοποιείται για επίσημους
σκοπούς θα εξαιρείται από την εφαρμογή της νομοθεσίας του «συστατικού
κράτους», συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας. Τέτοια περιουσία θα υπόκειται
στην άμεση και μοναδική δικαιοδοσία του «κοινού κράτους». Τα «συστατικά κράτη»
θα συνδράμουν την Αστυνομία του «κοινού κράτους» στην κατοχύρωση της ασφάλειας
της περιουσίας του «κοινού κράτους», η οποία βρίσκεται εντός των εδαφικών
ορίων τους.


Εδάφιο Α: Η Νομοθετική Εξουσία


Άρθρο 20


Σύνθεση και εκλογή του Κοινοβουλίου


1. Το Κοινοβούλιο του «κοινού κράτους» θα αποτελείται από δύο Σώματα:
τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.


2. Κάθε Σώμα θα έχει 48 μέλη, εκλεγόμενα για πέντε χρόνια στη βάση
αναλογικής εκπροσώπησης. Τα «συστατικά κράτη» θα χρησιμεύουν ως εκλογικές
περιφέρειες, παρεκτός αν προβλέπει κάτι διαφορετικό ειδικός πλειοψηφικός
νόμος, περίπτωση κατά την οποία κάθε περιφέρεια θα μπορεί να έχει όχι
λιγότερες από δέκα έδρες.


3. Η Γερουσία θα αποτελείται από ίσο αριθμό γερουσιαστών από κάθε
«συστατικό κράτος». Ο λαός κάθε «συστατικού κράτους» θα εκλέγει, σε αναλογική
βάση, 24 μέλη της Γερουσίας.


4. Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από αντιπροσώπους από
αμφότερα τα «συστατικά κράτη», με τις έδρες να κατανέμονται στη βάση του
αριθμού των εγγεγραμμένων κατοίκων σε κάθε «συστατικό κράτος», με την
προϋπόθεση ότι κάθε «συστατικό κράτος» θα έχει κατ' ελάχιστο το ένα τέταρτο
των εδρών. Ένας αντιπρόσωπος δεν θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος της
Βουλής «συστατικού κράτους».


5. Οι μειονότητες των Μαρονιτών, των Λατίνων και των Αρμενίων θα
εκπροσωπούνται καθεμιά από τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο. Μέλη τέτοιων
μειονοτήτων θα δικαιούνται να ψηφίζουν για την εκλογή αυτών των αντιπροσώπων
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους στην Κύπρο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα
υπολογίζονται σε σχέση με την ποσόστωση του «συστατικού κράτους» όπου κατοικεί
η πλειοψηφία των μελών της αντίστοιχης μειονότητας.


Άρθρο 21


Οργάνωση


1. Ο χρόνος και η διάρκεια των τακτικών συνόδων του Κοινοβουλίου του
«κοινού κράτους» θα καθορίζεται διά νόμου. Ανά πάσα στιγμή, το Προεδρικό
Συμβούλιο ή το ένα τέταρτο των μελών του ενός ή του άλλου Σώματος θα μπορεί να
συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Κοινοβουλίου.


2. Κάθε Σώμα θα εκλέγει έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, έναν από
κάθε «συστατικό κράτος», για μια περίοδο ενός έτους. Οι Πρόεδροι των δύο
Σωμάτων δεν θα προέρχονται από το ίδιο «συστατικό κράτος». Ο Αντιπρόεδρος, ο
οποίος δεν θα προέρχεται από το ίδιο «συστατικό κράτος» με τον Πρόεδρο του
αντίστοιχου Σώματος θα είναι ο Πρώτος Αντιπρόεδρος του Σώματος αυτού.


3. Κάθε Σώμα θα οργανώσει τις δικές του επιτροπές σύμφωνα με τον νόμο.


4. Σε κάθε Σώμα θα απαιτείται η παρουσία μιας πλειοψηφίας των μελών του
για να ληφθούν αποφάσεις.


5. Η υποχρέωση των μελών του Κοινοβουλίου να παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις και οι συνέπειες που θα έχουν αν απουσιάσουν χωρίς σχετική άδεια
θα καθορισθούν διά νόμου.


Άρθρο 22


Εξουσίες


1. Το Κοινοβούλιο θα νομοθετεί και θα λαμβάνει αποφάσεις.


2. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει διεθνείς συνθήκες προς επικύρωση, εκτός
από τις περιπτώσεις στις οποίες θα έχει μεταβιβάσει αυτή την εξουσία στο
Προεδρικό Συμβούλιο.


3. Το Κοινοβούλιο θα εκλέγει και θα επιβλέπει τη λειτουργία του
Προεδρικού Συμβουλίου.


4. Το Κοινοβούλιο μπορεί με ειδική πλειοψηφία να παραπέμπει σε δίκη
μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου και οργάνων των ανεξάρτητων θεσμών, καθώς και
ανεξάρτητων αξιωματικών, για σοβαρές παραβάσεις καθήκοντος ή σοβαρά εγκλήματα.


5. Το Κοινοβούλιο θα υιοθετεί τον προϋπολογισμό του «κοινού κράτους».


Άρθρο 23


Διαδικασία


1. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου
χρειάζονται την έγκριση αμφοτέρων των Σωμάτων με απλή πλειοψηφία των μελών
παρούσα και ψηφίζουσα, περιλαμβανομένων του ενός τετάρτου των γερουσιαστών
κάθε «συστατικού κράτους».


2. Ειδική πλειοψηφία που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο πέμπτα των
γερουσιαστών κάθε «συστατικού κράτους», επιπλέον μιας απλής πλειοψηφίας των
βουλευτών παρούσας και ψηφίζουσας, θα απαιτείται για:


α. Έγκριση διεθνών συμφωνιών σε θέματα που έγκεινται στη νομοθετική
αρμοδιότητα των συστατικών κρατών


β. Έγκριση συνθηκών και υιοθέτηση νόμων και κανονισμών που αφορούν τον
εναέριο χώρο, την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα της Κύπρου


γ. Υιοθέτηση νόμων και κανονισμών που αφορούν την υπηκοότητα, τη
μετανάστευση και τη φορολογία


δ. Έγκριση του προϋπολογισμού του «κοινού κράτους»


ε. Εκλογή του Προεδρικού Συμβουλίου και


στ. Άλλα θέματα που απαιτούν συγκεκριμένα έγκριση με ειδική πλειοψηφία
βάσει άλλων διατάξεων του Συντάγματος αυτού.


3. Ένας μηχανισμός συμφιλίωσης μεταξύ των Σωμάτων του Κοινοβουλίου θα
προβλεφθεί διά νόμου.


Εδάφιο Β: Η Εκτελεστική Εξουσία


Άρθρο 24


Το Προεδρικό Συμβούλιο


1. Το Αξίωμα του Αρχηγού του Κράτους δίδεται σε ένα εξαμελές Προεδρικό
Συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία.


2. Τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από το Κοινοβούλιο
για καθορισμένη πενταετή θητεία από ενιαίο ψηφοδέλτιο με ειδική πλειοψηφία.


3. Μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου δεν θα κατέχουν οποιοδήποτε άλλο
δημόσιο αξίωμα ή ιδιωτική θέση.


4. Τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου θα συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους μετά την εκπνοή της θητείας τους ως την εκλογή ενός νέου
Συμβουλίου.


5. Σε περίπτωση που υπάρξει κενή έδρα στο Συμβούλιο, θα εκλεγεί
αντικαταστάτης από το Κοινοβούλιο με ειδική πλειοψηφία για το υπόλοιπο της
θητείας.


6. Η σύνθεση του Προεδρικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι αναλογική
προς τον πληθυσμό των δύο «συστατικών κρατών», αν και τουλάχιστον δύο μέλη θα
προέρχονται από κάθε «συστατικό κράτος».


7. Το Προεδρικό Συμβούλιο θα προσπαθεί να παίρνει όλες τις αποφάσεις με
συναίνεση. Όταν αποτυγχάνει να πετύχει συναίνεση, θα λαμβάνει αποφάσεις με
απλή πλειοψηφία των μελών παρεκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το
Σύνταγμα. Στην πλειοψηφία αυτή πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνεται
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε «συστατικό κράτος».


8. Τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου θα είναι ίσα. Κάθε μέλος του
Συμβουλίου θα μπορεί να θέτει ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου.


9. Το Προεδρικό Συμβούλιο μπορεί, όπου είναι πρόσφορο, να καλεί τους
(επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας) των «συστατικών κρατών» για να
συμμετάσχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του.


Άρθρο 25


Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου


1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου δεν θα κατάγονται από
το ίδιο «συστατικό κράτος».


2. Τα αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου θα
εναλλάσσονται κάθε δέκα μήνες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου στη βάση του
χρόνου που έχει ο καθένας στο Συμβούλιο από την τελευταία θητεία σε ένα από τα
δύο αυτά αξιώματα και χωρίς να μπορούν δύο συνεχόμενοι Πρόεδροι να προέρχονται
από το ίδιο «συστατικό κράτος». Μεταξύ των μελών του Συμβουλίου που έχουν
διατελέσει ίσο χρόνο στο Συμβούλιο χωρίς να έχουν διατελέσει Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος, θα γίνεται κλήρωση, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν
σε μια σειρά προτεραιότητας.


3. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου θα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου
κατά την απουσία ή την προσωρινή ανικανότητα του Προέδρου.


4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα συγκαλεί και θα προεδρεύει των
συναντήσεων του Προεδρικού Συμβουλίου.


5. Ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου θα έχουν δικαίωμα
ψήφου.


Άρθρο 26


Τα Τμήματα


1. Κάθε μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου θα ηγείται ενός τμήματος.


2. Οι επικεφαλής των τμημάτων καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.
Όπου το Συμβούλιο δεν είναι ικανό να καταλήξει σε απόφαση, οι επικεφαλής των
τμημάτων θα καθορίζονται με βάση τον χρόνο που έχουν στο Συμβούλιο. Μεταξύ
μελών με ίσο χρόνο, θα γίνεται κλήρωση.


3. Οι επικεφαλής των Τμημάτων Εξωτερικών Υποθέσεων και Υποθέσεων
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κατάγονται από το ίδιο «συστατικό κράτος».


4. Οι επικεφαλής των τμημάτων θα προετοιμάζουν και θα εκτελούν τις
αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου.


Άρθρο 27


Εκπροσώπηση του Προεδρικού Συμβουλίου


1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκπροσωπεί το Προεδρικό Συμβούλιο ως
Αρχηγός Κράτους.


2. Εκπροσωπώντας το Προεδρικό Συμβούλιο ως Αρχηγός Κράτους, ο Πρόεδρος
θα παραβρίσκεται σε επίσημες εκδηλώσεις, θα υπογράφει και θα δέχεται τα


διαπιστευτήρια των διπλωματικών απεσταλμένων και θα απονέμει τα παράσημα της
Κύπρου.


3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα εκπροσωπεί την Κύπρο σε συναντήσεις
αρχηγών κρατών, εκτός εάν το Προεδρικό Συμβούλιο, με απόφαση των ξεχωριστών
πλειοψηφιών των μελών κάθε «συστατικού κράτους», διορίσει άλλο μέλος.


4. Οι επικεφαλής των αρμοδίων Τμημάτων/Γραμματειών/Υπουργείων θα
εκπροσωπούν την Κύπρο σε συναντήσεις υπουργών εκτός εάν προβλέπεται κάτι άλλο
από τον νόμο ή από συμφωνία μεταξύ του «κοινού κράτους» και των «συστατικών
κρατών».


5. Όταν μία διεθνής συνάντηση είναι πιθανόν να ασχοληθεί με ουσιώδη
συμφέροντα ενός «συστατικού κράτους» και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου σε αυτή
τη συνάντηση κατάγεται από το άλλο «συστατικό κράτος», το Συμβούλιο, με ειδικό
αίτημα της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου από το ενδιαφερόμενο
«συστατικό κράτος», θα διορίζει ένα μέλος από αυτό το «συστατικό κράτος»
προκειμένου να συνοδεύσει τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, εάν οι αντιπροσωπείες
σε τέτοιες συναντήσεις μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα από ένα άτομο.


6. Κάθε εκπρόσωπος της Κύπρου σε διεθνείς συναντήσεις δεσμεύεται από τις
αποφάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου. Όπου το Συμβούλιο έχει διορίσει ένα από
τα μέλη του να συνοδεύσει τον εκπρόσωπό του, βάσει της παραγράφου 5 αυτού του
άρθρου, ο εκπρόσωπος της Κύπρου θα ασκεί την δικαιοδοσία του σε συμφωνία με
αυτό το μέλος.


Άρθρο 28


Η διοίκηση του «ενιαίου κράτους»


1. Η Επιτροπή Δημοσίων Υπηρεσιών αποτελείται από άνδρες και γυναίκες
που κατάγονται, σε ίσο αριθμό, από κάθε «συστατικό κράτος» και θα έχει την
αρμοδιότητα να διορίζει και να προάγει τους δημόσιους υπαλλήλους του «κοινού
κράτους». Θα λαμβάνει τις αποφάσεις της βάσει του νόμου.


2. Η σύσταση του δημόσιου τομέα, όταν δεν καθορίζεται αλλιώς από το
Σύνταγμα ή από ειδικό νόμο, θα είναι αναλογική με τον πληθυσμό των «συστατικών
κρατών», αν και τουλάχιστον το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων σε κάθε επίπεδο της
διοίκησης θα πρέπει να προέρχονται από κάθε «συστατικό κράτος».


3. Ένας δημόσιος υπάλληλος του «κοινού κράτους» δεν μπορεί ταυτόχρονα
να υπηρετεί ως δημόσιος υπάλληλος ενός «συστατικού κράτους».


Παρατήρηση: Η ορολογία θα προσαρμοστεί όταν αποφασιστούν οι κυβερνητικές
δομές των «συστατικών κρατών».


Άρθρο 29


Το «κοινό κράτος» θα διαθέτει μία αστυνομία που θα περιλαμβάνει ένα ίσο αριθμό
προσωπικού που θα προέρχεται από κάθε «συστατικό κράτος». Η αστυνομία του
«κοινού κράτους» θα ελέγχει τα σύνορα της Κύπρου και θα προστατεύει τους
αξιωματούχους, τα κτίρια και την ιδιοκτησία του «κοινού κράτους», καθώς και
ξένους επισήμους και διπλωματικές αποστολές.


ΕΔΑΦΙΟ Γ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ


Άρθρο 30


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου


1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα είναι ανεξάρτητη και θα
διαχειρίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2. Θα εκδίδει συνάλλαγμα, θα καθορίζει τη νομισματική πολιτική και το
βασικό επιτόκιο δανεισμού, και θα ρυθμίζει και θα επιθεωρεί τον τραπεζικό
τομέα.


3. Η Κεντρική Τράπεζα θα διοικείται από ένα Συμβούλιο τριών μελών, ένα
εκ των οποίων θα είναι ο διοικητής. Τουλάχιστον ένα μέλος θα προέρχεται από
κάθε «συστατικό κράτος»· το τρίτο μέλος μπορεί να είναι μη Κύπριος.


4. Ο διοικητής και τα άλλα δύο μέλη του Συμβουλίου θα ορίζονται από το
Προεδρικό Συμβούλιο για μια θητεία επτά χρόνων.


5. Ο νόμος μπορεί να προβλέψει για τη δημιουργία από υποκαταστήματα της
Κεντρικής Τράπεζας σε κάθε «συστατικό κράτος» και την είσοδο των διευθυντών
των τραπεζικών υποκαταστημάτων αυτών στο Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.


6. Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας θα
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.


Άρθρο 31


Άλλοι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι


1. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και ο επικεφαλής
του Ελεγκτικού Συμβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής επικεφαλής του Ελεγκτικού
Συνεδρίου θα διορισθούν από το Προεδρικό Συμβούλιο για μια μη ανανεώσιμη
θητεία εννέα χρόνων αλλά δεν θα μπορούν να παραμείνουν σε ηλικία μεγαλύτερη
από τα 75α γενέθλιά τους.


2. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν
θα προέρχονται από το ίδιο «συστατικό κράτος», ούτε θα προέρχονται από το ίδιο
«συστατικό κράτος» ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ούτε ο
επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο αναπληρωτής επικεφαλής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Άρθρο 32


Τ ο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης και του υφυπουργού Δικαιοσύνης


Άρθρο 33


Τ ο γραφείο του επικεφαλής του ελεγκτικού συνεδρίου και του αναπληρωτή
επικεφαλής του ελεγκτικού συνεδρίου


ΕΔΑΦΙΟ Δ: Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ


Άρθρο 34


Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


1. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου θα περιλαμβάνει ένα ίσο αριθμό
δικαστών από κάθε «συστατικό κράτος» ανάμεσα στα μέλη του. Το Προεδρικό
Συμβούλιο θα ορίζει τους δικαστές για μια ανανεώσιμη θητεία επτά ετών σε
συμφωνία με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που θα ορίζονται σε ένα ειδικό
νόμο περί πλειοψηφιών που επίσης θα καθορίσει τον αριθμό των δικαστών.


2. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία σε διαμάχες
ανάμεσα στα «συστατικά κράτη», και ανάμεσα σε ένα ή και στα δύο «συστατικά
κράτη» και στο «κοινό κράτος».


3. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει σύμφωνα με αυτό το Σύνταγμα την
αποκλειστική δικαιοδοσία να καθορίσει την εγκυρότητα οποιουδήποτε νόμου του
«κοινού κράτους» ή «συστατικού κράτους» ή οποιουδήποτε ερωτήματος που μπορεί
να ανακύψει από την προτεραιότητα των συνταγματικών νόμων. Ύστερα από αίτημα
δικαστηρίων «συστατικών κρατών» ή άλλων αρχών του «κοινού κράτους» ή του
«συστατικού κράτους», μπορεί να το πράξει υπό μορφήν δεσμευτικής γνώμης.


4. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα είναι το Εφετείο για όλες τις άλλες
διαμάχες σε θέματα που αφορούν την ερμηνεία της Ιδρυτικής Συμφωνίας, αυτού του
Συντάγματος, νόμων του «κοινού κράτους» (συμπεριλαμβανομένων και διοικητικών
αποφάσεων του «κοινού κράτους»), ή δεσμευτικών συνθηκών της Κύπρου.


Παρατήρηση: Αυτό περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου


5. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει πρωταρχική ποινική δικαιοδοσία για
αδικήματα εναντίον νόμων του «κοινού κράτους» όπου προβλέπεται αυτό από
νομοθεσία του «κοινού κράτους».


6. Εάν ανακύψει αδιέξοδο σε κάποιον από τους θεσμούς του «κοινού
κράτους» που να εμποδίζει τη λήψη μιας απόφασης χωρίς την οποία το «κοινό
κράτος» ή οι θεσμοί του δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν φυσιολογικά, ή η
απουσία της οποίας θα είχε ώς αποτέλεσμα μια ουσιώδη παράλειψη στις
υποχρεώσεις της Κύπρου ώς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ανώτατο Δικαστήριο
μπορεί, ύστερα από αίτηση ενός μέλους του Προεδρικού Συμβουλίου, του Προέδρου
ή Αντιπροέδρου οποιουδήποτε Σώματος του Κοινοβουλίου, ή του υπουργού
Δικαιοσύνης ή του υφυπουργού Δικαιοσύνης, να λάβει μία ad interim απόφαση για
το θέμα, που θα μείνει σε ισχύ μέχρι τη στιγμή που μια απόφαση για το θέμα
αυτό θα ληφθεί από τον εν λόγω θεσμό. Πράττοντας κατά τέτοιο τρόπο, το Ανώτατο
Δικαστήριο θα δράσει με την εγκράτεια που αρμόζει.


7. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει για την οργάνωση της δουλειάς
του. Εάν επιλέξει να διαιρεθεί σε τμήματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
υποθέσεων, τα τμήματα αυτά θα περιλαμβάνουν πάντα ένα ίσο αριθμό δικαστών από
κάθε «συστατικό κράτος».


8. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αγωνιστεί να παίρνει τις αποφάσεις του με
απόλυτη συναίνεση και να εκδίδει κοινές κρίσεις του Δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά
όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορούν να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από