Στον πίνακα 8 οι φορολογούμενοι πρέπει να γράψουν τις δαπάνες που
πραγματοποίησαν το 2002, προκειμένου η Εφορία να τις αναγνωρίσει και να τις
αφαιρέσει από το εισόδημά τους. Έτσι, θα μειώσουν τον φόρο τους. Πρόκειται,
μεταξύ άλλων, για δαπάνες που αφορούν τα ενοίκια κύριας κατοικίας και των
παιδιών που σπουδάζουν, στα δίδακτρα, στους τόκους των στεγαστικών δανείων
πρώτης κατοικίας και άλλες, οι οποίες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.


Οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με τη φορολογική τους δήλωση,
τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι έκαναν αυτές τις
δαπάνες.


Μόνον έτσι η Εφορία θα τις αναγνωρίσει. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το
φυλλάδιο της Εφορίας, ο πίνακας αυτός θα συμπληρωθεί ως εξής:


* Κωδικοί 051-052. Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε για
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των προσώπων που μένουν μαζί σας
και σας βαρύνουν. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνεται και η δαπάνη για
φυσικοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία, για επισκέψεις
σε ψυχολόγο και για την αποκατάσταση της υγείας, ύστερα από σχετική γνωμάτευση
του θεράποντος ιατρού.


* Κωδικοί 053-054. Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από τον νόμο
εισφορών που καταβάλατε σε Ασφαλιστικά Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.τ.λ.), καθώς και το
ποσό των εισφορών που καταβάλατε στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής σας,
σε Ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.


Οι δωρεές


* Κωδικοί 057-058. Γράψτε την αξία των ακινήτων που δωρίσατε, όπως αυτή
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 ή ύστερα
από εκτίμηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα
του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στο Δημόσιο, στους
δήμους και στις κοινότητες του κράτους, στους ιερούς ναούς, στις ιερές μονές
του Αγίου Όρους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα
Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή Σινά, στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και
νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, στην Εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα
2004 Α.Ε.», στις θυγατρικές εταιρείες που ιδρύονται από την «Αθήνα 2004»,
καθώς και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.


* Κωδικοί 059-060. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς,
στο Δημόσιο, στους δήμους και στις κοινότητες του κράτους, στους ιερούς ναούς,
στις ιερές μονές του Αγίου Όρους, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά
Μονή Σινά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά
νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από
τον κρατικό προϋπολογισμό, στην Εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών
Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.», στις θυγατρικές εταιρείες που ιδρύονται από την
«Αθήνα 2004», στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και
χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε ημεδαπά
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και
τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς, στα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, τέλος, σε οποιοδήποτε αθλητικό
σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και
ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.


* Κωδικοί 061-062. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για χορηγίες
σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που
επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, στην Εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή
Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» και στις θυγατρικές εταιρείες που
ιδρύονται από την «Αθήνα 2004».


Τόκοι δανείων


* Κωδικοί 063-064. Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που
καταβάλατε μέσα στο 2002 για:


α) Στεγαστικό δάνειο, που έχει συναφθεί μέχρι 31/12/1999, για απόκτηση πρώτης
κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση από Τράπεζα, το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιον
άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από εσάς και η υποθήκη ή
προσημείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας
βαρύνουν.


Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από Τράπεζα, σας
χορηγήθηκε νέο δάνειο από την ίδια Τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των
δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σε αυτό το δάνειο γράφτηκε
υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό
δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου
δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου.


β) Στεγαστικό δάνειο που έχει συναφθεί μέχρι 31/12/1999, για απόκτηση πρώτης
κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική επιχείρηση ως υπαλλήλου
αυτής, εφόσον οφείλονταν από εσάς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει γραφτεί σε
ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.


γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε μέχρι 31/12/1999 από το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου
18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ως
βοηθηματούχος αυτού.


δ) Δάνειο που σας χορηγήθηκε από Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από κάποιον άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι
τόκοι οφείλονταν από εσάς, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό
διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές
χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί,
ανεξάρτητα από το έτος σύναψης του δανείου.


* Κωδικοί 065-066 και 071. Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που
καταβάλατε μέσα στο 2002 για δάνεια των περιπτώσεων α', β' και γ' που
αναφέρονται στους κωδικούς 063-064, τα οποία έχουν συναφθεί όμως από 1/1/2000
και μετά. Εάν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει
τα 120 τ.μ. συμπληρώνεται και ο κωδικός 071, με τον αριθμό των τετραγωνικών
μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι για συμβάσεις δανείων
που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2000 και μετά, αν η επιφάνεια της πρώτης
κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει
περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ.
επιφάνεια της κατοικίας.


* Κωδικοί 055-056. Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε
μέσα στο 2002, για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης
φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακή). Τέτοια
δαπάνη είναι η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα, ενώ δεν
είναι η δαπάνη αγοράς φιάλης υγραερίου, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται
εγκατάσταση.


Ασφάλιστρα


* Κωδικοί 073-074. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε
για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων,
καθώς και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθενείας, για την ασφάλισή σας,
της ή του συζύγου σας και των τέκνων που σας βαρύνουν.


* Κωδικοί 067-068. Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε
για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που
αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού,
καθώς και για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). Στη δαπάνη αυτή δεν
περιλαμβάνεται το ποσό που καταβλήθηκε για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.


* Κωδικός 075. Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό των οικογενειακών
δαπανών, στις οποίες έχετε υποβληθεί εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα σας που
συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν, για αγορά αγαθών (π.χ. οικιακών συσκευών,
επίπλων, ενδυμάτων, υποδημάτων, υφασμάτων, βιβλίων, χαρτικών, φαρμάκων κ.τ.λ.)
ή τη λήψη υπηρεσιών γενικά (π.χ. εγκατάσταση και επισκευή οικιακών συσκευών
και αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κ.τ.λ., ενοίκιο θερινής κατοικίας, δίδακτρα
νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών,
γυμναστηρίων κ.τ.λ, δαπάνη σε εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια
κ.λπ.).


Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά (αποδείξεις) για αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών δεν συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο, για την επίδειξή τους στην αρμόδια
φορολογική αρχή, μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή
φόρου, δηλαδή οι αποδείξεις του 2002 μέχρι 31/12/2008.


Το ενοίκιο


Στις ενδείξεις 11 και 12 του πίνακα 8 της δήλωσης γράψτε όλα τα στοιχεία των
εκμισθωτών και το καθαρό ποσό ενοικίου που τους καταβάλατε, για κύρια κατοικία
της οικογένειάς σας και για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού
σας, που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του
εκμισθωτή.


Σημειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του
εκμισθωτή, δεν θα υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:


* Κωδικοί 801-803. Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των
εκμισθωτών.


* Κωδικοί 811-816. Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε
μέσα στο 2002 για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας.


* Κωδικοί 804-809. Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των
εκμισθωτών.


* Κωδικοί 817-827. Γράψτε το καθαρό ποσό ενοικίου που καταβάλατε για
την ενοικίαση κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των
στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή
σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται στον πίνακα 10 της
δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο για το πρώτο σας παιδί σε
περισσότερους από 2 εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά της ένδειξης θα γράψετε τα
στοιχεία του εκμισθωτή στον οποίο καταβάλατε το μεγαλύτερο ποσό μέσα στο 2002
και στη δεύτερη σειρά το ποσό που καταβάλατε μέσα στο 2002 συνολικά στους
υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να γράψετε το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους.


* Κωδικοί 079-085. Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε μέσα στο
2002 για παράδοση προσωπικά σε εσάς ή σε κάθε τέκνο που σας βαρύνει, κατ'
οίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης
εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από