Ανοίγει την πόρτα του το Δημόσιο σε περισσότερους υποψήφιους, ενώ ανοίγει
και παράθυρο για πρόσληψη πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα
ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ανοίγει παράθυρο για την πρόσληψη στο Δημόσιο ακόμα και εκείνων των αποφοίτων
ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Αυτό προκύπτει από το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Εσωτερικών
στο οποίο καταγράφονται και συμπληρώνονται τα προσόντα που θα πρέπει να
διαθέτουν οι υποψήφιοι για διορισμό στον δημόσιο τομέα.


Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στις προσλήψεις με το σχέδιο Π.Δ., που
έρχεται να τροποποιήσει και να συμπληρώσει το Προσοντολόγιο, είναι οι
ακόλουθες:


* Αίρεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της γνώσης ξένης γλώσσας και
επεξεργασίας κειμένων μέσω Η/Υ για τις θέσεις πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης.


* Μπαίνουν στο «κυνήγι» των θέσεων οι απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των - αδόξως τελευτήσαντα τον βίο τους - Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής, των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΕ) Β' κύκλου σπουδών
και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


* Αυξάνεται ο αριθμός των τίτλων σπουδών που γίνονται δεκτοί για τις
θέσεις ορισμένων κλάδων - ειδικοτήτων.


* Δεν απαιτείται ισοτιμία για ορισμένους τίτλους σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.


Ειδικότερα, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ
σε μερικούς μήνες, προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές:


Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό


Τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα μπορούν να διεκδικήσουν και
υποψήφιοι που γνωρίζουν την ξένη γλώσσα σε επίπεδο πολύ καλό (και όχι μόνο
άριστο, όπως ισχύει σήμερα).


Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ


Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θα γίνονται επιπλέον
δεκτοί και οι κάτοχοι των ακόλουθων πτυχίων ή διπλωμάτων ΑΕΙ:


- Ιστορίας και Εθνολογίας (κατεύθυνση εθνολογίας)


- Βαλκανικών Σπουδών


- Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού


- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας


- Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης


- Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης (Προγράμματος Επιλογής Σπουδών)


- Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)


Κλάδος Πληροφορικής ΠΕ


Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και τις ειδικότητες Επιστήμης των
Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ, σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αντίστοιχο
πτυχίο, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι έχουν πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα που θα ορίζεται κάθε φορά
με την προκήρυξη (ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκριση του ΑΣΕΠ).
Επίσης θα ζητείται και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των
θέσεων.


Κλάδος Ιχθυολογίας ΠΕ

Μπαίνουν στο «κυνήγι» των θέσεων οι απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, των Τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΕ) Β' κύκλου σπουδών και των Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Για τις θέσεις του κλάδου Ιχθυολογίας ΠΕ θα απαιτείται ομώνυμο ή ταυτόσημο
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, θα επιτρέπεται
ο διορισμός υποψηφίων που διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε Πανεπιστήμια ή επιστημονικά εργαστήρια ή δημόσιους
ερευνητικούς φορείς ή ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θέματα Ιχθυολογίας
ή Υδροβιολογίας ή Ιχθυοπαθολογίας ή Αλιείας.


Κλάδος Περιβάλλοντος ΠΕ


Τις θέσεις του κλάδου Περιβάλλοντος ΠΕ θα μπορούν να καλύψουν όσοι διαθέτουν
τα ακόλουθα πτυχία ή διπλώματα ΑΕΙ ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών
της αλλοδαπής:


- Μηχανικών Περιβάλλοντος


- Περιβάλλοντος


- Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


- Γεωγραφίας


- Επιστήμης της Θάλασσας


- Βιολογίας


- Φυσικής


- Χημείας


- Βιοχημείας (Προγράμματος Σπουδών Επιλογής)


- Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Προγράμματος Σπουδών
Επιλογής)


- Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας (Προγράμματος Σπουδών Επιλογής)


- Επιστημών & Πολιτισμού - κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος
(Προγράμματος Σπουδών Επιλογής).


Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται ως προσόντα διορισμού στον κλάδο αυτό και
πτυχία ή διπλώματα ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, εφόσον οι
Γεωτεχνικές αυτές ειδικότητες δεν προβλέπονται στους οργανισμούς των οικείων,
κατά περίπτωση, φορέων. Επίσης μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της
ειδικότητας Περιβάλλον.


Στην περίπτωση αυτή θα απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο
της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.


Ειδικά στην περίπτωση εξειδίκευσης θέσεων Μηχανικών Περιβάλλοντος, ως προσόν
διορισμού για τις θέσεις αυτές θα απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο Μηχανικού
Περιβάλλοντος.


Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας ΠΕ


Για τις θέσεις του κλάδου Βιβλιοθηκονομίας ΠΕ θα απαιτείται γνώση ξένης
γλώσσας σε επίπεδο καλό και όχι άριστο, όπως ισχύει σήμερα.


Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ


Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ θα πρέπει
να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα:


α) όλων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ ή


β) των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής των ΤΕΙ:


- Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή


- Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές
Χώρες ή


- Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή


- Διοικητικής Τεχνολογίας ή


- Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή


το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Κλάδος Πληροφορικής ΤΕ


Στις θέσεις του κλάδου Πληροφορικής ΠΕ (περιλαμβάνει τις ειδικότητες
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) και σε περίπτωση που
δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω
προσόντα (σ.σ.: δηλαδή με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) θα επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή
διπλώματα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε ειδικότητα που
καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη.


Επίσης, θα απαιτείται και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των
θέσεων».


Απόφοιτοι ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών


Οι απόφοιτοι των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Β' κύκλου
σπουδών θα μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις εκείνες που ως προσόν διορισμού
απαιτείται τίτλος Ενιαίου Λυκείου.


Χειριστές Η/Υ ΔΕ


Για τις θέσεις Χειριστών Η/Υ ΔΕ και όταν δεν είναι εφικτή η πλήρωση των θέσεων
από υποψηφίους με αντίστοιχο τίτλο σπουδών ΙΕΚ, Λυκείου κ.λπ., τότε θα
επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο ειδικότητας προγραμματιστών
Η/Υ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολικών μονάδων.


Εάν και πάλι δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο
οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου και διετή εμπειρία.


Κλάδος Οδηγών ΔΕ


Επανέρχεται η ρύθμιση που είχε καταργηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια και στο
εξής τις θέσεις οδηγών ΔΕ - σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωσή
τους από υποψηφίους ΔΕ - επιτρέπεται να τις καλύπτουν και απόφοιτοι ΥΕ (σ.σ.:
τριτάξιου Γυμνασίου ή παλαιού τύπου Δημοτικού Σχολείου) με τριετή τουλάχιστον
εμπειρία.


Κλάδοι ΥΕ


Τις θέσεις των κλάδων ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) θα μπορούν να
διεκδικήσουν και όσοι διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν.
2817/2000).


Πρόσληψη χωρίς γνώση ξένης γλώσσας και Η/ΥΜε τις κυοφορούμενες αλλαγές στο Προσοντολόγιο ανοίγει παράθυρο για την
πρόσληψη στο Δημόσιο ακόμα και εκείνων των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν
γνωρίζουν ξένη γλώσσα και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ειδικότερα, το άρθρο
27 του Προσοντολογίου αντικαθίσταται και προβλέπει ότι:


1. Για όλες τις ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού
ορίζεται εφεξής η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και
πινάκων σε Η/Υ. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου
προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε
φορά από την προκήρυξη.


2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των
οικείων φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως
προϋποθέσεις διορισμού μπορεί να καθορίζεται με τη σχετική προκήρυξη κατόπιν
αποφάσεως του οικείου φορέα.


3. Για τη διαπίστωση των πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων των
προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 και 8
αντίστοιχα (σ.σ.: η διαδικασία, δηλαδή, που ισχύει και σήμερα).


4. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι, στην
περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με τα προσόντα
της παρ. 1 και 2 (σ.σ.: ξένης γλώσσας και επεξεργασίας κειμένων), επιτρέπεται
η κάλυψή τους και από υποψηφίους χωρίς τα προσόντα αυτά.


Δεκτοί απόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικούΣύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεκτοί στους διαγωνισμούς του
Δημοσίου θα γίνονται και ορισμένοι απόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, έστω και αν ο τίτλος σπουδών τους δεν διαθέτει ακαδημαϊκή ισοτιμία.


Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:


«Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας γίνονται επίσης
δεκτοί:


α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί Πράξη
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ.
165/2000 (149 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά και


β) κάτοχοι τίτλων σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα
άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική


Απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που χορηγείται από αρμόδια αρχή
του άρθρου 13 του Π.Δ. 231/98 (τεύχος 178 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά.


Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται ακαδημαϊκή ισοτιμία του τίτλου σπουδών.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΚατάργηση του ανωτάτου ορίου ηλικίαςΤην πρώτη εγκύκλιο που εξειδικεύει θέματα προσλήψεων μετά τις αλλαγές που
επέφερε σε αυτές ο προσφάτως ψηφισθείς από τη Βουλή ν. 3051/2002, εξέδωσε και
απέστειλε στους φορείς που διεξάγουν προσλήψεις το υπουργείο Εσωτερικών. Η
εγκύκλιος δεν προσθέτει κάτι σημαντικό σε αυτά που περιγράφει ο νόμος. Το
πλέον ενδιαφέρον σημείο της είναι αυτό που αναφέρεται στην κατάργηση του
ανωτάτου ορίου ηλικίας για πρόσληψη στο Δημόσιο. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι
η σχετική διάταξη ισχύει για όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ακόμα και εάν δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/94 (γνωστότερος ως
«νόμος Πεπονή»), καθώς, επίσης, και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που,
σύμφωνα με τον ν. 2643/98, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν άτομα ειδικών
κατηγοριών, όπως είναι οι πολύτεκνοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα τέκνα
αντιστασιακών κ.λπ. Ορίζει, επίσης, ότι οι φορείς μπορούν να θεσπίζουν και
χαμηλότερα όρια ηλικίας στις περιπτώσεις εκείνες που η φύση και οι
ιδιαιτερότητες της θέσης (π.χ. βαριές χειρωνακτικές εργασίες) το απαιτούν.
Επίσης, επισημαίνει ότι θα πρέπει να επανεκδοθούν οι προκηρύξεις για την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού που εκδόθηκαν μετά την 20ή Σεπτεμβρίου
(ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η προαναφερόμενη διάταξη) εάν δεν έχει
ενσωματωθεί σε αυτές η διάταξη που καταργεί το ανώτατο όριο ηλικίας για
πρόσληψη.


Η εγκύκλιος δεν αποσαφηνίζει τα κρίσιμα σημεία του νέου νόμου που αφορούν τα
νέα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, αφήνει να εννοηθεί, όμως, ότι αυτά θα
εξειδικευθούν με νεώτερη, που θα εκδοθεί σύντομα.


Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 3051/2002 καθιερώνει πιο αξιοκρατικά κριτήρια για
πρόσληψη στο Δημόσιο και ρυθμίζει θέματα που άπτονται της λειτουργίας των
Ανεξάρτητων Αρχών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΑΣΕΠ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από