Την πρώτη από τις συνολικά τρεις προκηρύξεις που θα εκδοθούν και θα αφορούν
την πρόσληψη μέσω ισάριθμων γραπτών διαγωνισμών περίπου 10.195 δασκάλων,
νηπιαγωγών και καθηγητών στα δημόσια σχολεία κατά τα προσεχή δύο σχολικά έτη
έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ. Παράλληλα, καθόρισε την 9η Σεπτεμβρίου ως
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.


Η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη συνολικά 6.704 εκπαιδευτικών έντεκα κλάδων.
Ειδικότερα, 684 νηπιαγωγών, 3.180 δασκάλων, 75 αγγλικής γλώσσας, 78 φυσικής
αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 149 γαλλικής γλώσσας, 562 αγγλικής
γλώσσας, 33 γερμανικής γλώσσας, 166 καλλιτεχνικών μαθημάτων, 257 φυσικής
αγωγής, 913 πληροφορικής ΑΕΙ και 607 πληροφορικής ΤΕΙ στη Δευτεροβάθμια. Ο
διαγωνισμός θα αρχίσει το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2002 και θα
διεξαχθεί σε εξεταστικά κέντρα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας,
σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει έγκαιρα η Ανεξάρτητη Αρχή.


Βασικές προϋποθέσεις


Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα από όλα να πληρούν τις ακόλουθες βασικές
προϋποθέσεις:


* Να είναι Έλληνες πολίτες ή - εφόσον πληρούν το κριτήριο της γλώσσας -
πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι για όσους
έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει
παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


* Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.


* Οι άνδρες μέχρι τον διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


* Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.


* Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1957 έως και 1981.


Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και όσοι έχουν
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, όχι όμως και το 50ό έτος, δηλαδή που
έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1952 έως και 1956 εφόσον:


­ έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή στην
ιδιωτική εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο ή


­ έχουν πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ισότιμο και
αντίστοιχο με πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, παρέμειναν στο
εξωτερικό επί 10ετία και έχουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο
εξωτερικό ή


­ είναι Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς κάτοχοι πτυχίων ανώτατων ή
ανώτερων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων και αντίστοιχων με
πτυχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και οι ίδιοι ή οι γονείς αυτών
είχαν εκπατριστεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946 - 1949.


Επίσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το
45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ού
αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της
αλλοδαπής ή σε ξένα σχολεία ως εκπαιδευτικοί Ελληνοπαίδων.


* Να κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο, καθώς και τα πρόσθετα ειδικά προσόντα
διορισμού για κάθε βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτά αναφέρονται
αναλυτικά στην προκήρυξη.


Επισημαίνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που
αδυνατούν να μετέχουν σε γραπτή εξέταση λόγω έλλειψης φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι αυτοί θα
γίνουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αντίστοιχες εξετάσεις για
την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με
το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο θα διενεργηθούν και οι εξετάσεις των λοιπών
υποψηφίων. Όσοι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων
(συμπεριλαμβανομένων των δυσλεξικών) θα πρέπει να υποβάλουν πρόσθετα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην προκήρυξη και στο έντυπο των
οδηγιών.


Οι εξετάσεις


Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θα αφορά
το γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τον κλάδο τον οποίο θα κληθούν να
διδάξουν, ενώ η δεύτερη τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου
του κλάδου - ειδικότητας, καθώς και τα παιδαγωγικά θέματα. Οι απαντήσεις στα
ερωτήματα που θα τεθούν θα ζητηθεί είτε να αναπτυχθούν γραπτώς σε ειδικά
τετράδια είτε να δοθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε απαντητικά
φύλλα που θα διανεμηθούν κατά την εξέταση.


Σε περίπτωση που σε μια θεματική ενότητα ζητηθεί από τους υποψηφίους να
αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε ορισμένα ερωτήματα και συγχρόνως να
απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, θα
δοθεί ένα τετράδιο για να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους και ένα απαντητικό
φύλλο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Προκειμένου να
διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η βαθμολόγηση, δεν αποκλείεται να ζητηθεί να
αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε διαφορετικά τετράδια.


Για όσους δεν άρχισαν ακόμα την προετοιμασία επισημαίνεται ότι η εξεταστέα ύλη
του παρόντος διαγωνισμού αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν (την παρουσίασαν
«ΤΑ ΝΕΑ» περίπου πριν από ένα μήνα) δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 898/2002
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να αναζητηθεί από το Εθνικό
Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του, καθώς και από την ηλεκτρονική του
διεύθυνση www. et. gr (μόνο για
συνδρομητές). Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί στα site του υπουργείου Παιδείας
και του ΑΣΕΠ στις διευθύνσεις www.
ypepth. gr
και www.
asep. gr
αντίστοιχα.


Η υποβολή των αιτήσεων


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή αίτησης σε ειδικό
έντυπο, το οποίο διατίθεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το αρμόδιο γραφείο οι υποψήφιοι θα παραλάβουν
το έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση», καθώς και ανάλογο που περιέχει οδηγίες
για την ορθή συμπλήρωσή της. Όσοι επικαλεστούν εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα
πρέπει να ζητήσουν και το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας».


Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψουν τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν.
Τους δίνεται η δυνατότητα με ξεχωριστή αίτηση να ζητήσουν να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό σε περισσότερους από έναν κλάδους (ανεξαρτήτως βαθμίδας
εκπαίδευσης) εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Το πρόγραμμα διεξαγωγής του
διαγωνισμού θα καταβληθεί προσπάθεια να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει
κατά το μέγιστο δυνατόν τη συμμετοχή των υποψηφίων αυτών σε περισσότερους του
ενός κλάδους.


Με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν και τα ακόλουθα:


- Φωτοαντίγραφο αυτής με πρωτότυπη υπογραφή.


- Παράβολο τριών ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.


- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου από το οποίο να προκύπτει η ακριβής
αριθμητική βαθμολογία σε δεκαδική κλίμακα. Εάν η βαθμολογία αναφέρεται σε
ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της
οικείας σχολής στην οποία να αναφέρεται η πραγματική αριθμητική βαθμολογία και
όχι η τυχόν στρογγυλοποιημένη σε επόμενη ακέραιη μονάδα.


Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι που θα επικαλεστούν μεταπτυχιακές σπουδές ή
προϋπηρεσία και για να λάβουν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις στη βαθμολογία θα
πρέπει αναλόγως να καταθέσουν:


- Επικυρωμένο μεταπτυχιακό τίτλο (διάρκειας φοίτησης ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους).


- Επικυρωμένο διδακτορικό τίτλο.


- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η τυχόν προϋπηρεσία.
Παράλληλα, θα πρέπει να επισυνάψουν και τις ανάλογες βεβαιώσεις των αρμόδιων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που την αποδεικνύουν.


Πρόσθετα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι επικαλούνται έλλειψη
φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.


Αίτηση και δικαιολογητικά θα πρέπει εντός της καθορισμένης προθεσμίας να
αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους
Α4. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγραφεί: Α.Σ.Ε.Π., Ταχυδρομική θυρίδα:
30033, Ταχυδρομικό Γραφείο Μητροπόλεως, ΑΘΗΝΑ: Τ.Κ. 10033, Για την προκήρυξη
25/1Π/2002. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εσφαλμένης ή ελλιπούς συμπλήρωσης
της αίτησης και εφόσον δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία, επιτρέπεται η
αντικατάστασή της. Σε τέτοια περίπτωση, στη νέα αίτηση θα πρέπει να αναγραφεί
ως επικεφαλίδα η φράση «αντικατάσταση προηγούμενης».


Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να δημοσιευθεί στο τεύχος ΑΣΕΠ αρ.
262/2002 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες, οπότε και θα
διατίθεται δωρεάν στο κοινό από το Εθνικό Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του,
καθώς και από την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ως είθισται, προβλέπεται να
αναρτηθεί και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τόσο του ΑΣΕΠ όσο και του
υπουργείου Παιδείας.


Δύο νέες προκηρύξεις


Η πλήρωση των θέσεων των υπόλοιπων κλάδων των εκπαιδευτικών θα γίνει με δύο
ακόμα διαγωνισμούς και ισάριθμες νέες προκηρύξεις που θα εκδοθούν τις επόμενες
ημέρες.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, ο ένας διαγωνισμός θα αφορά τους κλάδους ΠΕ 01
Θεολόγων, ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών, ΠΕ 04 Φυσικών, ΠΕ 09
Οικονομολόγων, ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας και προβλέπεται να αρχίσει στις 7
Δεκεμβρίου 2002, ενώ ο δεύτερος τους κλάδους ΠΕ 12 Μηχανικών, ΠΕ 14 Πτυχιούχων
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής, ΠΕ 17 Τεχνολόγων, ΠΕ 18 Πτυχιούχων λοιπών
τμημάτων ΤΕΙ και προβλέπεται να αρχίσει την 14η Δεκεμβρίου 2002 ημέρα Σάββατο.


Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή συγχρόνως με τη
δημοσίευση των προκηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Τα απαιτούμενα ειδικά προσόνταΓια νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητέςΤα απαιτούμενα ειδικά προσόντα


Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


α. Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών: (Κωδικός: ΠΕ 6000)


Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Αγωγή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή πτυχίο Νηπιαγωγών των Σχολών
Νηπιαγωγών της ημεδαπής.


β. Κλάδος ΠΕ Δασκάλων: (Κωδικός: ΠΕ 7000)


Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή
πτυχίο Επιστημών της Αγωγής-Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ή
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Βορείου και Νοτίου Αμερικής ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Πτυχίο του
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής
Θεσσαλονίκης.


Πρόσθετο προσόν για τους ανωτέρω δύο υπό στοιχεία «α» και «β» κλάδους


Για τους υποψηφίους Έλληνες το γένος ή την υπηκοότητα με αναγνωρισμένο πτυχίο
αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και βεβαίωση φοίτησης για τέσσερα
ακαδημαϊκά εξάμηνα σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού ΑΕΙ. Για όσους υποβλήθηκαν
στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και
αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες
μέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος
επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα
ελληνικού ΑΕΙ. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου και του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.


Για τους υποψήφιους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ οι οποίοι παλιννόστησαν από
1-1-1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των
ελληνικών ΑΕΙ.


Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Κλάδος ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας: (Κωδικός: ΠΕ 0500)


Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας: (Κωδικός: ΠΕ 0600)


Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου.


Κλάδος ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας: (Κωδικός: ΠΕ 0700)


Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής


Κλάδος ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων: (Κωδικός: ΠΕ 0800)


Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
με κατεύθυνση Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική και πιστοποιητικό ευδόκιμης
παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: (Κωδικός: ΠΕ 1100)


Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή
πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής.


Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ: (Κωδικός: ΠΕ 1900)


α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή
Επιστήμης


των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της
Κύπρου ή εναλλακτικά τα παρακάτω υπό στοιχείο (β) προσόντα που έχουν αποκτηθεί
μέχρι 31-12-1996:


β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στην Πληροφορική ή στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό ή στην Πληροφορική
και Επιχειρησιακή Έρευνα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας
της αλλοδαπής ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με πιστοποιητικό
παρακολούθησης του κύκλου σπουδών Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής και πτυχίο Πληροφορικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και δεκαεξάμηνη τουλάχιστον διδακτική
εμπειρία στην Πληροφορική σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομίσθιου καθηγητή ή με
οποιοδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον
εβδομαδιαία διδασκαλία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία, για όσους
υπηρέτησαν ως διευθυντές ή υποδιευθυντές σχολείου ή σχολής ή προϊστάμενοι
τμήματος, που με αναγωγή καλύπτει, σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις,
δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία, ή οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και δεκαεξάμηνη διδακτική
εμπειρία με οκτώ ώρες εβδομαδιαία διδασκαλία, τουλάχιστον, στην πληροφορική,
που να αποκτήθηκε σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής ή
αλλοδαπής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο καθηγητικών σχολών θετικής
κατεύθυνσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
και προϋπηρεσία εισηγητή σε σεμινάρια πληροφορικής των επιστημονικών τους
ενώσεων διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών αθροιστικά.


Τα παραπάνω υπό στοιχείο (β) προσόντα πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι
31-12-1996.


Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ: (Κωδικός: ΠΕ 2000)


α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων ΤΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής ή εναλλακτικά τα παρακάτω υπό στοιχείο
β' προσόντα που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-1996:


β. Οποιοδήποτε πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής και διδακτορικό ή
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική ΑΕΙ ή οποιοδήποτε πτυχίο ΤΕΙ
ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και δεκαεξάμηνη διδακτική
εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με δεκαοκτάωρη τουλάχιστον εβδομαδιαία
διδασκαλία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία, που με αναγωγή καλύπτει
δεκαεξάμηνη διδακτική εμπειρία, ή με οκτώ ώρες εβδομαδιαία διδασκαλία,
τουλάχιστον στο ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ.


Τα παραπάνω υπό στοιχείο (β) προσόντα πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-1996.


Οι άριστοι και όσοι διαθέτουν διδακτορικό θα έχουν έναν... «άσο στο μανίκι» τουςΜε... άσο στο μανίκι θα προσέλθουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι που
διαθέτουν υψηλό βαθμό πτυχίου, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή εκπαιδευτική
προϋπηρεσία, προσόντα που λαμβάνονται υπόψη και προσαυξάνουν τον βαθμό της
γραπτής εξέτασης. Ειδικότερα, οι προσαυξήσεις καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα
τρία κριτήρια:


* Το βαθμό πτυχίου: Προστίθεται ο βαθμός σε δεκάβαθμη κλίμακα του
βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη
βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα,
ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα.


* Τις μεταπτυχιακές σπουδές: Λαμβάνονται υπόψη μόνο αναγνωρισμένοι
μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους,
καθώς και διδακτορικό, με τις επόμενες προσαυξήσεις:


­ Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο
υποψήφιος, προσαύξηση 2 μονάδες.


- Μεταπτυχιακός τίτλος στη διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία
διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 3 μονάδες.


- Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο
υποψήφιος, προσαύξηση 4 μονάδες.


- Διδακτορικό στη διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία
διαγωνίζεται ο υποψήφιος ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 5 μονάδες.


* Την εκπαιδευτική προϋπηρεσία: Υπολογίζεται η προϋπηρεσία ως
προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια
Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ή στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα
Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 και στα
Ναυτικά Λύκεια ή στα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος
Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές.


Η προσαύξηση θα δίνεται σε σχέση με τη συνολική διάρκεια προϋπηρεσίας ή
υπηρεσίας σε μονάδες ως εξής: 0,5 της μονάδας για καθένα και έως τέσσερα
εξάμηνα, 2,5 μονάδες για έξι εξάμηνα, 3,0 για τα οκτώ, 3,5 για τα δέκα, 4,0
για τα 12, 4,5 για τα 16 και 5,0 για τα είκοσι και άνω.


Η προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια του ισοδύναμου διδακτικού
χρόνου εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας ή
υπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας.


Ποιοι θα προηγούνται για τις θέσεις των κλάδων πληροφορικής


Ειδικά για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ 20 Πληροφορικής
ΤΕΙ η προκήρυξη προβλέπει ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή
είναι κάτοχοι ενός από τα παρακάτω πτυχία (θεωρούνται ισοδύναμα αυτού της
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) θα προηγούνται των υπολοίπων κατά τον διορισμό. Τα πτυχία αυτά
είναι τα εξής:


Α. Τμημάτων ΑΕΙ: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών
της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.


Β. Σχολής Νηπιαγωγών.


Γ. Παιδαγωγικής Ακαδημίας.


Δ. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής.


Ε. Καθηγητικών Σχολών: Φιλολογίας, Θεολογίας, Μαθηματικών, Φυσικών,
Γαλλικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από