Αυτό το τελευταίο ήταν άλλωστε ένα από τα σκληρά σημεία αντίστασης των
εκπαιδευτικών. Δεν ήθελαν με τίποτα τη σύσταση του Σώματος Μονίμων Αξιολογητών
(ΣΜΑ) ­ το οποίο και καταργείται ­ όπως προέβλεπαν παλαιότερα σχέδια.


Τη χρυσή τομή φαίνεται πως βρήκε ο αρμόδιος υπουργός κ. Π. Ευθυμίου
δημιουργώντας μέσα στους κόλπους του Π.Ι. ένα ειδικό τμήμα, το τμήμα Ποιότητας
και Βελτίωσης του Εκπαιδευτικού Έργου (τμήμα αξιολόγησης με δυο λόγια), το
οποίο θα στελεχώνεται από 60 παρέδρους με πενταετή ανανεώσιμη θητεία.
Αρμοδιότητα των παρέδρων αυτού του τμήματος θα είναι μεταξύ άλλων:


­ να συμμετέχουν στις επιτροπές για την επαναξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην
περίπτωση που αυτοί διαφωνούν με την έκθεση αξιολόγησης που έχει συντάξει γι'
αυτούς και υποβάλει ο προϊστάμενός τους


­ και να επισκέπτονται σχολικές μονάδες με σκοπό να βοηθήσουν στην παροχή
εκπαιδευτικού έργου.


Παράλληλα με το Π.Ι. το ΚΕΕ αναλαμβάνει να καθορίσει δείκτες αυτοαξιολόγησης
της σχολικής μονάδας και να δημιουργήσει το σχετικό ερωτηματολόγιο, που θα
είναι ηλεκτρονικά επεξεργαστέο και το οποίο θα συμπληρώνουν οι σύλλογοι
διδασκόντων όλης της χώρας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για κάθε σχολική μονάδα
λαμβάνονται υπόψη διαφορετικά κριτήρια, καθώς διαφορετικά θα κριθεί ένας
σχολείο του Ψυχικού και διαφορετικά ένα σχολείο που βρίσκεται στις δυτικές
συνοικίες και ο μισός μαθητικός πληθυσμός του είναι αλλοδαποί. Αλλιώς θα
μετρηθεί η κατάσταση σε μια μονάδα που έχει και σχολικό εργαστήριο και αλλιώς
ένα σχολείο που δεν έχει.


Οι σύλλογοι διδασκόντων κάθε σχολείου συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια του ΚΕΕ
θα συντάξουν μιαν Έκθεση Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια
ειδικό κλιμάκιο από το προαναφερθέν νέο τμήμα του Π.Ι. θα κάνει
δειγματοληπτική αξιολόγηση από σχολεία κάθε περιφέρειας, με επιτόπια επίσκεψη.
Στην περίπτωση που τα συμπεράσματα του συλλόγου διδασκόντων και των παρέδρων
του Π.Ι. δεν συμπίπτουν θα γίνεται συζήτηση και θα αναζητώνται τα αίτια της μη
συμφωνίας, ώστε να εντοπισθούν οι όποιες αδυναμίες και να υπάρξει βελτίωση.


Κίνητρα


Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως τόνισε
χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός κ. Π. Ευθυμίου στη συνεδρίαση του τομέα
Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί σε όλους κίνητρα για βελτίωση και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απειλή, για τον απλούστατο λόγο ότι
δεν προβλέπει «τιμωρία». Παραμένει ωστόσο ανοικτό το θέμα των νέων
εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση από τη στιγμή που
θα προσλαμβάνονται και για δύο χρόνια.


Η αξιολόγηση πάντως των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου φαίνεται πως
θα δρομολογηθεί στην πράξη από το ερχόμενο σχολικό έτος 2001-2002 και θα
ξεκινήσει πρώτα από τα στελέχη της εκπαίδευσης ώστε στη συνέχεια αυτά να
αξιολογήσουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους απλούς μαχόμενους
εκπαιδευτικούς.


Οι λεπτομέρειες ­ όσες απ' αυτές τουλάχιστον δεν παραπέμπονται να ρυθμιστούν
με υπουργικές αποφάσεις ­ περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που πρόκειται να
κατατεθεί σε δέκα, περίπου, ημέρες στη Βουλή και το οποίο παρουσίασε ο
αρμόδιος υπουργός κ. Π. Ευθυμίου στη συνεδρίαση του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ.


Η διαδικασία


Ειδικότερα, και όσον αφορά τη διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών, αυτή θα γίνεται ως εξής:


­ ο εκπαιδευτικός θα αξιολογείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και
τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο,


­ ο Διευθυντής θα αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης, αν
δεν λειτουργεί Γραφείο και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο,


­ ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης
και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,


­ Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή,


­ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον
Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό από αρμόδιο
Σύμβουλο του τμήματος αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.).


Σε περίπτωση που οι αξιολογούμενοι δεν συμφωνούν με την αξιολογική έκθεση:


­ οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα
να ζητήσουν νέα αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση
του περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και στην οποία συμμετέχουν δύο
Σχολικοί Σύμβουλοι ή Προϊστάμενοι Γραφείου της Ειδικότητας και ένας Σύμβουλος
ή Πάρεδρος επί θητεία του Τμήματος Αξιολόγησης του Π.Ι.,


­ οι Προϊστάμενοι Γραφείων μπορούν να ζητήσουν νέα αξιολόγηση από πενταμελή
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
και στην οποία συμμετέχουν τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι, ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
και δύο Σύμβουλοι ή Πάρεδροι επί θητεία του Τμήματος Αξιολόγησης του Π.Ι.


Οι περιφερειακές


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που αναφέρθηκε αρκετές φορές και
παραπάνω, είναι ο νέος θεσμός από τον οποίο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
περιμένει να δει να γίνεται πράξη η συνεχώς αναφερόμενη, αλλά ολίγον έως
καθόλου εφαρμοζόμενη, αποκέντρωση στην καθημερινή σχολική ζωή.


Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, 13 τον αριθμό, θα περιλαμβάνουν τμήματα
Διοίκησης και Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Κατάρτισης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντίστοιχους διευθυντές.


Και για όσους τυχόν ενδιαφερθούν για το πόστο του Περιφερειακού Διευθυντή, θα
εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα αναφέρει όλα τα σχετικά. Την επιλογή
θα κάνει ένα ειδικό συλλογικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, ως πρόεδρος, δύο μέλη του Π.Ι., ο πρόεδρος
ή ένα τακτικό μέλος καθενός από τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και
Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης. Το προαναφερθέν συμβούλιο
αξιολογεί τα προσόντα των ενδιαφερομένων και επιλέγει τους καταλληλότερους σε
αριθμό εξαπλάσιο από τις θέσεις ­ δηλαδή 78 άτομα ­ και τους καλεί σε
προσωπική συνέντευξη.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από