Οι «Οικονομικοί Τάιμς» γράφουν ότι αι προτάσεις  της Γερμανίας διά την ρύθμισιν των προπολεμικών χρεών της είναι χειρότεραι παρ' ό,τι θα ηδύνατο να αναμένη κανείς. Οι Γερμανοί προέβαλαν αξιώσεις εις τους πιστωτάς των, αι οποίαι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. «Οχι μόνον επιμένουν όπως παραγραφούν τελείως και συνολικώς τα ποσά των κεφαλαίων, αλλά ζητούν επίσης όπως ακυρωθούν και οι τόκοι οι οφειλόμενοι παρ' αυτής. Είναι περιττό να λεχθή - τονίζει η εφημερίς - ότι οι πιστωταί της Γερμανίας είναι αποφασισμένοι να απορρίψουν αμέσως τις αξιώσεις αυτάς των Γερμανών».