Χωρίς ιδιαίτερα «ευρήματα» ήταν οι μετρήσεις που έκανε μέσα στο 2018 η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Άλλωστε, η ΕΕΑΕ είναι η πλέον αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής τεχνολογίας, της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας. Αποστολή της είναι η προστασία πληθυσμού, εργαζομένων και περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΕ είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διενεργήθηκαν το έτος 2018 σε σταθμούς κεραιών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού (τα πλήρη στοιχεία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.eeae.gr).

Από την έκθεση της ΕΕΑΕ προκύπτει ότι μέσα στην περασμένη χρονιά, τα εξωτερικά συνεργεία της διενήργησαν ελέγχους και επιτόπιες μετρήσεις σε 2.671 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα.

* Σχεδόν, στο 97% των περιπτώσεων επρόκειτο για αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε ελέγχους που έγιναν κατόπιν αιτημάτων πολιτών ή φορέων.

* Περίπου το 87% των ελέγχων αφορούσε σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και σε σταθμούς κεραιών σταθερής τηλεφωνίας.

* Κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν 7 περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που αφορούσαν σε θέσεις εκτός αστικού ιστού και σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών». Στην πλειονότητά τους αφορούσαν σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.

* Δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε σταθμούς κεραιών εντός αστικού ιστού (αφορά κεραίες κινητής τηλεφωνίας), σε καμία περιοχή της χώρας.

Σημειώνεται, ότι πέραν των στοχευμένων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, υπάρχει και το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που είναι ένα πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο με συνολικά 500 σταθμούς μέτρησης, τα αποτελέσματα του οποίου προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) στη διαδικτυακή πύλη paratiritirioemf.eeae.gr.

Το ΕΠΗΠ, λειτουργεί με την ευθύνη της ΕΕΑΕ.  Όπως προκύπτει από την ανάλυση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του 2018, οι τιμές που έχουν καταγραφεί από όλους τους σταθμούς μέτρησης, «είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού», αναφέρει η ΕΕΑΕ.