Την υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του Υγεία με το σχήμα Hellenic Health Care – CVC ανακοίνωσε χθες η MIG. H υπογραφή της συμφωνίας έγινε μετά την υποβολή νέας δεσμευτικής βελτιωμένης προσφοράς από το σχήμα για την εξαγορά του συνόλου της συμμετοχής της MIG στο Υγεία.
Το τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 0,95 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά στα 204.429.933 ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 290.455.814 ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το ΔΣ της MIG αξιολόγησε τη νέα πρόταση της Hellenic Health Care SARL και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της G. Apostolopoulos Holdings SA με την παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου Rothschild.
H πρόταση της G. Apostolopoulos Holdings SA ανερχόταν σε 0,95 ευρώ ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από τη HIG Capital International, οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνισης, η G. Apostolopoulos Holdings SA ζήτησε χρόνο 6-8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του Υγεία και αποκλειστικότητα δύο μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.
Αντίθετα, όπως ανακοίνωσε η MIG, η νέα πρόταση από την Hellenic Health Care SARL και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις. Η συμφωνία κλείδωσε με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της MIG μετά την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρείας και τη διεξοδική αξιολόγηση όλων των δεδομένων των δύο προτάσεων «με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας». Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της ΓΣ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.