Υποχρεωτική σκούπα στα ταμειακά διαθέσιμα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ενέχυρο δημόσιας περιουσίας αξίας έως 25 δισ. ευρώ, αλλαγές στον θεσμό μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών εργατικών διαφορών και ανατροπές στον νόμο Κατσέλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 14 Ιουνίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση.
Οπως έγραψαν την περασμένη Πέμπτη «ΤΑ ΝΕΑ», με διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπέγραψε η κυβέρνηση με τον ESM το 2015 για την παροχή δανείου έως 86 δισ. ευρώ, προκειμένου να περιληφθεί στον κατάλογο των συμβαλλομένων και το Υπερταμείο, ώστε να έχουν νομική ισχύ οι εγγυήσεις σε όρους δημόσιας περιουσίας που παρέχονται στον ESM για την εξόφληση των δανεικών.
Η επίμαχη διάταξη στην τροποποιούμενη σύμβαση ορίζει ότι το Υπερταμείο «υπόσχεται στον ESM ότι κάθε φορά που το δικαιούχο κράτος – μέλος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη Σύμβαση, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ύστερα από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δισ. ευρώ».
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε υποχρεωτικό σκούπισμα όλων των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχύσει το μαξιλάρι ταμειακών διαθεσίμων ενόψει της λήξης της χρηματοδότησης από τον ESM. «Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος» σε Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου.
Η ακριβής διαδικασία θα εξειδικευτεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, αλλά από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου είναι ξεκάθαρο ότι το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι φορείς της γενικής κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του συγκεκριμένου λογαριασμού «ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο», ενώ τυχόν άρνηση συμμόρφωσης των διοικήσεων προς τις διατάξεις νόμου θα επιφέρει μεταξύ άλλων «καθαίρεση των μελών του ΔΣ του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών», ενώ «δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον τακτικό προϋπολογισμό».