ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ KAI ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'


ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ


Άρθρο 1


Έννοια και περιεχόμενο της άδειας δόμησης


Τα κτίσματα που βρίσκονται στον αιγιαλό αποκλείονται από την ηλεκτροδότηση


1. Άδεια δόμησης είναι η πράξη με την οποία η Διοίκηση εγκρίνει την
εκτέλεση κάθε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις και τις χρήσεις γης της περιοχής. Για την εκτέλεση
εργασιών δόμησης, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 22
του N. 1577/85 (ΦΕΚ A' 210), και όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η
έκδοση οικοδομικής άδειας, εφεξής απαιτείται, αντί για αυτήν, η έκδοση άδειας
δόμησης. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση
έκδοσης οικοδομικής άδειας, η εξαίρεση ισχύει και για την υποχρέωση έκδοσης
άδειας δόμησης.


2. Για την έκδοση της άδειας δόμησης ελέγχονται από την υπηρεσία που
την εκδίδει:


α) η τήρηση του ρυμοτομικού σχεδίου,


β) η τήρηση των διατάξεων για την αρτιότητα, την κάλυψη, το
ύψος, τον συντελεστή δόμησης και όγκου, τη χρήση και τη θέση του κτιρίου,


γ) η ύπαρξη της έγκρισης άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και της ΕΠΑΕ στις περιπτώσεις
που απαιτείται έλεγχος από αυτήν,


δ) η τήρηση των υποχρεώσεων για τη δέσμευση των απαιτούμενων
χώρων στάθμευσης,


ε) η καταβολή των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ
του Δημοσίου, των ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΔΔ, καθώς και η καταβολή των αμοιβών
μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 2


Αρμόδια όργανα έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά και
διαδικασία έκδοσής της


1. H άδεια δόμησης εκδίδεται από τις υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες
σύμφωνα με τις κείμενες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διατάξεις,
για την έκδοση οικοδομικής άδειας, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και
σχεδίων, της επόμενης παραγράφου.


2. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται αίτηση του ιδιοκτήτη,
η οποία μπορεί να υποβάλλεται και από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.


H αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


α. Τοπογραφικό διάγραμμα.


β. Διάγραμμα κάλυψης.


γ. Τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από
το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο, για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που
είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.


δ. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες
διατάξεις.


ε. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα των υφιστάμενων
κτισμάτων στο ακίνητο.


στ. Αρχιτεκτονική μελέτη, στις περιπτώσεις που απαιτείται
έλεγχος από την ΕΠΑΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 του N. 1577/85.
H μελέτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από την αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται
στο άρθρο 3 του N. 1577/85, με ενσωματωμένα τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης.


ζ. Το ημερολόγιο του έργου.


3. H αρμόδια υπηρεσία μετά τον έλεγχο των στοιχείων της παραγράφου 2,
εγκρίνει μέσα σε προθεσμία 10 εργασίμων ημερών, τα στοιχεία του τοπογραφικού
διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που
ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον αυτή είχε υποβληθεί με
πλήρη τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου.


4. H άδεια δόμησης εκδίδεται αν προσκομίστηκαν ή προσκομιστούν, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έγκριση των στοιχείων του
τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης:


α) Όλες οι μελέτες, οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση που
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, συνοδευόμενες από τη δήλωση ενός ή
περισσότερων μηχανικών που εκπόνησαν τις μελέτες, καθώς και από τη δήλωση ενός
ή περισσοτέρων μηχανικών που αναλαμβάνουν την επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών,
όπως προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου αυτού.


β) Συμβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής
της απαιτούμενης εισφοράς.


γ) Προϋπολογισμό του έργου και αποδεικτικό είσπραξης των πάσης
φύσεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου, ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΔΔ. καθώς
και της αμοιβής των μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


δ) Βεβαίωση ότι κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία το σχέδιο και
ο φάκελος υγείας του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ A'
212).


H πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία των περιπτώσεων β) και γ), καθώς
και τις δηλώσεις των μηχανικών και εκδίδει την άδεια δόμησης μέσα σε προθεσμία
τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή των στοιχείων του προηγούμενου
εδαφίου. H υπηρεσία κοινοποιεί αντίγραφο της άδειας δόμησης στον οικείο ΟΤΑ α'
βαθμού, εφόσον η υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια δεν υπάγεται σε αυτόν και στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ακινήτου.


5. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών τους
δικαιωμάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας τους, όπως ορίζονται
στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας.


6. Με τη δήλωση που συνοδεύει τις μελέτες, οι μελετητές μηχανικοί
αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς και
της τήρησης των διατάξεων που διέπουν τις προδιαγραφές των μελετών.


7. Με τη δήλωση που συνοδεύει τις μελέτες, οι επιβλέποντες μηχανικοί
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών δόμησης, σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος
κάλυψης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν. H ευθύνη τους ισχύει για κάθε εργασία
η οποία εκτελείται μέχρι τη θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται στην παρ. 4
του επόμενου άρθρου, ή μέχρι να εγκριθεί από την υπηρεσία η ανάκληση της
δήλωσης. H έγκριση παρέχεται ύστερα από αυτοψία, με την οποία διαπιστώνεται η
ορθή εκτέλεση των εργασιών.


Άρθρο 3


Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των αδειών δόμησης


Στην εκτός σχεδίου δόμηση, το ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου για να είναι
οικοδομήσιμο παραμένει στα 4 στρέμματα, ενώ διατηρούνται οι σημερινές
παρεκκλίσεις


1. H άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια.


Ειδικά η άδεια δόμησης ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας άνω των
300 κλινών και βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων εμβαδού άνω των έξι
χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων ή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) κυβικών
μέτρων, ισχύει για έξι (6) χρόνια.


H άδεια κατεδάφισης ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί για έξι
(6) μήνες ακόμη.


2. Μόλις αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός και διαμορφωθούν οι ακάλυπτοι
χώροι, υποβάλλεται εντός του χρόνου ισχύος της άδειας αίτηση του ιδιοκτήτη που
συνοδεύεται από δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού. Με τη δήλωση ο επιβλέπων
μηχανικός δηλώνει ότι αποπερατώθηκε ο φέρων οργανισμός, διαμορφώθηκαν οι
ακάλυπτοι χώροι σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που έχουν
υποβληθεί. H δήλωση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής.
H αίτηση του ιδιοκτήτη και η δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού βεβαιώνονται
πάνω στο έγγραφο της άδειας. Μετά τη βεβαίωση, η άδεια δόμησης ισχύει για
αόριστο χρόνο.


3. H σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται ύστερα από
θεώρηση της άδειας δόμησης. H άδεια θεωρείται από την υπηρεσία που την
εξέδωσε, αφού υποβληθούν:


α) Δήλωση από τον επιβλέποντα μηχανικό ότι οι εργασίες
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της άδειας και τις μελέτες που έχουν
υποβληθεί, που συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής. Αν
έχουν γίνει μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, κατατίθενται τα σχέδια και
οι μελέτες που αποτυπώνουν τις μεταβολές, συνοδευόμενα από τη δήλωση των
μηχανικών οι οποίοι τις εκπόνησαν, που προβλέπεται στην παρ. 6 του
προηγούμενου άρθρου


β) Αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και
κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και ΝΠΔΔ, καθώς και της αμοιβής των επιβλέποντων
μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


4. Τροποποίηση της άδειας απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:


α) αλλαγής ιδιοκτήτη


β) αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού


γ) αλλαγής της χρήσης του κτιρίου και


δ) αύξησης των μεγεθών που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης ή
αλλαγής του περιτυπώματος του κτιρίου.


5. H άδεια δόμησης επιτρέπεται να αναθεωρείται μόνο μία φορά για
παράταση της ισχύος της για ίσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της
αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός.


6. Αντίγραφο της θεωρημένης άδειας μαζί με αντίγραφα του διαγράμματος
κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος διαβιβάζεται από την πολεοδομική
υπηρεσία στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ). Με τη θεώρηση
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία για την
έκδοση της άδειας και η πολεοδομική ταυτότητα του κτιρίου.


Άρθρο 4


Διαδικασία και αντικείμενο ελέγχου αδειών δόμησης και εργασιών δόμησης


1. Κάθε έτος, η πολεοδομική υπηρεσία διενεργεί τακτικό έλεγχο σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% των αδειών δόμησης, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι
μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αν οι εργασίες
εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια και τις μελέτες που υποβλήθηκαν.


2. Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών που εκδίδονται κάθε έτος ελέγχεται
στο στάδιο της κατασκευής από το ΣΕΕΔΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν:


α. Οι άδειες εκδόθηκαν και οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.


β. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις
μελέτες που υποβλήθηκαν.


γ. Τηρείται το Ημερολόγιο του έργου.


δ. Τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.


3. Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών δόμησης που θεωρήθηκαν κάθε έτος
ελέγχεται από το ΣΕΕΔΔ μέσα στο επόμενο έτος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι
εργασίες αποπερατώθηκαν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που
υποβλήθηκαν.


Άρθρο 5


Ρυθμίσεις για το ΣΕΕΔΔ και κυρώσεις


1. Οι θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών του ΣΕΕΔΔ αυξάνονται κατά εκατό (100)
και οι θέσεις βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών κατά πενήντα (50). Οι υπάλληλοι που
αποσπώνται στις ανωτέρω θέσεις πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ-Μηχανικών.


2. H κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνεται και με διορισμό, για
τριετή θητεία. Επιτρέπεται ο διορισμός στις θέσεις αυτές συνταξιούχων του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με
εξαίρεση το όριο ηλικίας. Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία διορισμού, τα προσόντα
και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.


3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ρυθμίζονται τα
θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης ιδιαίτερου τμήματος στο ΣΕΕΔΔ, με
αντικείμενο τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του
προηγούμενου άρθρου.


Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων που
στελεχώνουν το τμήμα αυτό και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των
προηγουμένων παραγράφων.


4.Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του N. 1337/1983 αντικαθίστανται ως
εξής:


«8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων
και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
ανάλογα με την αξία του
αυθαιρέτου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και οι μηχανικοί
που εκπόνησαν τις μελέτες ή έχουν την επίβλεψη του έργου,
αν
διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν την εκπόνησή τους ή σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του
τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ή αν διαπιστωθεί ότι οι
εργασίες δόμησης δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν ή
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του
διαγράμματος κάλυψης.
Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από
αμέλεια,
τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή με
χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ.
Σε περιπτώσεις απλών υπερβάσεων άδειας κατασκευής μπορεί
να επιβληθεί ποινή μειωμένη.


Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης, χωρίς οικοδομική
άδεια ή κατά παράβαση αυτής,
στα ρέματα, στους
βιότοπους,
σε παραλιακά δημόσια κτήματα, στους
αρχαιολογικούς χώρους και σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις εκτός από την κατά
τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των
αυθαιρέτων,
τα πρόσωπα του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με
χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ.
Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική,
καθώς και η αναστολή της εκτέλεσής της δεν επιτρέπεται. H
άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.


Ειδικότερα η πιο πάνω ευθύνη καταλογίζεται, με τις
ακόλουθες διακρίσεις:


α) Στον κύριο, στο νομέα ή επικαρπωτή του
ακινήτου.
Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου με το σύστημα της
αντιπαροχής υπεύθυνο πρόσωπο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού
είναι ο κατασκευαστής.


β) Στο γενικό εργολάβο του έργου ή στους ειδικούς εργολάβους που
εκτελούν τις διάφορες εργασίες,
εφόσον δεν εφαρμόζουν τις
σχετικές μελέτες που έχουν εγκριθεί ή υποβληθεί ή δεν ακολουθούν τις γραπτές
οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς να υπάρχουν άδειες
ή οι απαιτούμενες μελέτες.


γ) Στους μηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης
που απαιτείται για την έκδοση της άδειας,
εφόσον περιέχονται σ'
αυτή στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης που παραπλανούν
την αρμόδια για τη χορήγηση αδειών πολεοδομική υπηρεσία ή εφ' όσον αυτή δε
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή της ή εφ' όσον η
μελέτη είναι αντίθετη με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος
και του διαγράμματος κάλυψης.


δ) Στους μηχανικούς ή τεχνικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη των
εργασιών,
εφόσον δεν εφαρμόζουν τις σχετικές μελέτες που έχουν
εγκριθεί ή έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ή εφόσον αναλαμβάνουν την
επίβλεψή τους χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και οι απαιτούμενες
μελέτες.
H ευθύνη του επιβλέποντα υπάρχει για όλο το χρονικό
διάστημα της ανέγερσης του κτιρίου μέχρι τον τελικό έλεγχο από την αρμόδια
πολεοδομική υπηρεσία εφόσον δεν υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
σχετική δήλωση διακοπής της επίβλεψης.


9. α) Στους μηχανικούς και εργολάβους του πρώτου και δευτέρου εδαφίου
της προηγουμένης παραγράφου ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη:


αα) επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του
επαγγέλματός τους από την αρμόδια διοικητική αρχή.
H πράξη της
αρχής για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία οκτώ
(8) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτήν της παράβασης εκ μέρους
της υπηρεσίας που την διαπίστωσε.
Υπέρβαση της προθεσμίας
συνιστά παράβαση καθήκοντος και τα υπεύθυνα για την προσωρινή ή οριστική
αφαίρεση της άδειας πρόσωπα της διοικητικής αρχής τιμωρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 259 του Π.K.


ββ) Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του ΣΕΕΔΔ,
που διενήργησε τον
έλεγχο,
απαγορεύεται από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια
η υποβολή σχετικής δήλωσης και η εκπόνηση μελέτης ή η επίβλεψη εργασιών
δόμησης και ο μηχανικός ή ο εργολάβος διαγράφεται για το ίδιο χρονικό διάστημα
από το μητρώο Μελετητών που προβλέπεται στο άρθρο 4 του N.

3164/2003 (ΦΕΚ A' 176) ή από τα Μητρώα που προβλέπονται στα άρθρα 16 και
17 του N.
1418/1984 (ΦΕΚ A' 23). Σε περίπτωση
υποτροπής καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο της
προηγούμενης παραγράφου η απαγόρευση επιβάλλεται για χρονικό διάστημα από τρία
(3) έως έξι (6) χρόνια.
H απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλες τις
Πολεοδομικές Υπηρεσίες.


γγ) Με απόφαση του προϊσταμένου, της πολεοδομικής
υπηρεσίας ή του ΣΕΕΔΔ
που διενήργησε τον έλεγχο,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) μέχρι εκατόν πενήντα
(150.000) ευρώ,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Οι πράξεις επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


β) Αν κατά τους ελέγχους που διενεργούνται από το ΣΕΕΔΔ
διαπιστωθεί ανέγερση αυθαιρέτου κοινοποιείται σχετική πράξη στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης μπορεί να παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του
ΟΤΑ
στον οποίον υπάγεται η πολεοδομική υπηρεσία του
αυθαιρέτου
ποσό ίσο με το τριπλάσιο του προστίμου
ανέγερσης.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
καθορίζεται η διαδικασία και ο
τρόπος παρακράτησης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της περίπτωσης
αυτής.


Άρθρο 6


Ασφάλιση μελετών και ιδιωτικών έργων


Όσα αυθαίρετα βρίσκονται σε δάση ή σε αναδασωτέες περιοχές αποκλείονται από
τη ρευματοδότηση


1. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό,
την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή των
ιδιωτικών έργων, υποχρεούνται ο μελετητής και ο κατασκευαστής του ιδιωτικού
έργου να ασφαλίζουν τη μελέτη και την κατασκευή του έργου αντίστοιχα.


Ειδικότερα, ο κατασκευαστής υποχρεούται να ασφαλίζει τα ιδιωτικά έργα που
εκτελεί τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου έως την παραλαβή, όσο και
για μετά την παραλαβή και για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με το διάταγμα
που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.


2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται:


α) Οι μελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι
υποχρεωτική η ασφάλιση, με βάση το είδος, τον προϋπολογισμό ή τη χρήση των
έργων ή την περιοχή στην οποία βρίσκονται.


β) Tο περιεχόμενο της ασφάλισης και ο χρόνος της
ασφαλιστικής κάλυψης.


γ) Kάθε θέμα σχετικό με την υποχρεωτική ασφάλιση των
μελετών και των ιδιωτικών έργων.


3. Για τις μελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία προβλέπεται
υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου,
μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της πολεοδομικής
άδειας, την τροποποίηση, την αναθεώρηση της ισχύος της ή τη θεώρησή της
περιλαμβάνεται και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στο διάταγμα αυτό.


Άρθρο 7


Εξουσιοδοτήσεις


1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
καθορίζονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της
έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόμησης. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης και
κάθε σχετικό θέμα.


2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το περιεχόμενο της
πολεοδομικής ταυτότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 και οι διοικητικές πράξεις
και δικαιοπραξίες για την έκδοση ή την κατάρτιση των οποίων απαιτείται η
προσκόμισή της.


3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
καθορίζονται


α) Τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες ελέγχου για
την έκδοση της άδειας δόμησης και της αναθεώρησής της, οι μελέτες που
απαιτούνται και οι προδιαγραφές των σχεδίων και των διαγραμμάτων για την
κατασκευή των έργων.


β) Οι περιπτώσεις διακοπής των εργασιών που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου ή σε ανώτερη βία, κατά τις οποίες επιτρέπεται
να παρατείνεται η ισχύς της άδειας δόμησης και η διαδικασία παράτασής της.


γ) Τα στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στον χώρο εκτέλεσης των
εργασιών και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης αυτής.


δ) Οι ανεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου και του
οικοπέδου από τα μεγέθη που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης


ε) H διαδικασία διενέργειας της βεβαίωσης και της θεώρησης που
προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 και τα ειδικότερα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται.


στ) Οι περιπτώσεις και η διαδικασία κατά τις οποίες επιτρέπεται
η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας πριν από την αποπεράτωση όλων των
εργασιών δόμησης που προβλέπονται στην άδεια.


ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των αδειών δόμησης, των
μελετών και των εργασιών δόμησης που προβλέπονται στο άρθρο 4.


η) Κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3 και 4.


4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
εγκρίνονται πρότυπες μελέτες διαφόρων τύπων κατοικιών, οι οποίες παρέχονται
δωρεάν από τις πολεοδομικές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες που ανεγείρουν κατοικία σε
ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο γήπεδο ή οικόπεδο που βρίσκεται σε απομακρυσμένη ή
δυσπρόσιτη περιοχή ή σε ιδιοκτήτες που ανήκουν σε μειονεκτικές πληθυσμιακές
ομάδες.


Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
καθορίζονται:


α) Οι φορείς που εκπονούν τις μελέτες και η διαδικασία
ανάθεσης της εκπόνησης.


β) Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο
τρόπος έκδοσης της άδειας δόμησης καθώς και ο τρόπος επίβλεψης των εργασιών
δόμησης.


γ) Ο ειδικότερος προσδιορισμός των περιοχών ή των
μειονεκτικών ομάδων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής.


δ) Kάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.


Άρθρο 8


Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης. Αποπεράτωση των όψεων
των κτιρίων


1. Δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης στις παρακάτω περιπτώσεις:


α) Για την τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων εφόσον
τοποθετούνται σε θέσεις και με τις προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 26
του N. 1577/1985.


β) Για τις κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση των AMEA
στα υπάρχοντα κτίρια όπως ορίζεται στις παρ. 5 και 7 του άρθρου 28 του N.
2831/2000.


2. Αν οι όψεις των κτιρίων δεν αποπερατωθούν μέσα σε προθεσμία οκτώ
ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης, με απόφαση του οικείου ΟΤΑ
α' βαθμού, επιβάλλεται, εις βάρος του προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
άδεια ή του καθολικού ή ειδικού διαδόχου του, ετήσιο πρόστιμο ίσο με το δέκα
επί τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός προκύπτει από
την άδεια δόμησης και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των πεντακοσίων (500)
ευρώ.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ N. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ K. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από