Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ


1. Αυτή η συμφωνία ιδρύει μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο.


2. Με την έναρξη της ισχύος αυτής της συμφωνίας, οι πρόνοιες που
αναφέρονται σε αυτήν θα είναι δεσμευτικές για την Κύπρο και η συνακόλουθη
νομοθεσία του «κοινού κράτους» που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του
είναι δεσμευτική.


3. Οι Συνθήκες Ίδρυσης, Εγγυήσεων και Συμμαχίας (σ.σ.: του 1960)
παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται μουτάτις μουτάντις στην νέα κατάσταση
πραγμάτων. Με την έναρξη της ισχύος αυτής της συμφωνίας, η Κύπρος θα υπογράψει
μια συμφωνία με την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μ. Βρετανία για θέματα που
σχετίζονται με τη νέα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο, εκ παραλλήλου με
πρόσθετα πρωτόκολλα στις συνθήκες Εγγύησης και Συμμαχίας.


4. Η Κύπρος θα υπογράψει και θα επικυρώσει την συνθήκη ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.


5. Η Κύπρος θα διατηρήσει ειδικούς δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα και την
Τουρκία, σεβόμενη την ισορροπία που εγκαθιστά η συνθήκη Εγγύησης, η συνθήκη
Συμμαχίας και αυτή η συμφωνία, και σαν κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
υποστηρίξει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων
που ιδρύει αυτή η συμφωνία, και ιδιαίτερα η Ένωση της Κύπρου ως σύνολο ή ως
τμήμα με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε μορφή
απόσχισης ή διχοτόμησης.


Το κράτος της Κύπρου


Η κυβέρνηση του «κοινού κράτους» και τα «συστατικά κράτη».


1. Το καθεστώς και οι σχέσεις του κράτους της Κύπρου, της κυβέρνησης
του «κοινού κράτους» και των «συστατικών κρατών» έχει σαν πρότυπο το καθεστώς
και τη σχέση της Ελβετίας, της ομοσπονδιακής της κυβέρνησης και των καντονίων
της. Κατά συνέπεια:


Α. Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος στη μορφή μιας αδιάρρηκτης
σχέσης εταίρων, με μια κυβέρνηση «κοινού κράτους» και δύο ίσα «συστατικά
κράτη», ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό. Η Κύπρος έχει μια ενιαία
διεθνή νομική προσωπικότητα και κυριαρχία και είναι μέλος του ΟΗΕ. Κάτω από το
Σύνταγμά της, η Κύπρος οργανώνεται σε αρμονία με τις βασικές αρχές της
κυριαρχίας του δικαίου, της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής
διακυβέρνησης, της ισοπολιτείας, των δύο ζωνών και του ισότιμου καθεστώτος των
δύο «συστατικών κρατών».


Β. Η κυβέρνηση του «κοινού κράτους» ασκεί κυρίαρχα τις εξουσίες που
ορίζονται από το Σύνταγμα, και οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι η Κύπρος θα
μπορεί να μιλάει και να ενεργεί με μια φωνή διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ε.Ε. και να προστατεύει την
ακεραιότητά της, τα σύνορά της και την αρχαία της κληρονομιά.


Γ. Τα «συστατικά κράτη» έχουν ισότιμο καθεστώς. Μέσα στα όρια του
Συντάγματος, ασκούν κυρίαρχα όλες τις εξουσίες που δεν αποδίδονται από το
Σύνταγμα στην κυβέρνηση του «κοινού κράτους» και οργανώνονται ελεύθερα κάτω
από τα δικά τους συντάγματα.


2. Τα «συστατικά κράτη» θα συνεργάζονται και θα συντονίζονται μεταξύ
τους και «με το κοινό κράτος», συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών συνεργασίας και
συνταγματικών νόμων που θα εγκρίνονται από τα νομοθετικά σώματα του «κοινού
κράτους» και των «συστατικών κρατών». Ειδικότερα, τα «συστατικά κράτη» θα
συμμετέχουν στην διαμόρφωση και υλοποίηση στις διεθνείς σχέσεις και τις
σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα της δικής τους σφαίρας αρμοδιότητος
σε συμφωνία με τις συμφωνίες συνεργασίας με πρότυπο το βελγικό μοντέλο. Τα
«συστατικά κράτη» θα μπορούν να έχουν εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με
άλλες χώρες σε συμβατότητα με το Σύνταγμα.


3. Το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη» θα πρέπει να σέβονται
απόλυτα και να μην υπονομεύουν το ένα τις εξουσίες και τις λειτουργίες του
άλλου. Δεν θα υπάρχει ιεραρχία ανάμεσα στους νόμους του «κοινού κράτους» και
εκείνους των «συστατικών κρατών». Κάθε πράξη σε αντιφατικότητα με το Σύνταγμα
θα είναι μηδενική και άκυρη.


4. Το Σύνταγμα της Κύπρου μπορεί να τροποποιείται με χωριστή πλειοψηφία
των ψηφοφόρων σε κάθε «συστατικό κράτος».


ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ


1. Υπάρχει μία ενιαία κυπριακή ιθαγένεια. Νόμος ειδικής πλειοψηφίας
«κοινού κράτους» θα ρυθμίσει τις προϋποθέσεις για την κυπριακή ιθαγένεια.


2. Όλοι οι Κύπριοι πολίτες θα απολαμβάνουν επίσης καθεστώς ιθαγένειας
«εσωτερικής πολιτείας». Όπως και το καθεστώς ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αυτό το καθεστώς θα συμπληρώνει και δεν θα υποκαθιστά την κυπριακή ιθαγένεια.
Ένα «συστατικό κράτος» μπορεί να συνδέσει την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων στο
δικό του επίπεδο στο καθεστώς εσωτερικής ιθαγένειας του «συστατικού κράτους».
Και μπορεί να περιορίσει την καθιέρωση κατοικίας για πρόσωπα που δεν έχουν
αυτό το καθεστώς σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία. Τέτοιοι περιορισμοί θα είναι
επιτρεπτοί, εάν ο αριθμός των κατοίκων που έρχονται από το άλλο «συστατικό
κράτος» έχει φθάσει στο 1% του πληθυσμού για το πρώτο έτος και το 20% στο 20ό
έτος, αυξανόμενο κατά 3% κάθε τρία χρόνια στην ενδιάμεση περίοδο. Από εκεί και
πέρα, οποιοιδήποτε περιορισμοί θα επιτρέπονται μονάχα εάν το ένα τρίτο του
πληθυσμού προέρχεται από το άλλο συστατικό κράτος.


ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ


1. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
θα υπογραμμίζεται στο Σύνταγμα. Δεν θα υπάρχει καμία διάκριση έναντι
οποιουδήποτε προσώπου στη βάση του φύλου αυτού ή αυτής, της εθνικής ή
θρησκευτικής ταυτότητας, ή του καθεστώτος ιθαγένειας «συστατικού κράτους». Η
ελευθερία διακίνησης και η ελευθερία εγκατάστασης μπορεί να περιορισθεί μονάχα
εκεί όπου προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία.


2. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι που ζουν σε συγκεκριμένα χωριά
του άλλου «συστατικού κράτους» θα απολαμβάνουν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά
δικαιώματα και θα αντιπροσωπεύονται στα νομοθετικά όργανα του «συστατικού
κράτους».


3. Τα δικαιώματα θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, περιλαμβανομένων
των Μαρωνιτών, των Καθολικών και των Αρμενίων, θα διασφαλίζονται σύμφωνα με τα
διεθνή δεδομένα, και θα περιλαμβάνουν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα,
καθώς και αντιπροσώπευση στα νομοθετικά όργανα του «κοινού κράτους» και των
«συστατικών κρατών».


Η κυβέρνηση του «κοινού Κράτους»


1. Το Κοινοβούλιο του «κοινού κράτους», που αποτελείται από δύο σώματα,
τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα ασκεί την νομοθετική εξουσία.


α. Κάθε Σώμα θα έχει 48 μέλη. Η Γερουσία θα αποτελείται απο ίσο αριθμό
γερουσιαστών από κάθε «συστατικό κράτος». Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα
αποτελείται από αναλογική εκπροσώπηση του πληθυσμού, υπό τον όρο ότι κάθε
«συστατικό κράτος» δεν θα εκπροσωπείται με λιγότερο από το ένα τέταρτο των
βουλευτών.


β. Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη και των
δύο Σωμάτων με απλή πλειοψηφία που θα συμπεριλαμβάνει το ένα τέταρτο των
γερουσιαστών που ψηφίζουν από κάθε «συστατικό κράτος». Για ειδικά
προσδιορισμένα θέματα θα απαιτείται ειδική πλειοψηφία δύο πέμπτων του
συνολικού αριθμού των γερουσιαστών από κάθε «συστατικό κράτος».


2. Το γραφείο του Αρχηγού του κράτους βρίσκεται στο Προεδρικό Συμβούλιο
που θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία:


α. Το Προεδρικό Συμβούλιο θα αποτελείται από έξι μέλη που θα εκλέγονται
από μία λίστα με ειδική πλειοψηφία στη Γερουσία και θα εγκρίνονται με απλή
πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η σύνθεση του Προεδρικού Συμβουλίου θα
είναι αναλογική με τον πληθυσμό των δύο «συστατικών κρατών» αν και όχι
λιγότερο από το ένα τρίτο των μελών του Συμβουλίου θα πρέπει να προέρχεται από
κάθε «συστατικό κράτος».


β. Το Προεδρικό Συμβούλιο θα επιδιώκει να καταλήγει σε αποφάσεις με
συναίνεση. Όπου αποτυγχάνει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, θα παίρνει
αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων μελών με την προϋπόθεση ότι στην
πλειοψηφία θα μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε «συστατικό κράτος».


γ. Τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι ίσα και κάθε μέλος θα είναι
επικεφαλής ενός υπουργείου. Οι επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών Θεμάτων
και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα προέρχονται από το ίδιο «συστατικό
κράτος».


δ. Τα γραφεία του Προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου θα
εναλλάσσονται κάθε 10 μήνες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Όχι πάνω από δύο
συνεχόμενοι Πρόεδροι μπορούν να προέρχονται από το ίδιο «συστατικό κράτος». Ο
Πρόεδρος και κατά την απουσία του ο αντιπρόεδρος θα εκπροσωπούν το Συμβούλιο
ως επικεφαλής του κράτους και επικεφαλής της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος δεν θα έχουν αποφασιστική ψήφο ή αυξημένες αρμοδιότητες μέσα στο
Συμβούλιο.


ε. Οι εκτελεστικοί επικεφαλής των «συστατικών κρατών» θα καλούνται να
συμμετέχουν χωρίς να ψηφίζουν σε όλες τις συναντήσεις του Συμβουλίου μετά την
ισχύ της συμφωνίας και σε περιοδική βάση μετά τη δεκαετία.


3. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή θα είναι ανεξάρτητα.


ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ


1. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα προασπίζει το Σύνταγμα και θα διασφαλίζει
τον πλήρη σεβασμό του.


2. Θα αποτελείται από εννέα δικαστές, τρεις από κάθε «συστατικό κράτος»
και τρεις μη Κυπρίους.


3. Το Ανώτατο Δικαστήριο, inter alia, θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ των
«συστατικών κρατών» ή μεταξύ ενός εξ αυτών ή και των δύο με το «κοινό κράτος»
και θα επιλύει σε μεταβατική βάση τα αδιέξοδα μεταξύ των θεσμών του «κοινού
κράτους», εάν αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη λειτουργία του «κοινού
κράτους».


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ του «ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»
1. Οι θεσμοί του «κοινού κράτους» θα αναπτυχθούν στη διάρκεια μεταβατικών
περιόδων, μετά τις οποίες οι θεσμοί αυτοί θα λειτουργούν όπως περιγράφεται
παραπάνω.


2. Με την έναρξη ισχύος αυτής της Συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο πλευρών
θα καταστούν Συν-Πρόεδροι της Κύπρου για τρία χρόνια. Οι Συν-Πρόεδροι θα
ασκούν την εκτελεστική εξουσία στη διάρκεια του πρώτου έτους, βοηθούμενοι από
το Συμβούλιο Υπουργών που θα ορίσουν. Για τα ακόλουθα δύο χρόνια, η
εκτελεστική εξουσία θα ασκείται από ένα Συμβούλιο Υπουργών εκλεγμένο από το
Κοινοβούλιο, και οι Συν-Πρόεδροι θα έχουν από κοινού τη θέση του Αρχηγού
Κράτους.


3. Τα νομοθετικά σώματα των «συστατικών κρατών» θα εκλεγούν εντός 40
ημερών από την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας. Το καθένα θα ορίσει 24
αντιπροσώπους (αντικατοπτρίζοντας την πολιτική σύνθεση των κοινοβουλίων τους)
σε ένα μεταβατικό Κοινοβούλιο «κοινού κράτους», που θα λειτουργεί για ένα
χρόνο.


4. Ένα μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο θα ορισθεί από τους Συν-Προέδρους
για ένα χρόνο.


Αποστρατιωτικοποίηση


α. Η Συνθήκη της Εγγύησης, που εφαρμόζεται mutatis mutandis στη νέα
κατάσταση πραγμάτων που καθιερώνεται με βάση αυτή τη Συμφωνία και το Σύνταγμα
της Κύπρου, θα καλύπτει, εκτός από την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα,
την ασφάλεια και τη συνταγματική τάξη της Κύπρου, την εδαφική ακεραιότητα, την
ασφάλεια και τη συνταγματική τάξη των «συστατικών κρατών».


β. Η Συνθήκη Συμμαχίας θα επιτρέπει στην ελληνική και τουρκική
στρατιωτική δύναμη - η κάθε μία δεν θα ξεπερνά (τοποθετήστε τετραψήφιο αριθμό)
σε όλους τους βαθμούς - να σταθμεύει, με βάση τη Συνθήκη Συμμαχίας στο
ελληνοκυπριακό «συστατικό κράτος» και το τουρκοκυπριακό «συστατικό κράτος»
αντίστοιχα.


γ. Οι ελληνικές και οι τουρκικές δυνάμεις και ο οπλισμός τους θα
αναδιπλωθούν σε τοποθεσίες που θα συμφωνηθούν και θα προσαρμοστούν στα επίπεδα
που θα συμφωνηθούν και όποιες δυνάμεις και οπλισμοί καθ' υπέρβαση των επιπέδων
που θα συμφωνηθούν, θα αποσυρθούν.


δ. Θα υπάρξει ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα
επιτηρεί την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια με
στόχο την προαγωγή της συμμόρφωσης με βάση την ίδια, και θα συμβάλει στη
διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, και θα παραμείνει όσο η κυβέρνηση «του
κοινού κράτους», με τη συγκατάθεση και των δύο «συστατικών κρατών», δεν
αποφασίσει διαφορετικά.


ε. Η προμήθεια όπλων στην Κύπρο θα απαγορευτεί με τρόπο που είναι
νομικά δεσμευτικός τόσο στους εισαγωγείς όσο και στους εξαγωγείς. Και


στ. Μια Επιτροπή Επιτήρησης αποτελούμενη από τις εγγυήτριες δυνάμεις,
το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη», υπό την προεδρία των Ηνωμένων
Εθνών, θα επιτηρεί την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας.


1. Η Κύπρος θα αποστρατιωτικοποιηθεί και όλες οι Ελληνοκυπριακές και
Τουρκοκυπριακές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων εφεδρειών θα
διαλυθούν και τα όπλα τους θα απομακρυνθούν από το νησί σε φάσεις
συγχρονισμένες με την αναδίπλωση και τη ρύθμιση των ελληνικών και των
τουρκικών δυνάμεων.


2. Δεν θα υπάρξουν παραστρατιωτικές ή εφεδρικές δυνάμεις ή στρατιωτική
ή παραστρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών. Όλα τα όπλα εκτός από τα όπλα για
σπορ ειδικής άδειας θα απαγορευτούν.


3. Κανένα «συστατικό κράτος» δεν θα ανεχθεί βία ή υποκίνηση βίας
εναντίον του «κοινού κράτους», των «συστατικών κρατών» ή των εγγυητριών
δυνάμεων.


4. Η Κύπρος δεν θα θέσει το έδαφός της στη διάθεση των διεθνών
στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός κι αν υπάρξει συγκατάθεση της Ελλάδας και της Τουρκίας.


Σύνορα «συστατικών κρατών» και εδαφική προσαρμογή


1. Τα εδαφικά σύνορα των «συστατικών κρατών» θα είναι όπως
περιγράφονται στον χάρτη που αποτελεί τμήμα αυτής της συμφωνίας.


2. Περιοχές που αποτελούν αντικείμενο εδαφικής προσαρμογής και οι
οποίες είναι νόμιμα μέρος του ελληνοκυπριακού «συστατικού κράτους» με την
έναρξη της ισχύος της αυτής της συμφωνίας θα μπορούν να διοικούνται από το
«τουρκοκυπριακό κράτος» για μια ενδιάμεση περίοδο όχι μεγαλύτερη από τρία έτη.
Η διοίκηση θα μεταφερθεί υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ στο ελληνοκυπριακό
«συστατικό κράτος» σε συμφωνημένες φάσεις. Θα ξεκινούν 90 μέρες αφού τεθεί
αυτή η συμφωνία σε ισχύ με τη μεταβίβαση της διοίκησης των μη κατοικημένων
περιοχών συναφών με τα εναπομείναντα του ελληνοκυπριακού «συστατικού κράτους».


3. Ειδικές ρυθμίσεις θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
των σημερινών κατοίκων των περιοχών που θα υποστούν προσαρμογή, και θα
προνοούν για διατεταγμένη μετακόμιση σε επαρκείς εναλλακτικές κατοικίες σε
κατάλληλες τοποθεσίες, όπου θα μπορεί να κερδηθεί επαρκής επιβίωση.


ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


1. Οι διεκδικήσεις από τους ιδιοκτήτες περιουσιών που εκδιώχθησαν από
γεγονότα πριν από την ισχύ αυτής της Συμφωνίας θα επιλύονται με έναν συνολικό
τρόπο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των
εκδιωχθέντων ιδιοκτητών και των τρεχόντων χρηστών, και την αρχή της
διζωνικότητας.


2. Σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε εδαφικές προσαρμογές, με την
έννοια της αποκατάστασης ή της αποζημίωσης, θα έχουν τα ακόλουθα βασικά
χαρακτηριστικά:


α. Οι εκδιωχθέντες ιδιοκτήτες που επιλέγουν την αποζημίωση ή των οποίων
οι περιουσίες δεν αποκαθίστανται με βάση τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας θα λάβουν
πλήρη και αποτελεσματική αποζημίωση στη βάση της αξίας κατά τον χρόνο της
εκδίωξης, προστεθέντος του πληθωρισμού.


β. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες, όντες πρόσωπα που έχουν κυριότητα
ιδιοκτητών εκδιωχθέντων, ως αποτέλεσμα διοικητικής απόφασης, μπορούν να κάνουν
αίτηση και να λάβουν τίτλο εφόσον συμφωνήσουν σε αντάλλαγμα να αποποιηθούν τον
τίτλο τους σε μια ιδιοκτησία, αντίστοιχης αξίας στο άλλο «συστατικό κράτος»,
από το οποίο εκδιώχθησαν.


γ. Οι τρέχοντες - σημερινοί - χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν
αίτηση και να λάβουν τίτλους ιδιοκτησίας σε ακίνητα που έχουν σημαντικά
βελτιωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν την αξία στην αρχική
κατάσταση.


δ. Θα υπάρξουν κίνητρα για ιδιοκτήτες να πουλήσουν, ενοικιάσουν ή
ανταλλάξουν ιδιοκτησίες με τους τρέχοντες ιδιοκτήτες ή άλλα πρόσωπα από το
«συστατικό κράτος» στο οποίο η ιδιοκτησία ευρίσκεται.


ε. Οι ιδιοκτησίες που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω θα αποκατασταθούν
πέντε έτη μετά την ισχύ της Συμφωνίας αυτής (τρία έτη για τις κενές
περιουσίες), υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκατασταθεί περισσότερο από: Χ%
της περιοχής και των ιδιοκτησιών σε οποιοδήποτε από τα συστατική κράτη και Ψ%
σε οποιαδήποτε κοινότητα ή χωριό (εκτός από χωριά που αναφέρονται σαφώς σε
αυτήν τη Συμφωνία) σε ιδιοκτήτες από το άλλο «συστατικό κράτος». Και,


στ. Οι τρέχοντες ιδιοκτήτες που είναι Κύπριοι πολίτες και απαιτείται να
εκκενώσουν περιουσία που αποκαθίσταται δεν θα υπάρξει απαίτηση να το κάνουν,
έως ότου κατάλληλη εναλλακτική κατοικία τούς έχει παρασχεθεί.


3. Οι διεκδικήσεις περιουσιών θα γίνονται δεκτές και θα
διεκπεραιώνονται από ένα ανεξάρτητο, ουδέτερο, Γραφείο Ιδιοκτησίας, που θα
αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από το κάθε «συστατικό κράτος», καθώς και μη
κυπριακά μέλη. Δεν θα χρειασθούν απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ατόμων.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ


1. Μία ανεξάρτητη αντικειμενική επιτροπή συμφιλίωσης θα προωθεί την
κατανόηση, την ανεκτικότητα, και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.


2. Η Επιτροπή θα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες σε ίσο αριθμό
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων καθώς και από τουλάχιστον ένα μη Κύπριο μέλος
το οποίο ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καλείται να ορίσει ύστερα από
διαβουλεύσεις με τις δύο πλευρές.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


1. Κάθε πράξη, είτε νομοθετικής είτε εκτελεστικής είτε δικαστικής φύσης
από οποιαδήποτε εξουσία πριν από την ισχύ αυτής της συμφωνίας θα θεωρείται
ισχυρή με την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνει ή είναι αντίθετη με οποιαδήποτε
πρόβλεψη αυτής της συμφωνίας και η ισχύς της θα συνεχίζεται μετά την έναρξη
της παρούσης συμφωνίας. Κανείς δεν θα μπορεί να αμφισβητεί την ισχύ τέτοιων
πράξεων με αιτιολογία τι συνέβη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της
συμφωνίας.


2. Κάθε αίτηση για ευθύνες ή αποζημίωση από πράξεις προηγούμενες αυτής
της συμφωνίας θα αντιμετωπίζεται στο μέτρο που δεν ρυθμίζεται από αυτή τη
συμφωνία από το (συστατικό κράτος) από το οποίο ο αιτών προέρχεται.


ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


1. Αυτή η συμφωνία θα αρχίσει να υφίσταται μετά την δωδέκατη νυχτερινή
της επόμενης μέρας της επιβεβαιωμένης έγκρισης από κάθε πλευρά σε χωριστά και
ταυτόχρονα δημοψηφίσματα που διεξάγονται όπως προβλέπουν ρυθμίσεις αυτής της
συμφωνίας.


2. Με την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας θα υπάρξουν τελετές στο νησί
στη διάρκεια των οποίων όλες οι σημαίες εκτός αυτών που προβλέπονται στην
συμφωνία θα υποσταλούν και αναρτηθούν οι σημαίες της Κύπρου και των
(συστατικών κρατών) σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από