Ετοιμη είναι η Alpha Bank να παράσχει προνομιακή χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με εγγύηση 80% επί του δανείου.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει ευελιξία αποπληρωμής με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταμίευση έως τις 31 Δεκεμβρίου. Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το ετήσιο μισθολογικό κόστος ή τις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.