Αποφασιστικά μέτρα προς ανακούφισιν των λαϊκών τάξεων αναγγέλλονται: Διά νόμου καταργείται ο φόρος πολυτελείας «επί ταπήτων, επί των επιτραπεζίων φαβεντιανών σκευών, επί των δακτυλίων αρραβώνος, επί των σταυρών βαπτίσεως, επί της ζωϊκής μετάξης και επί των χαραγμένων ή λαξευτών δια τόρνου ποτηρίων ύδατος, ζύθου και λοιπών ποτών κ.τ.λ.». Η απαλλαγή των ειδών αυτών εκ του φόρου πολυτελείας ήτο ομολογουμένως αναγκαία διά την συμπίεσιν των τιμών και την καταπολέμησιν της ακριβείας της ζωής. Τώρα δυνάμεθα να είμεθα πλέον βέβαιοι ότι αι ημέραι ευτυχίας που ονειρευόμεθα, δεν θα βραδύνουν πολύ…