Στην πρόσληψη πτυχιούχων πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά η Εθνική Τράπεζα.
Συγκεκριμένα, προτίθεται να προσλάβει 20 άτομα σε τρεις πόλεις. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της τράπεζας σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής. Δώδεκα άτομα θα προσληφθούν στην Αθήνα, πέντε στη Θεσσαλονίκη και τρία στην Πάτρα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική εθνικότητα και να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με πιστοποιητικό.
Οι τίτλοι. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε αντικείμενα: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική, Θετικές Επιστήμες.Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενα: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Ναυτιλία, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ.
Επίσης πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που θα προκύπτει είτε από σχετικό τίτλο (π.χ. Proficiency) είτε από σπουδές σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο, το μεταπτυχιακό ή το πτυχίο αγγλικής γλώσσας, αλλά έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής του, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη στο αντικείμενο των Εταιρικών Πιστοδοτήσεων στον χώρο του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων ελεγκτικών/ συμβουλευτικών εταιρειών με διεθνή παρουσία, Οικονομική Διεύθυνση ή Λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρείας). Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Εως 35 ετών. Ολοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 και μετά).
Διευκρινίζεται ότι η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή ακόμη και μετά την πρόσληψη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας όσων δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού χωρίς να έχουν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα - προϋποθέσεις.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr και για μία και μόνο πόλη, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και τίτλους σπουδών.
Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η 14η Νοεμβρίου.
Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.